KOMPETENCIE OBCE

Kompetencie obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
  • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • Platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)
Tlačidlo Späť hore