Novinky
Home / Archív značiek: zasadnutia (stránka 10)

Archív značiek: zasadnutia

Pasovanie na prvákov

Tradícia pasovania nových prvákov sa v Dechticach teší veľkej obľube a tak i vo štvrtok 26.6.2014 prebehol v Materskej škole tento slávnostný akt.  Vyslúžilých škôlkarov na prvákov pasovala zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŚ  Marta Kopšíková za asistencie starostu obce Karola Zachara, riaditeľky ZŠ s MŠ  Mgr. Marty Rajnícovej a jej zástupkyne Mgr. Emílie Uváčkovej. V obecenstve boli okrem mladších škôlkárov ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.6.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 6.6.2014  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Voľba hlavného kontrolóra Obce Dechtice Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2013  >>  Záverečný_účet_obce_2013  – Návrh Individuálna výročná správa Obce Dechtice za rok 2013 Úprava rozpočtu 2014 Žiadosť o čerpanie z rezervného fondu Obce ... Čítať viac »

Informácia CO

Priručka pre obyvateľstvo:  ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA Ohrozenie územia obce Dechtice Informácie pre verejnosť vyplývajúce z § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Pre obec Dechtice (ďalej len „Obec“) bol Okresným úradom Trnava, Odborom krízového riadenia spracovaný Výpis analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí. Územie obce môže ... Čítať viac »

Stretnutie podielnikov

Stretnutie podielnikov urbárskeho a pasienkového spoločenstva sa uskutoční v sobotu, 7.6.2014 o 19:00 hod v kultúrnom dome v Dechticiach. Témami tohto dôležitého stretnutia bude bude informácia o vzniku právnej subjektivity spoločenstva a problematika  skládky odpadov v kameňolome. Čítať viac »

Zhromaždenie urbárnikov

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov – urbársky spolok Dechtice POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE Pozývame spoluvlastníkov spoločných lesov v obci Dechtice na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2014 o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Dechticiach. Program: Prezentácia účastníkov (od 15:30 do cca 16:30 hod.). Schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve a stanov podľa nového zákona č. 97/2013 Z.z. Voľba výboru a dozornej ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.3.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 14.3.2014 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh a schválenie komisie podľa zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a. Určenie platu starostu obce na rok 2014 Rokovací poriadok Obecného ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 13.12.2013 o 18:00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Úprava rozpočtu za rok 2013 Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice Schválenie rozpočtu na rok 2014 Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.11.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 28.11.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice Návrh rozpočtu na rok 2014-2016 Riešenie situácie DHZ Dechtice Oboznámenie sa so štúdiou zástavby územia Športová ... Čítať viac »