Novinky
Home / Archív značiek: zasadnutia (stránka 5)

Archív značiek: zasadnutia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5.3.2016

Volebný okrsok č. 1 Obec: Dechtice Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1537 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1064 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1063 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 1 Počet platných odovzdaných hlasov 1044 Volieb sa zúčastnilo 69,23% oprávnených voličov Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a hnutie: ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.2.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční  16.2.2016 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016 Informácia o výzvach z Eurofondov k investičným akciám Schválenie VZN č. 2/2016 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice Schválenie VZN č. ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  10.12.2015 o 17:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Kontrola plnenia rozpočtu ... Čítať viac »

Návrhy VZN obce Dechtice 1-5/2015

Návrhy VZN obce Dechtice: Návrh VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice   Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice   Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.9.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  16.9.2015 o 18:00  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Vystúpenie predstaviteľov združenia AVE Informácia o personálnych zmenách na OÚ Dechtice Informácia o realizovaných investíciách Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2015 Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014 Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ... Čítať viac »