Novinky
Home / NEW

NEW

Dražba rodinného domu v Dechticiach

Dražba: Prvá Dátum dražby: 02.04.2019 09:30 Miesto dražby:  pravý salónik v reštaurácii MAX PLAZA na 1. poschodí hotela MAX PLAZA, Štefániková 21/111, 917 01 Trnava Prvá obhliadka: 18.03.2019 12:00 Druhá obhliadka: 29.03.2019 09:30 Najnižšie podanie: 60 500 € Minimálne prihodenie: 300 € Cena zistená znaleckým posudkom: 60 500 € Dražobná zábezpeka: 6 000 € Okres: Trnava Obec: Dechtice Katastrálne územie: Dechtice Ulica: Dechtice 177 VIAC INFORMÁCIÍ TU Zverejnené na internetovej stránke obce Dechtice v ... Čítať viac »

Zámery prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 1.) Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 43/2019 zo dňa 18. 02. 2019 zverejňuje zámer prenajať bytový priestor ... Čítať viac »

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Obec Dechtice sa zapojila do projektu  „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice“ financovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, prostredníctvom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23.  Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice, t.j. spracovanie vzniknutého biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (lístie, tráva, burina, zvyšky ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.2.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v pondelok,  18. 2. 2019 Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Štatút obce Dechtice Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dechtice Žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o spolufinancovanie pedagogického asistenta pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  Rôzne  Diskusia  Záver Čítať viac »