Trvalý pobyt

 

 

Trvalý pobyt občana je pobyt v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Trvalý pobyt je povinný nahlásiť každý občan (ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí).
Ak sa občan chystá trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni (deň začiatku pobytu v zahraničí je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu). Občan s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, to pred vycestovaním ohlási v ohlasovni (uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu).
Za členov rodiny (resp. domácnosti) môže trvalý pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny (resp. domácnosti). Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.
Skončenie trvalého pobytu: občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

Čo potrebujete

 • Platný občiansky preukaz.
 • Ak nemá občan občiansky preukaz – tak náhradný doklad od polície. Platný cestovný doklad SR – ak prichádza z cudziny. Ak nemá cestovný pas –  tak osvedčenie o štátnom občianstve + rodný list.
 • Ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca jeho rodný list.
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – originál.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
  a) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  b) ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu (overenú notárom) uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  c) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov a) a b),
  d) vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme) potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • Ak občan žije celoročne v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú bývanie, je nutný súhlas takéhoto zariadenia na prihlásenie občana na trvalý pobyt

Správny poplatok*:  Vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu, v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom Obce Dechtice.

Vybavuje:


Tlačidlo Späť hore