Novinky
Home / Archívy autora: Peter Roháč

Archívy autora: Peter Roháč

Faktúry 2018

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2018    Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

Objednávky 2018

    Objednávky obce Dechtice za obdobie Január 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Február 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Apríl 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Máj 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Jún 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Objednávky obce Dechtice za obdobie August 2018     Objednávky obce Dechtice ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2018   Rozpočet obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Rozpočet bol schválený uznesením OZ Dechtice č. 80/2017 dňa 14.12.2017 Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2018 2017  Rozpočet obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019 Rozpočet bol schválený na zasadnutí OcZ obce Dechtice 13.12.2016 Rozpočet bol zverejnený 14.12.2016 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 26.11.2016 Návrh záverečného účtu ... Čítať viac »

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

Rozpočet obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Rozpočet bol zverejnený  14.12.2017   VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice Zverejnené 14.12.2017    OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRESKÚMANIA SCHVÁLENÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DECHTICE V zmysle §30 ods.4 ustanovení stavebného zákona č.50/1976Zb., v znení zákona č.237/2000Z.z. je každá obec, ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  14.12.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce Dechtice Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Dechtice Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stanovisko hlavnej ... Čítať viac »

Faktúry 2017

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2017    Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2017    Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU – NAVÝŠENIE OBJEMU

16.11.2017  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie Vybavuje: Ing. Šáriková Dátum odoslania 6.1.2017 Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v tom, že do vydobytého priestoru, ktorý má charakter jamy, sa plánuje trvalo uložiť do ... Čítať viac »