Nakladanie s odpadmi

Návod na stiahnutie harmonogramu vývozu odpadu do mobilného telefónu:

 1. Stiahnite si do svojho smartfónu z obchodu Google Play bezplatnú aplikáciu Odvoz odpadu.
 2. Po spustení aplikácie zadajte do poľa ,,Sledované miesta“ názov obce ,,Dechtice“.
 3. V nastaveniach si môžete vybrať spôsob upozornenia na blížiaci sa termín vývozu.
  (verzia pre iOS zatiaľ nie je k dispozícii)

ZÁLOHOVANIE OBALOV OD 1.1.2022

Zálohované obaly budete môcť vrátiť vo viac ako 2000 prevádzkach. Cieľom je vyzbierať 90% nápojových obalov, čo v praxi znamená 1,2 miliardy plastových fliaš a plechoviek. Pre efektívne využitie zálohovania si prečítajte nečastejšie otázky k zálohovaniu:
Ako spoznám zálohovaný obal?
Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text “ZÁLOHOVANÉ”.
Aká je výška zálohu a prečo?
Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.
Platím záloh od 1.januára hneď za všetky plastové fľaše a plechovky?
Od 1. januára je nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostanete 15 eurocentov. Ostatné plastové fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak ako doteraz.
Ako sa budú obaly vracať?
Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.
Kedy dostanem záloh späť? 
Po vrátení obalu na odberné miesto. Zálohomat alebo obsluha vám vydá potvrdenku s výškou zálohov za obaly ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni tej istej predajne.
Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber? 
Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.
Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami bez označenia symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?
Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia symbolom Z nie sú zálohované a je potrebné vyhodiť ich tak ako doteraz, stlačené do žltej nádoby na triedený zber.
 
Všetky potrebné informácie k zálohovaniu nájdete na:
 

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor je otvorený v stredu od 10 – tej do 17 – tej a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Zberný dvor sa nachádza v intraviláne obce, rázcestie Trstín Dobrá Voda.
Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v Dechticiach, vlastníkov nehnuteľností v obci Dechtice.
Na zbernom dvore môžu obyvatelia odovzdať vytriedený odpad do jednotlivých kontajnerov alebo vyhradených priestorov.

Informácie: Marek Stacho, tel.: 0918/953 096

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby.
Do komunálneho odpadu patrí:
len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Do komunálneho odpadu nepatrí:
do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Vývoz sa uskutočňuje 1 krát za dva týždne – každú druhú stredu
podľa harmonogramu:

 • Január – 12. 01. 2022 ● 26.1.2022
 • Február – 09. 02. 2022 ● 23. 02. 2022
 • Marec – 09. 03. 2022 ● 23. 03. 2022
 • Apríl – 06. 04. 2022 ● 20. 04. 2022
 • Máj – 04. 05. 2022 ● 18. 05. 2022
 • Jún – 01. 06. 2022 ● 15. 06. 2022 ● 29. 06. 2022
 • Júl – 13. 07. 2022 ● 27. 07. 2022
 • August – 10. 08. 2022 ● 24. 08. 2022  
 • September – 07. 09. 2022 ● 21. 09. 2022
 • Október – 05. 10. 2022 ● 19. 10. 2022
 • November – 02. 11. 2022 ● 16. 11. 2022 ● 30. 11. 2022
 • December – 14. 12. 2022 ● 28. 12. 2022

Zbernú nádobu treba vyložiť v predvečer alebo ráno k ceste pred dom
(tak aby neprekážala)

Plasty viacvrstvové, kombinované materiály
a kovové obaly – separovaný zber

Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje do označených 240 l nádob, prípadne vriec 1 krát za 4 týždne podľa harmonogramu:

Do separovaného zberu patrí:

 • fľaše od nápojov a jedlých olejov (PET fľaše)
 • plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky
 • obalové fólie,  polystyrén a pod.

Obaly z plastov ( napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Kovy:

 • kovové plechovky od nápojov,
 • konzervy, starý kovový riad

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla

Viacvrstvové kombinované materiály ( VKM ):

 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod..

Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.

Do separovaného zberu nepatrí:

 • znečistené plastové obaly,
 • linoleum, guma,
 • plastové obaly od motorových olejov,
 • molitan,
 • plastové poháre, kelímky a pod.
 • kovové obaly kombinované s iným materiálom,
 • kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
 • obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk,
 • viacvrstvové kombinované materiály ( VKM )- silne znečistené

Pre veľkorozmerné plasty – ako napr.: napr. plastové prepravky, plastové hračky, plastový nábytok, plastové okná a pod.  je určený veľkokapacitný  kontajner na zbernom dvore
Pre veľké kusy kovového odpadu je vyhradené miesto na zbernom dvore.

Vývoz separovaného odpadu sa uskutočňuje
každý štvrtý týždeň vo štvrtok podľa harmonogramu:

 • Január – 13. 01. 2022
 • Február – 10. 02. 2022
 • Marec – 10. 03. 2022
 • Apríl – 07. 04. 2022
 • Máj – 05. 05. 2022
 • Jún – 02. 06. 2022 ● 30. 06. 2022
 • Júl – 28. 07. 2022
 • August – 25. 08. 2022
 • September – 22. 09. 2022
 • Október – 20. 10. 2022
 • November – 17. 11. 2022
 • December – 15. 12. 2022 

Papier

Zber papiera sa uskutočňuje:

– do označených 1100 l nádob umiestnených v zbernom dvore
– zvozom (v modrých vreciach) podľa harmonogramu:

 • 10. 02. 2022
 • 05. 05. 2022
 • 25. 08. 2021
 • 17. 11. 2021

letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny.

Do zberu papiera patria:

 • noviny, časopisy, letáky
 • listy, kancelársky papier,
 • rozrezaný kartóny

Do zberu papiera nepatria:

 • plastové obaly,
 • viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly),
 • voskovaný papier,
 • papier s hliníkovou fóliou,
 • silne znečistený, či mastný papier,
 • kopírovací papier

Sklo

Zber skla sa uskutočňuje do označených 1100 l zberných nádob umiestnených na území obce.
Odpadové sklo do nádob je zberané ako zmesové t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo.

Zberné nádoby sú na námestí (pri starej pošte), pri parkovisku pod cintorínom a na zbernom dvore

Do zberných nádob na sklo patria:

 • sklenené fľaše,
 • nádoby,
 • obaly a predmety zo skla,
 • poháre,
 • fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov,
 • črepy,
 • okenné sklo,
 • sklo z okuliarov … .

Do zberných nádob na sklo nepatria:

 • vrchnáky,
 • korky,
 • gumy,
 • porcelán,
 • keramika,
 • zrkadlá,
 • drôtované sklo,
 • dymové sklo,
 • fľaše z umelej hmoty,
 • časti uzáverov fliaš,
 • žiarovky, žiarivky, obrazovky,
 • silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami)
 • Veľkorozmerné  tabuľové sklo je možné odovzdať do veľkorozmerného kontajnera na zbernom dvore

Šatstvo a textil

Zber šatstva a textilu prebieha celoročne do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo rozmiestnených v obci (na námestí pri starej pošte, pri hornej čakárni a pri zbernom dvore)

Do zberu šatstva a textilu patrí:

 • čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
 • topánky ( iba v pároch, nezničené ),
 • doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), plyšové hračky.

Do zberu šatstva a textilu nepatria:

 • netkané textílie používané napríklad v záhradníctve,
 • silne znečistené alebo zničené (roztrhané ) odevy,
 • topánky ktoré nemajú pár.

Drobný stavebný odpad

Zber drobného stavebného odpadu sa realizuje: cez zberný dvor, prípadne na inom mieste vyhradenom obcou.
Obec má zavedený množstvenný zber drobných stavebných odpadov (DSO).
Pôvodca DSO je povinný tento osobne odovzdať do veľkoobjemného kontajnera umiestneného v zbernom dvore. Odovzdané množstvo DSO bude vážené podľa prepočtovej tabuľky, ktorú vydalo MŽP SR. Po odovzdaní DSO si poplatník prevezme vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi a údajom o hmotnosti odovzdaného DSO, ktoré bude podkladom pre uhradenie poplatku. Poplatok bude vyrubený formou rozhodnutia obce, so splatnosťou  v deň odovzdania DSO, alebo do 7 dní v hotovosti do pokladne obce, alebo na bežný účet.
Pri menších množstvách sa tieto spočítajú a následne vyrubia.

Poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,0263 €.

Medzi drobný stavebný odpad patrí:

 • vytriedené drobné stavebné odpady (v menšom možstve),
 • zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. (v menšom množstve)

Medzi drobný stavebný odpad nepatrí:

 • nevytriedené stavebné odpady,
 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov

Drobný stavebný odpad sa zakazuje umiestňovať na iné miesto ako je určené obcou !!!

Objemný odpad

Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje na zbernom dvore do pristavených veľkoobjemových kontajnerov.
Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
Do zberu objemného odpadu patria:

 •  komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.

Do zberu objemného odpadu nepatria:

 • zmesový komunálny odpad,
 • triedený zber odpadov,
 • BIO odpad a pod.

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok

Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať v rámci mobilného zberu alebo kalendárového zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Do zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok patria:

 • rozpúšťadlá,
 • kyseliny,
 • zásady,
 • fotochemické látky,
 • pesticídy,
 • oleje a tuky ( motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.),
 • farby a tlačiarenské farby,
 • lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
 • detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • rukavice znečistené olejom, farbami,
 • obaly znečistené nebezpečnými látkami…

Do zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok nepatr:

 • zmesový komunálny odpad,
 • triedený zber odpadov,
 • BIO odpad

Elektroodpad z domácností,
vrátane žiaroviek a žiariviek

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne /jar, jeseň/.
Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.

Do zberu elektroodpadu patria:

 • žiarovky a žiarivky,
 • svietidlá,
 • televízory, rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • mobily,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • chladničky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • mobilné klimatizačné zariadenia

Do elektroodpadu nepatria:

 • kovy,
 • plasty,
 • papier,
 • drevo,
 • iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady,
 • odpady, ktoré nie sú elektroodpadom,
 • zmesový komunálny odpad

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu – 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu, alebo prostredníctvom zberného miesta.
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.

Do zberu akumulátorov a batérií patria: 

 • prenosné batérie (gombíkové, tužkové, …)
 • automobilové batérie a akumulátory … .

Do zberu akumulátorov a batérií nepatria:

 • priemyselné batérie a akumulátory,
 • iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory,
 • zmesový komunálny odpad

Zber liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejnej lekárne na území obce.
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu pôvodcovia odpadu skompostovať môžu občania odpad odviezť na zberný dvor.

Do biologicky rozložiteľného odpadu patria:

 • kvety,
 • tráva,
 • lístie,
 • drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
 • vypletá burina,
 • pozberové zvyšky z pestovania,
 • zhnité ovocie a zelenina,
 • piliny, drevná štiepka, hobliny,
 • drevný popol

Do biologicky rozložiteľného odpadu nepatria:

 • zvyšky jedál,
 • kamene,
 • cigaretový ohorok,
 • uhynuté zvieratá,
 • časti zvierat a pod

Biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti na území obce Dechtice sa
bude zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá domácnosť bývajúca v rodinnom dome a spoločne domácnosti bývajúce v bytových domoch.
Okrem uvedeného budú pre obyvateľov obce pre uloženie odpadu k dispozícii veľké kompostéry umiestnené na nasledovných miestach:

a) pri miestnom futbalovom ihrisku
b) pri obecných bytovkách
c) pri hornom cintoríne
d) pri dolnom cintoríne
e) v zbernom dvore

Jedlé oleje a tuky

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje priebežne, do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený v zbernom dvore.
Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Okrem tohto je možné jedlé oleje a tuky odovzdať aj pri zbere spolu s nebezpečným odpadom 2 x ročne.

Do zberu jedlých olejov a tukov patria:

 • oleje a tuky z prípravy jedál,
 • zvyšky nespotrebovaných olejov,
 • prepálené oleje,
 • zvyšky margarínov, masla a tuku

Do zberu jedlých olejov a tukov nepatria:

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla

Pneumatiky

Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú sa len distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík, či pneuservisu

Na stiahnutie:

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Dechtice za rok 2021

Úroveň triedenia odpadov v obci Dechtice v roku 2021

Úroveň triedenia odpadov v obci Dechtice v roku 2020

CERTIFIKÁT o triedení odpadu za rok 2019


Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s. r.o., Priemyselná 5, Trnava


Tlačidlo Späť hore