VZN

Zobrazených 1 - 25 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
2020/04 NávrhNávrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2017 o prideľovaní nájomných bytov v pôsobnosti Obce Dechtice13.04.2020Dod.c.1_k_VZN_03_2017_NAVRH.pdf
2020/01 NávrhNávrh Dodatku č.1 k VZN 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice23.03.2020Dod.c.1_k_VZN_09_2019_NAVRH.pdf
2019/14VZN č. 14/2019 -o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE13.12.2019VZN2019_14_dane-poplatky-za-odpady.pdf
2019/12VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice.26.09.2019VZN2019_13_o-uzemnom-plane.pdf
2019/11Návrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác26.09.2019VZN2019_11_povodnove-plany.pdf
2019/10VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ26.09.2019VZN2019_10_o-zapise-do-skoly.pdf
2019/14 NávrhNávrh VZN č. 14/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice25.11.2019VZN2019_14_N_dane_poplatky-za-odpady.pdf
2019/09VZN č. 9/ 2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice27.09.2019VZN2019_09-financovanie-MS-SKD-SJ.pdf
2019/13VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./201927.09.2019VZN2019_13_o-uzemnom-plane.pdf
2019/04 dod1Dod. č. 1 k VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene26.09.2019VZN2019_04_o-zeleni_dod1.pdf
2019/13 NávrhNávrh VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./201927.09.2019VZN2019_13_N_o-uzemnom-plane.pdf
2019/12 NávrhNávrh VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice.30.08.2019VZN2019_12-N_o-dotaciach.pdf
2019/11 NávrhNávrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác30.08.2019VZN2019_11-N_povodnove-plany.pdf
2019/10 NávrhNávrh VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ30.08.2019VZN2019_10-N_o-zapise-do-skoly.pdf
2019/04-d1 NavrhNávrh VZN č. 4/2019 - dodatok č. 1 - o čistote a o ochrane verejnej zelene10.09.2019VZN2019_04_d1_N-ochrana-zelene.pdf
2019/09 NávrhNávrh VZN č. 9/ 2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice25.08.2019VZN2019_09N.pdf
2019/04VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene09.07.2019VZN2019_04_o-ochrane-zelene.pdf
2019/05VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice09.07.2019VZN2019_05-evidencia-psov.pdf
2019/06VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane09.07.2019VZN2019_06-o-plagatoch.pdf
2019/07VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce09.07.2019VZN2019_07_o-predajnom-case.pdf
2019/08VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice09.07.2019VZN2019_08-uhrada-nakladov-skola.pdf
2018/08 NávrhNávrh VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice19.06.2019VZN2019_08N_-o_stravovani.pdf
2019/07NNávrh VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce30.05.2019VZN2019_07N_cas-predaja.pdf
2019/06NNávrh VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane30.05.2019VZN2019_06N_plagaty.pdf
2019/05NNávrh VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice.30.05.2019VZN2019_05N_psy.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť