Novinky
Home / ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV

Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice podľa § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4, § 25 ods. 7 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
tieto
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a členov orgánov obce Dechtice

(ďalej len „Zásady“).

Schválené obecným zastupiteľstvom v Dechticiach dňa: 26. 9. 2019 uznesením č. 96/2019


PhDr. Karol Zachar v.r.
starosta obce

Čl. 1
Rozsah pôsobnosti

 1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obecného
  zastupiteľstva Dechtice (ďalej len „obec“) upravujú odmeňovanie:

  • poslancov obecného zastupiteľstva obce, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení zo zamestnania
   na výkon funkcie,
  • poslancov – predsedov a členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva
   obce
   (subjekty pod pís. a) a b) ďalej len „poslanec“),
  • poslanca – zástupcu starostu obce, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na
   výkon funkcie zástupcu starostu obce. Za zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo
   uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu obce sa považuje
   zamestnanec, ktorému uvoľnenie na výkon verejnej funkcie umožňuje trvale plniť
   povinnosti podľa pracovnej zmluvy. (ďalej len „zástupca starostu“ ),
  • členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva, z radov iných osôb než
   poslancov obecného zastupiteľstva obce a zamestnancov obce zvolených obecným
   zastupiteľstvom obce do týchto komisií (ďalej len „člen komisie OZ“).

Čl. 2
Poslanec obecného zastupiteľstva

 1. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká ročná odmena vo výške
  50 €.
 2. Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 15
  €.
 3. Odmena podľa ods. 2 poslancovi nepatrí, ak sa nezúčastní minimálne 50 % trvania
  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo
  neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20% z odmeny podľa
  ods. 2 tohto článku.
 5. Poslancom za kvalitný výkon ich funkcie, najmä za aktívnu prácu pri osobnej účasti na
  príprave materiálov do obecného zastupiteľstva, príprave všeobecne záväzných nariadení,
  vnútorných smerníc obce, môže byť raz v roku vyplatená mimoriadna odmena. O schválení
  odmeny podľa prvej vety a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím osobitného
  uznesenia obecného zastupiteľstva, na návrh starostu obce, poslanca alebo skupiny poslancov,
  a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 6. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý preukázateľne písomne alebo ústne do zápisnice vyhlási,
  že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny, a to až do času, kým rovnakým spôsobom
  nevyhlási opak. Poslanec má právo vzdať sa aj mimoriadnej odmeny podľa ods. 5 tohto článku
  zásad.

Čl. 3
Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý je súčasne aj poslancom OZ

 1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej
  odmene podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad aj odmena vo výške 10 € za účasť na jednom zasadnutí
  komisie.
 2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej
  odmene podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad aj odmena vo výške 8 € za účasť na jednom zasadnutí
  komisie.
 3. Odmena podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku zásad poslancovi nepatrí ak sa nezúčastní
  minimálne 50 % trvania zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva.
 4. Odmena nepatrí členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý preukázateľne písomne
  alebo ústne do zápisnice vyhlási, že svoju funkciu bude vykonávať bez odmeny, a to až do času,
  kým rovnakým spôsobom nevyhlási opak. Člen komisie obecného zastupiteľstva má právo
  vzdať sa aj mimoriadnej odmeny podľa ods. 4 tohto článku.

Čl. 4
Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je súčasne aj poslancom OZ

 1. Predsedom komisie obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami obecného
  zastupiteľstva patrí odmena pod vo výške 10 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.
 2. Členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva,
  patrí odmena vo výške 8 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.
 3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku zásad členovi komisie obecného zastupiteľstva nepatrí
  ak sa nezúčastní minimálne 50 % trvania zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva.
 4. Odmena nepatrí členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý preukázateľne písomne
  alebo ústne do zápisnice vyhlási, že svoju funkciu bude vykonávať bez odmeny, a to až do času,
  kým rovnakým spôsobom nevyhlási opak. Člen komisie obecného zastupiteľstva má právo
  vzdať sa aj mimoriadnej odmeny podľa ods. 2 tohto článku.

Čl. 5
Zúčtovanie odmien

 1. Všetky odmeny priznané podľa týchto zásad sa vyplácajú raz za kalendárny rok hotovostne
  alebo bezhotovostne. Vo výplatnom termíne za mesiac november.
 2. Výdavky súvisiace s výplatou odmien podľa týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
  prostriedkov obce.

Čl. 6
Záverečné ustanovenie

 1. Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva na jeho zasadnutí dňa 10. 12.
  2018 uznesením číslo 144/2018 .
 2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje uznesením obecné zastupiteľstvo.
 3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 4. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov obecného
  zastupiteľstva obce Dechtice a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom schválené
  uznesením obecného zastupiteľstva číslo č. 144/2018 zo dňa 10. 12. 2018.

 

PhDr. Karol Zachar v.r.
starosta obce