Novinky
Home / Archív značiek: zasadnutia (stránka 5)

Archív značiek: zasadnutia

ZS dovolenka

Obvodná lekárka MUDr. Želmíra Čermáková oznamuje pacientom, že od 30. augusta do 11. septembra 2016 sa v ambulancii v Dechticach nebude ordinovať. V amulancii nebude ani sestra. Zastupovať bude MUDr. Danka Gréková  v Jaslovských Bohuniciach. Informácie TU Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.6.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 16.6.2016 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa HKO o vykonanej kontrole Plán HKO na II. polrok 2016 Návrh VZN č. 4/2016 o odpadoch Návrh VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice Správa komisie na ochranu verejného záujmu Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 Rôzne Diskusia Záver Prílohy: ... Čítať viac »

ZS – zastupovanie MUDr. Augustín

Zubná lekárka MUDr. Natália Augustín   v dňoch 21. 12. 2017  – 05. 01. 2018 nebude ordinovať z dôvodu PN. Zastupovať bude: –  MUDr. Vršanská – Jaslovské Bohunice- atómka –  21. 12. 2017 – 22. 12. 2017 27. 12. 2017 a 29. 12. 2017 – zubná pohotovosť v Trnave 28. 12. 2017 – zubná pohotovosť v Ružinove 02. 01. 2018 – ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.4.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28.4.2016 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Prerokovanie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015 Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce k 31.12.2015 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Schválenie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 03. 2016 Prerokovanie platu starostu ... Čítať viac »

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5.3.2016

Volebný okrsok č. 1 Obec: Dechtice Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1537 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1064 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1063 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 1 Počet platných odovzdaných hlasov 1044 Volieb sa zúčastnilo 69,23% oprávnených voličov Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a hnutie: ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.2.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční  16.2.2016 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016 Informácia o výzvach z Eurofondov k investičným akciám Schválenie VZN č. 2/2016 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice Schválenie VZN č. ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  10.12.2015 o 17:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Kontrola plnenia rozpočtu ... Čítať viac »