Archív obecných správ

Jarná deratizácia

V Ý Z V A
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z.
v y z ý v a    n a    r e a l i z á c i u     t o h t o     o p a t r e n i a :
vykonať deratizáciu
(reguláciu živočíšnych škodcov)
v termíne od 4. 4. 2022 do 8. 5. 2022

  Celé znenie výzvy – Dokument

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore