Novinky
Home / Archívy autora: Peter Roháč

Archívy autora: Peter Roháč

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dechtice na I. polrok 2019 Zverejnené na úradnej tabuli obce 31.10.2018  VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti:              Csonka Zdenek Naposledy bytom:                  Dechtice Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, ... Čítať viac »

ZVEREJNENIE ZÁMERU – Predaj majetku – osobitný zreteľ

Obec Dechtice v zmysle § 9 a. ods. 8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 112/2018 zo dňa 5.10.2018 zverejňuje zámer predať pozemok obce, parcela č. 464/10 o výmere 95 m2 z dôvodu osobitného zreteľa o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 4.10.2018 od 17:30  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Kontrola plnenia úloh a uznesení, Interpelácie poslancov, Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra „C“ 464/10, Žiadosť o povolenie úpravy prístupu k pozemku v Cintorínskej ulici p. Škarbala, Rôzne, Záver   Čítať viac »

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

NAJAKTUÁLNEJŠIE VZN OBCE DECHTICE: (všetky VZN sú publikované v archíve…   ARCHÍV VZN ) VZN obce Dechtice č 1/2018              Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice Návrh VZN zverejnený: 22.5.2018 VZN zverejnené: 13.7.2018 VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 28.7.2018   VZN obce Dechtice ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.9.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 25.9.2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dechtice Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 Kontrola čerpania rozpočtu k 15. 09. 2018 Návrh VZN č.3/2018 o určení školského obvodu Základnej školy materskou školou Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec  Dechtice Žiadosť ... Čítať viac »

Dechtice a Dni európskeho kultúrneho dedičstva

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré prebehnú v mesiaci september, budú môcť návštevníci navštíviť až tri objekty v dechtickom katastri. 1.  KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH – románska rotunda Prehliadka dechtickej rotundy spojená s výkladom každú septembrovú sobotu 8.9.2018   15.9.2018  22.9.2018 a  29.9.2018 od 10:00 do 18:00 2.  MUDROCHOV MLYN A VČELÍN Areál mlynskej usadlosti  pozostávajúci, z mlynskej budovy, hospodárskej budovy, zvyškov vodného náhonu a ... Čítať viac »

A.Adler – čestný občan Dechtíc

Alexej Viktorovič  Adler  sa narodil  22.marca 1916 v Uzbekistane, v meste Kokand.  Detstvo prežil v meste Džizak.  V roku 1922 sa presťahoval s rodičmi do rodnej obce svojho otca Viktora Odlera – do Dechtíc. Tu bývali do roku 1925, kedy sa s mamou vrátili naspäť do Uzbekistanu, mesta Džizak.  Otec Viktor sa za nimi vrátil  v roku 1927. Alexej skončil  v Džizaku základnú školu, vyučil sa technický smer ... Čítať viac »