Obecné oznamySlužby

Nakladanie s odpadmi

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor je otvorený v stredu od 10 – tej do 17 – tej a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Zberný dvor sa nachádza v intraviláne obce, rázcestie Trstín Dobrá Voda.
Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v Dechticiach, vlastníkov nehnuteľností v obci Dechtice.
Na zbernom dvore môžu obyvatelia odovzdať vytriedený odpad do jednotlivých kontajnerov alebo vyhradených priestorov.

Informácie: Marek Stacho, tel.: 0918/953 096

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby.
Do komunálneho odpadu patrí:
len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Do komunálneho odpadu nepatrí:
do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Vývoz sa uskutočňuje 1 krát za dva týždne – každý druhý štvrtok
podľa harmonogramu:

 • 06. 05. 2021
 • 20. 05. 2021
 • 03. 06. 2021
 • 17. 06. 2021
 • 01. 07. 2021
 • 15. 07. 2021
 • 29. 07. 2021
 • 12. 08. 2021
 • 26. 08. 2021
 • 09. 09. 2021
 • 23. 09. 2021
 • 12. 08. 2021
 • 26. 08. 2021
 • 09. 09. 2021
 • 23. 09. 2021
 • 07. 10. 2021
 • 21. 10. 2021
 • 04. 11. 2021
 • 18. 11. 2021
 • 02. 12. 2021
 • 16. 12. 2021
 • 30. 12. 2021

Zbernú nádobu treba vyložiť v predvečer alebo ráno k ceste pred dom
(tak aby neprekážala)

Plasty viacvrstvové, kombinované materiály<br> a kovové obaly – separovaný zber

Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje do označených 240 l nádob, prípadne vriec 1 krát za 4 týždne podľa harmonogramu:

Do separovaného zberu patrí:

 • fľaše od nápojov a jedlých olejov (PET fľaše)
 • plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky
 • obalové fólie,  polystyrén a pod.

Obaly z plastov ( napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Kovy:

 • kovové plechovky od nápojov,
 • konzervy, starý kovový riad

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla

Viacvrstvové kombinované materiály ( VKM ):

 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod..

Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.

Do separovaného zberu nepatrí:

 • znečistené plastové obaly,
 • linoleum, guma,
 • plastové obaly od motorových olejov,
 • molitan,
 • plastové poháre, kelímky a pod.
 • kovové obaly kombinované s iným materiálom,
 • kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
 • obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk,
 • viacvrstvové kombinované materiály ( VKM )- silne znečistené

Pre veľkorozmerné plasty – ako napr.: napr. plastové prepravky, plastové hračky, plastový nábytok, plastové okná a pod.  je určený veľkokapacitný  kontajner na zbernom dvore
Pre veľké kusy kovového odpadu je vyhradené miesto na zbernom dvore.

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU:

 • 06. 05. 2021
 • 03. 06. 2021
 • 01. 07. 2021
 • 29. 07. 2021
 • 26. 08. 2021
 • 23. 09. 2021
 • 21.10. 2021
 • 18.11. 2021
 • 16. 12. 2021

Sklo

Zber skla sa uskutočňuje do označených 1100 l zberných nádob umiestnených na území obce.
Odpadové sklo do nádob je zberané ako zmesové t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo.

Zberné nádoby sú na námestí (pri starej pošte), pri parkovisku pod cintorínom a na zbernom dvore

Do zberných nádob na sklo patria:

 • sklenené fľaše,
 • nádoby,
 • obaly a predmety zo skla,
 • poháre,
 • fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov,
 • črepy,
 • okenné sklo,
 • sklo z okuliarov … .

Do zberných nádob na sklo nepatria:

 • vrchnáky,
 • korky,
 • gumy,
 • porcelán,
 • keramika,
 • zrkadlá,
 • drôtované sklo,
 • dymové sklo,
 • fľaše z umelej hmoty,
 • časti uzáverov fliaš,
 • žiarovky, žiarivky, obrazovky,
 • silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami)
 • Veľkorozmerné  tabuľové sklo je možné odovzdať do veľkorozmerného kontajnera na zbernom dvore

Papier

Zber papiera sa uskutočňuje:

– do označených 1100 l nádob umiestnených v zbernom dvore
– zvozom podľa harmonogramu (zvoz sa bude vykonáva v ten istý deň, ako zvoz plastov:

 •   6.  5. 2021
 • 29.  7. 2021
 • 23.  9. 2021
 • 18. 11. 2021

letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny.

Do zberu papiera patria:

 • noviny, časopisy, letáky
 • listy, kancelársky papier,
 • rozrezaný kartóny

Do zberu papiera nepatria:

 • plastové obaly,
 • viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly),
 • voskovaný papier,
 • papier s hliníkovou fóliou,
 • silne znečistený, či mastný papier,
 • kopírovací papier

Šatstvo a textil

Zber šatstva a textilu prebieha celoročne do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo rozmiestnených v obci (na námestí pri starej pošte, pri hornej čakárni a pri zbernom dvore)

Do zberu šatstva a textilu patrí:

 • čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
 • topánky ( iba v pároch, nezničené ),
 • doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), plyšové hračky.

Do zberu šatstva a textilu nepatria:

 • netkané textílie používané napríklad v záhradníctve,
 • silne znečistené alebo zničené (roztrhané ) odevy,
 • topánky ktoré nemajú pár.

Drobný stavebný odpad

Zber drobného stavebného odpadu sa realizuje: cez zberný dvor, prípadne na inom mieste vyhradenom obcou.
Obec má zavedený množstvenný zber drobných stavebných odpadov (DSO).
Pôvodca DSO je povinný tento osobne odovzdať do veľkoobjemného kontajnera umiestneného v zbernom dvore. Odovzdané množstvo DSO bude vážené podľa prepočtovej tabuľky, ktorú vydalo MŽP SR. Po odovzdaní DSO si poplatník prevezme vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi a údajom o hmotnosti odovzdaného DSO, ktoré bude podkladom pre uhradenie poplatku. Poplatok bude vyrubený formou rozhodnutia obce, so splatnosťou  v deň odovzdania DSO, alebo do 7 dní v hotovosti do pokladne obce, alebo na bežný účet.
Pri menších množstvách sa tieto spočítajú a následne vyrubia.

Poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,0263 €.

Medzi drobný stavebný odpad patrí:

 • vytriedené drobné stavebné odpady (v menšom možstve),
 • zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. (v menšom množstve)

Medzi drobný stavebný odpad nepatrí:

 • nevytriedené stavebné odpady,
 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov

Drobný stavebný odpad sa zakazuje umiestňovať na iné miesto ako je určené obcou !!!

Objemný odpad

Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje na zbernom dvore do pristavených veľkoobjemových kontajnerov.
Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
Do zberu objemného odpadu patria:

 •  komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.

Do zberu objemného odpadu nepatria:

 • zmesový komunálny odpad,
 • triedený zber odpadov,
 • BIO odpad a pod.

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok

Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať v rámci mobilného zberu alebo kalendárového zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Do zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok patria:

 • rozpúšťadlá,
 • kyseliny,
 • zásady,
 • fotochemické látky,
 • pesticídy,
 • oleje a tuky ( motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.),
 • farby a tlačiarenské farby,
 • lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
 • detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • rukavice znečistené olejom, farbami,
 • obaly znečistené nebezpečnými látkami…

Do zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok nepatr:

 • zmesový komunálny odpad,
 • triedený zber odpadov,
 • BIO odpad

Elektroodpad z domácností,<br>vrátane žiaroviek a žiariviek

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne /jar, jeseň/.
Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.

Do zberu elektroodpadu patria:

 • žiarovky a žiarivky,
 • svietidlá,
 • televízory, rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • mobily,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • chladničky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • mobilné klimatizačné zariadenia

Do elektroodpadu nepatria:

 • kovy,
 • plasty,
 • papier,
 • drevo,
 • iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady,
 • odpady, ktoré nie sú elektroodpadom,
 • zmesový komunálny odpad

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu – 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu, alebo prostredníctvom zberného miesta.
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.

Do zberu akumulátorov a batérií patria: 

 • prenosné batérie (gombíkové, tužkové, …)
 • automobilové batérie a akumulátory … .

Do zberu akumulátorov a batérií nepatria:

 • priemyselné batérie a akumulátory,
 • iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory,
 • zmesový komunálny odpad

Zber liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejnej lekárne na území obce.
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu pôvodcovia odpadu skompostovať môžu občania odpad odviezť na zberný dvor.

Do biologicky rozložiteľného odpadu patria:

 • kvety,
 • tráva,
 • lístie,
 • drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
 • vypletá burina,
 • pozberové zvyšky z pestovania,
 • zhnité ovocie a zelenina,
 • piliny, drevná štiepka, hobliny,
 • drevný popol

Do biologicky rozložiteľného odpadu nepatria:

 • zvyšky jedál,
 • kamene,
 • cigaretový ohorok,
 • uhynuté zvieratá,
 • časti zvierat a pod

Biologicky rozložiteľný<br>kuchynský odpad z domácností

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti na území obce Dechtice sa
bude zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá domácnosť bývajúca v rodinnom dome a spoločne domácnosti bývajúce v bytových domoch.
Okrem uvedeného budú pre obyvateľov obce pre uloženie odpadu k dispozícii veľké kompostéry umiestnené na nasledovných miestach:

a) pri miestnom futbalovom ihrisku
b) pri obecných bytovkách
c) pri hornom cintoríne
d) pri dolnom cintoríne
e) v zbernom dvore

Jedlé oleje a tuky

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje priebežne, do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený v zbernom dvore.
Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Okrem tohto je možné jedlé oleje a tuky odovzdať aj pri zbere spolu s nebezpečným odpadom 2 x ročne.

Do zberu jedlých olejov a tukov patria:

 • oleje a tuky z prípravy jedál,
 • zvyšky nespotrebovaných olejov,
 • prepálené oleje,
 • zvyšky margarínov, masla a tuku

Do zberu jedlých olejov a tukov nepatria:

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla

Pneumatiky

Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú sa len distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík, či pneuservisu

Na stiahnutie:

Úroveň triedenia odpadov v obci Dechtice v roku 2020

CERTIFIKÁT o triedení odpadu za rok 2019

 


Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s. r.o., Priemyselná 5, Trnava


Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť