Nakladanie s odpadmi


ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor je otvorený v stredu od 10 – tej do 17 – tej a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Zberný dvor sa nachádza v intraviláne obce, rázcestie Trstín – Dobrá Voda.
Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v Dechticiach, vlastníkov nehnuteľností v obci Dechtice.
Na zbernom dvore môžu obyvatelia odovzdať vytriedený odpad do jednotlivých kontajnerov alebo vyhradených priestorov.

Informácie: Marek Stacho, tel.: 0918/953 096  <> email: marekstacho10@gmail.com

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby.
Do komunálneho odpadu patrí:
len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Do komunálneho odpadu nepatrí:
do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Zbernú nádobu treba vyložiť v predvečer alebo ráno k ceste pred dom
(tak aby neprekážala)

Plasty viacvrstvové, kombinované materiály
a kovové obaly – separovaný zber

Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje do označených 240 l nádob, prípadne vriec 1 krát za 4 týždne podľa harmonogramu:

Do separovaného zberu patrí:

 • fľaše od nápojov a jedlých olejov (PET fľaše)
 • plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky
 • obalové fólie,  polystyrén a pod.

Obaly z plastov ( napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Kovy:

 • kovové plechovky od nápojov,
 • konzervy, starý kovový riad

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla

Viacvrstvové kombinované materiály ( VKM ):

 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod..

Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.

Do separovaného zberu nepatrí:

 • znečistené plastové obaly,
 • linoleum, guma,
 • plastové obaly od motorových olejov,
 • molitan,
 • plastové poháre, kelímky a pod.
 • kovové obaly kombinované s iným materiálom,
 • kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
 • obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk,
 • viacvrstvové kombinované materiály ( VKM )- silne znečistené

Pre veľkorozmerné plasty – ako napr.: napr. plastové prepravky, plastové hračky, plastový nábytok, plastové okná a pod.  je určený veľkokapacitný  kontajner na zbernom dvore
Pre veľké kusy kovového odpadu je vyhradené miesto na zbernom dvore.

Vývoz separovaného odpadu sa uskutočňuje
každý štvrtý týždeň vo štvrtok podľa harmonogramu 

Papier

Zber papiera sa uskutočňuje:

– do označených 1100 l nádob umiestnených v zbernom dvore
– zvozom (v modrých vreciach) podľa harmonogramu.

Do zberu papiera patria:

 • noviny, časopisy, letáky
 • listy, kancelársky papier,
 • rozrezaný kartóny

Do zberu papiera nepatria:

 • plastové obaly,
 • viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly),
 • voskovaný papier,
 • papier s hliníkovou fóliou,
 • silne znečistený, či mastný papier,
 • kopírovací papier

Sklo

Zber skla sa uskutočňuje do označených 1100 l zberných nádob umiestnených na území obce.
Odpadové sklo do nádob je zberané ako zmesové t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo.

Zberné nádoby sú na námestí (pri starej pošte), pri parkovisku pod cintorínom a na zbernom dvore

Do zberných nádob na sklo patria:

 • sklenené fľaše,
 • nádoby,
 • obaly a predmety zo skla,
 • poháre,
 • fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov,
 • črepy,
 • okenné sklo,
 • sklo z okuliarov … .

Do zberných nádob na sklo nepatria:

 • vrchnáky,
 • korky,
 • gumy,
 • porcelán,
 • keramika,
 • zrkadlá,
 • drôtované sklo,
 • dymové sklo,
 • fľaše z umelej hmoty,
 • časti uzáverov fliaš,
 • žiarovky, žiarivky, obrazovky,
 • silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami)
 • Veľkorozmerné  tabuľové sklo je možné odovzdať do veľkorozmerného kontajnera na zbernom dvore

Šatstvo a textil

Zber šatstva a textilu prebieha celoročne do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo rozmiestnených v obci (na námestí pri starej pošte, pri hornej čakárni a pri zbernom dvore)

Do zberu šatstva a textilu patrí:

 • čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
 • topánky ( iba v pároch, nezničené ),
 • doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), plyšové hračky.

Do zberu šatstva a textilu nepatria:

 • netkané textílie používané napríklad v záhradníctve,
 • silne znečistené alebo zničené (roztrhané ) odevy,
 • topánky ktoré nemajú pár.

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, ani ohlásenie. Patria sem najmä dlažba, omietka, okná bez skla, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla, škridla pálená, škridla betónová, betónová suť alebo kamenivo.

Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry, zvyšky náterových hmôt a pod.

Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad vytriediť.

Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu zaplatí jeho pôvodca alebo uložiteľ. Sadzba poplatku ja 0,04 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín umiestneného na zbernom dvore Obce Dechtice.

Objemný odpad

Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje na zbernom dvore do pristavených veľkoobjemových kontajnerov.
Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
Do zberu objemného odpadu patria:

 •  komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.

Do zberu objemného odpadu nepatria:

 • zmesový komunálny odpad,
 • triedený zber odpadov,
 • BIO odpad a pod.

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok

Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať v rámci mobilného zberu alebo kalendárového zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Do zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok patria:

 • rozpúšťadlá,
 • kyseliny,
 • zásady,
 • fotochemické látky,
 • pesticídy,
 • oleje a tuky ( motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.),
 • farby a tlačiarenské farby,
 • lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
 • detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • rukavice znečistené olejom, farbami,
 • obaly znečistené nebezpečnými látkami…

Do zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok nepatr:

 • zmesový komunálny odpad,
 • triedený zber odpadov,
 • BIO odpad

Elektroodpad z domácností,
vrátane žiaroviek a žiariviek

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne /jar, jeseň/.
Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.

Do zberu elektroodpadu patria:

 • žiarovky a žiarivky,
 • svietidlá,
 • televízory, rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • mobily,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • chladničky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • mobilné klimatizačné zariadenia

Do elektroodpadu nepatria:

 • kovy,
 • plasty,
 • papier,
 • drevo,
 • iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady,
 • odpady, ktoré nie sú elektroodpadom,
 • zmesový komunálny odpad

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu – 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu, alebo prostredníctvom zberného miesta.
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.

Do zberu akumulátorov a batérií patria: 

 • prenosné batérie (gombíkové, tužkové, …)
 • automobilové batérie a akumulátory … .

Do zberu akumulátorov a batérií nepatria:

 • priemyselné batérie a akumulátory,
 • iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory,
 • zmesový komunálny odpad

Zber liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejnej lekárne na území obce.
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu pôvodcovia odpadu skompostovať môžu občania odpad odviezť na zberný dvor.

Do biologicky rozložiteľného odpadu patria:

 • kvety,
 • tráva,
 • lístie,
 • drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
 • vypletá burina,
 • pozberové zvyšky z pestovania,
 • zhnité ovocie a zelenina,
 • piliny, drevná štiepka, hobliny,
 • drevný popol

Do biologicky rozložiteľného odpadu nepatria:

 • zvyšky jedál,
 • kamene,
 • cigaretový ohorok,
 • uhynuté zvieratá,
 • časti zvierat a pod

Biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti na území obce Dechtice sa
bude zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá domácnosť bývajúca v rodinnom dome a spoločne domácnosti bývajúce v bytových domoch.
Okrem uvedeného budú pre obyvateľov obce pre uloženie odpadu k dispozícii veľké kompostéry umiestnené na nasledovných miestach:

a) pri miestnom futbalovom ihrisku
b) pri obecných bytovkách
c) pri hornom cintoríne
d) pri dolnom cintoríne
e) v zbernom dvore

Jedlé oleje a tuky

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje priebežne, do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený v zbernom dvore.
Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Okrem tohto je možné jedlé oleje a tuky odovzdať aj pri zbere spolu s nebezpečným odpadom 2 x ročne.

Do zberu jedlých olejov a tukov patria:

 • oleje a tuky z prípravy jedál,
 • zvyšky nespotrebovaných olejov,
 • prepálené oleje,
 • zvyšky margarínov, masla a tuku

Do zberu jedlých olejov a tukov nepatria:

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla

Pneumatiky

Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú sa len distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík, či pneuservisu

Na stiahnutie:

Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu
     a objemového odpadu na skládku na rok 2024

CERTIFIKÁT o triedení odpadu za rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Dechtice za rok 2023

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce

Úroveň triedenia odpadov v obci Dechtice v roku 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Dechtice za rok 2021

Úroveň triedenia odpadov v obci Dechtice v roku 2021

Úroveň triedenia odpadov v obci Dechtice v roku 2020

CERTIFIKÁT o triedení odpadu za rok 2019


Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s. r.o., Priemyselná 5, Trnava


Tlačidlo Späť hore