Novinky
Home / Archívy autora: Peter Roháč

Archívy autora: Peter Roháč

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční 22.5.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dechtice Čerpanie rozpočtu obce Dechtice k 30.04.2018 Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Určenie poplatku pre vstup do Rotundy, propagačný materiál a reklamné predmety ... Čítať viac »

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti:              Veronika Horváthová Naposledy bytom:                  Dechtice 537 Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice Písomnosť číslo:                    EX6350/17 – 25 Označenie písomnosti:        EX6350/17 – 25 Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia ... Čítať viac »

Divadlo z Dolnej Krupej

V nedeľu 18.4.2018 sa v dechtickom dome konalo divadelné predstavenie Prievan v apartmáne č.648″ Bláznivá komédia  bola zárukou zábavy, absurdnosti a čierneho humoru v jednom. Hlavná postava – minister Richard Vrba zažíva krátky milenecký románik so svojou sekretárkou v hoteli Modrá Hviezda, ktorý vedie riaditeľka, dáma na úrovni. Avšak všetko nie je tak, ako sa na prvý pohľad môže zdať. ... Čítať viac »

PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU – NAVÝŠENIE OBJEMU

18.4.2018 Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu VEC: Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie Vybavuje: Ing. Šáriková Dátum odoslania 6.4.2018 16.11.2017  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie Vybavuje: Ing. Šáriková Dátum odoslania ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 17.4.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Informácia starostu obce o vyhlásení výzvy na predloženie iadosti o dotáciu na financovanie projektu: Zdravotné stredisko Dechtice – komplexná rekonštrukcia a modernizácia. Rôzne Diskusia Záver Zápisnica zo zasadnutia     Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 27.2.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 Prerokovanie Záverečného účtu Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2017 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Schválenie Záverečného účtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Informácie starostu obce Rôzne ... Čítať viac »

Faktúry 2018

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2018    Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

Objednávky 2018

    Objednávky obce Dechtice za obdobie Január 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Február 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Apríl 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Máj 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Jún 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Objednávky obce Dechtice za obdobie August 2018     Objednávky obce Dechtice ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2018   Rozpočet obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Rozpočet bol schválený uznesením OZ Dechtice č. 80/2017 dňa 14.12.2017 Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2018 2017  Rozpočet obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019 Rozpočet bol schválený na zasadnutí OcZ obce Dechtice 13.12.2016 Rozpočet bol zverejnený 14.12.2016 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 26.11.2016 Návrh záverečného účtu ... Čítať viac »