Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí
a orgánov samosprávnych krajov 29. 10. 2022


VOLEBNÁ ÚČASŤ:

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet okrskových komisií 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1471
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1120
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1117
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1077
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 1103
Volebná účasť dosiahla  76,1 %

>> ZÁPISNICA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

VÝSLEDKY VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Dechticiach
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

por.č. Meno a priezvisko kandidáta Strana, hnutie alebo koalícia,
resp. nezávislý kandidát.
Počet
platných
hlasov
1. Peter Roháč, Ing. Nezávislý kandidát 599
2. Jozef Holický Smer-SD,  Hlas-SD 582
3. Bohuš Valovič Smer-SD,  Hlas-SD 571
4. Pavol Danko Kresťanskodemokratické hnutie 544
5. Dominik Sliva Kresťanskodemokratické hnutie 523
6. Pavel Mancovič Smer-SD,  Hlas-SD 497
7. Viera Strečanská Kresťanskodemokratické hnutie 485
8. Petra Matuškovičová, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 462
9. Ľubomír Horváth Smer-SD,  Hlas-SD 434

 

Počet zvolených žien 2
Počet zvolených mužov 7

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

por.č. Meno a priezvisko kandidáta Strana, hnutie alebo koalícia,
resp. nezávislý kandidát.
Počet
platných
hlasov
1. Andrej Jurkas, Bc. Nezávislý kandidát 426
2. Jozef Maška, Ing., JUDr. Kresťanskodemokratické hnutie 406
3. Marek Chrvala, Ing. Nezávislý kandidát 379

 

VYSLEDKY VOĽBY STAROSTU OBCE

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

por.č. Meno a priezvisko kandidáta  Strana, hnutie alebo koalícia,
resp. nezávislý kandidát.
Počet
platných
hlasov
1. Karol Zachar, PhDr. Smer-SD,  Hlas-SD 660
2. Andrej Machovič Nezávislý kandidát 349
2. Pavol Drgoň Nezávislý kandidát 94
Súčet platných hlasov 1103

Za starostu obce bol zvolený  PhDr. Karol Zachar, Smer-SD,  Hlas-SD 

>> ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Na stránke sa pracuje…


ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2022


Vyhlásené: 10. 6. 2022                                  Časová verzia predpisu účinná od: 10. 6.2022
Obsah dokumentu je právne záväzný.

209
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1
a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

 1.  rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014
  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,
 2.  lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
  poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
 3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov,
  počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20.
  júla 2022,
 4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4
  písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,
 5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do
  30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
 6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových
  volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
  práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra
  2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v. r. 


Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom
kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

O Z N Á M E N I E
o počte obyvateľov obce Dechtice pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa budú konať 29. októbra 2022

Obec Dechtice podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zverejnením, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j.
k 10.06.2022 je v obci Dechtice evidovaných
1768 obyvateľov.

Uznesenie
z 31. riadneho zasadnutia
Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
V. volebného obdobia,
ktoré sa uskutočnilo dňa 22. júna 2022

Uznesenie č. 804/2022/31
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
        u r č u j e

I. volebné obvody pre voľby do Zastupiteľstva TTSK v roku 2022 takto:

volebný obvod č. 1 – Dunajská Streda
volebný obvod č. 2 – Galanta
volebný obvod č. 3 – Hlohovec
volebný obvod č. 4 – Piešťany
volebný obvod č. 5 – Senica
volebný obvod č. 6 – Skalica
volebný obvod č. 7 – Trnava

Zoznam obcí, ktoré patria do jednotlivých volebných obvodov tvorí Prílohu č.1 tohto uznesenia.

II. počet poslancov Trnavského samosprávneho kraja pre VI. volebné obdobie – 40 a počet poslancov vo volebných obvodoch nasledovne:

volebný obvod č. 1 – Dunajská Streda – 8 poslancov
volebný obvod č. 2 – Galanta – 7 poslancov
volebný obvod č. 3 – Hlohovec – 3 poslanci
volebný obvod č. 4 – Piešťany – 5 poslancov
volebný obvod č. 5 – Senica – 5 poslancov
volebný obvod č. 6 – Skalica – 3 poslanci
volebný obvod č. 7 – Trnava – 9 poslancov

III. a)  sídla obvodných volebných komisií

volebný obvod č. 1:
Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka
789/3, 929 01 Dunajská Streda
volebný obvod č. 2:
Okresný úrad Galanta, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
volebný obvod č. 3:
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
volebný obvod č. 4:
Okresný úrad Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
volebný obvod č. 5:
Okresný úrad Senica, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
volebný obvod č. 6:
Okresný úrad Senica, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
volebný obvod č. 7:
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2

b) sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja

Úrad Trnavského samosprávneho kraja,
Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Hlasovanie č. 16
Za: 34
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 34
Uznesenie bolo schválené.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja


Príloha č.1 k Uzneseniu č. 804/2022/31
Zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov

Volebný obvod č.1 – Dunajská Streda

1. Dunajská Streda
2. Báč
3. Baka
4. Baloň
5. Bellova Ves
6. Blahová
7. Blatná na Ostrove
8. Bodíky
9. Boheľov
10. Čakany
11. Čenkovce
12. Čiližská Radvaň
13. Dobrohošť
14. Dolný Bar
15. Dolný Štál
16. Dunajský Klátov
17. Gabčíkovo
18. Holice
19. Horná Potôň
20. Horné Mýto
21. Horný Bar
22. Hubice
23. Hviezdoslavov
24. Jahodná
25. Janíky
26. Jurová
27. Kľúčovec
28. Kostolné Kračany
29. Kráľovičove Kračany
30. Kútniky
31. Kvetoslavov
32. Kyselica
33. Lehnice
34. Lúč na Ostrove
35. Macov
36. Mad
37. Malé Dvorníky
38. Medveďov
39. Mierovo
40. Michal na Ostrove
41. Ňárad
42. Nový Život
43. Ohrady
44. Okoč
45. Oľdza
46. Orechová Potôň
47. Padáň
48. Pataš
49. Potônske Lúky
50. Povoda
51. Rohovce
52. Sap
53. Šamorín
54. Štvrtok na Ostrove
55. Topoľníky
56. Trhová Hradská
57. Trnávka
58. Trstená na Ostrove
59. Veľká Paka
60. Veľké Blahovo
61. Veľké Dvorníky
62. Veľký Meder
63. Vieska
64. Vojka nad Dunajom
65. Vrakúň
66. Vydrany
67. Zlaté Klasy

Volebný obvod č.2 – Galanta

1. Galanta
2. Abrahám
3. Čierna Voda
4. Čierny Brod
5. Dolná Streda
6. Dolné Saliby
7. Dolný Chotár
8. Gáň
9. Horné Saliby
10. Hoste
11. Jánovce
12. Jelka
13. Kajal
14. Košúty
15. Kráľov Brod
16. Malá Mača
17. Matúškovo
18. Mostová
19. Pata
20. Pusté Sady
21. Pusté Úľany
22. Sereď
23. Sládkovičovo
24. Šalgočka
25. Šintava
26. Šoporňa
27. Tomášikovo
28. Topoľnica
29. Trstice
30. Váhovce
31. Veľká Mača
32. Veľké Úľany
33. Veľký Grob
34. Vinohrady nad Váhom
35. Vozokany
36. Zemianske Sady

Volebný obvod č.3 – Hlohovec

1. Hlohovec
2. Bojničky
3. Červeník
4. Dolné Otrokovce
5. Dolné Trhovište
6. Dolné Zelenice
7. Dvorníky
8. Horné Otrokovce
9. Horné Trhovište
10. Horné Zelenice
11. Jalšové
12. Kľačany
13. Koplotovce
14. Leopoldov
15. Madunice
16. Merašice
17. Pastuchov
18. Ratkovce
19. Sasinkovo
20. Siladice
21. Tekolďany
22. Tepličky
23. Trakovice
24. Žlkovce

Volebný obvod č.4 – Piešťany

1. Piešťany
2. Banka
3. Bašovce
4. Borovce
5. Dolný Lopašov
6. Drahovce
7. Dubovany
8. Ducové
9. Hubina
10. Chtelnica
11. Kočín
-Lančár
12. Krakovany
13. Moravany nad Váhom
14. Nižná
15. Ostrov
16. Pečeňady
17. Prašník
18. Rakovice
19. Ratnovce
20. Sokolovce
21. Šípkové
22. Šterusy
23. Trebatice
24. Veľké Kostoľany
25. Veľké Orvište
26. Veselé
27. Vrbové

Volebný obvod č.5 – Senica

1. Senica
2. Bílkove Humence
3. Borský Mikuláš
4. Borský Svätý Jur
5. Cerová
6. Čáry
7. Častkov
8. Dojč
9. Hlboké
10. Hradište pod Vrátnom
11. Jablonica 12. Koválov
13. Kuklov
14. Kúty
15. Lakšárska Nová Ves
16. Moravský Svätý Ján
17. Osuské
18. Plavecký Peter
19. Podbranč
20. Prietrž
21. Prievaly
22. Rohov
23. Rovensko
24. Rybky
25. Sekule
26. Smolinské
27. Smrdáky
28. Sobotište
29. Šajdíkove Humence
30. Šaštín-Stráže
31. Štefanov

Volebný obvod č.6 – Skalica

1. Skalica
2. Brodské
3. Dubovce
4. Gbely
5. Holíč
6. Chropov
7. Kátov
8. Kopčany
9. Koválovec
10. Letničie
11. Lopašov
12. Mokrý Háj
13. Oreské
14. Petrova Ves
15. Popudinské Močidľany
16. Prietržka
17. Radimov
18. Radošovce
19. Trnovec
20. Unín
21. Vrádište

Volebný obvod č.7 – Trnava

1. Trnava
2. Biely Kostol
3. Bíňovce
4. Bohdanovce nad Trnavou
5. Boleráz
6. Borová
7. Brestovany
8. Bučany
9. Buková
10. Cífer
11. Dechtice
12. Dlhá
13. Dobrá Voda
14. Dolná Krupá
15. Dolné Dubové
16. Dolné Lovčice
17. Dolné Orešany
18. Horná Krupá
19. Horné Dubové
20. Horné Orešany
21. Hrnčiarovce nad Parnou
22. Jaslovské Bohunice
23. Kátlovce
24. Košolná
25. Križovany nad Dudváhom
26. Lošonec
27. Majcichov
28. Malženice
29. Naháč
30. Opoj
31. Pavlice
32. Radošovce
33. Ružindol
34. Slovenská Nová Ves
35. Smolenice
36. Suchá nad Parnou
37. Šelpice
38. Špačince
39. Šúrovce
40. Trstín
41. Vlčkovce
42. Voderady
43. Zavar
44. Zeleneč
45. Zvončín

Obec Dechtice – Obecný úrad Dechtice – 919 53 Dechtice 488

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle § 169, ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vymenúvam
Ivetu Tomaškovičovú
zapisovateľkou miestnej volebnej komisie v Obci Dechtice pre prípravu
a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych
krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022
Pri plnení úloh a povinností vyplývajúcich z tejto funkcie postupujte podľa ustanovení
volebného zákona a s tým súvisiacich právnych predpisov

V Dechticiach: 11.07.2022

PhDr. Karol Zachar
starosta obce Dechtice


Obec Dechtice – Obecný úrad Dechtice – 919 53 Dechtice 488

ODVOLANIE Z FUNKIE ZAPISOVATEĽKY

V zmysle § 169, ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolávam Ivetu Tomaškovičovú z funkcie zapisovateľky pre Komunálne voľby 2022 z dôvodu PN.


Obec Dechtice – Obecný úrad Dechtice – 919 53 Dechtice 488

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle § 169, ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vymenúvam
Bc. Gabrielu Grebečíovú, bytom Dechtice č. 160
zapisovateľkou miestnej volebnej komisie v Obci Dechtice pre prípravu
a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych
krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022
Pri plnení úloh a povinností vyplývajúcich z tejto funkcie postupujte podľa ustanovení
volebného zákona a s tým súvisiacich právnych predpisov

V Dechticiach: 22.09.2022

PhDr. Karol Zachar
starosta obce Dechtice

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 • Deň a čas konania volieb:   29.10.2022  7:00 — 20:00
 • Miesto konania volieb: Sála Kultúrneho domu , Dechtice č. 484, 91953
 • Volebný okrsok č. 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 • Deň a čas konania volieb:   29.10.2022  7:00 — 20:00
 • Miesto konania volieb: Sála Kultúrneho domu , Dechtice č. 484, 91953
 • Volebný okrsok č. 1

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie, pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022:

Kontakt na doručenie kandidátnych listín k voľbám do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022:

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, uznesením č. 62/2022 zo dňa 22.06.2022 určilo, že
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť
v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. – uzn. č. 64/2022:

V Dechticiach, dňa: 11.07.2022

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

 1. Pavol Drgoň, 54 r., Metrológ, nezávislý kandidát
 2. Andrej Machovič, 47 r., Dispečer dopravy, nezávislý kandidát
 3. Karol Zachar, PhDr., 60 r., starosta, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia

 1. Pavol Danko, 48 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Jozef Holický, 45 r., živnostník, SMER – SD, HLAS – SD
 3. Ľubomír Horváth, 55 r., zástupca majstra údržby, SMER – SD, HLAS – SD
 4. Marek Chrvala, Ing., 43 r., manažér, nezávislý kandidát
 5. Andrej Jurkas, Bc., 34 r., technik, nezávislý kandidát
 6. Pavel Mancovič, 60 r., vodič autobusu, SMER – SD, HLAS – SD
 7. Jozef Maška, Ing., JUDr., 43 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 8. Petra Matuškovičová, Mgr., 43 r., učiteľka ZŠ, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Peter Roháč, Ing., 59 r., živnostník, nezávislý kandidát
 10. Dominik Sliva, 53 r., obchodný zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Viera Strečanská, 59 r., manažérka FPM, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Bohuš Valovič, 41 r., živnostník, SMER – SD, HLAS – SD

 1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Piešťany,
  Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
 2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby,
  SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti.
  Regióny
 3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč,
  Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia
 4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce,
  nezávislý kandidát
 5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného
  športového zväzu, Dunajská Streda,
  nezávislý kandidát
 6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany,
  ŽIVOT – národná strana
 7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava,
  NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice,
  Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
 9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta,
  REPUBLIKA
 10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Trnava,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
  ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska
  demokracia; ŠANCA; ODS – Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME
  RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum –
  Maďarské fórum

Vo volebnom obvode č. 7 sa volí 9 poslancov.

 1. Iveta Bakičová, RNDr., Ing., 63 r., riaditeľka strednej školy, Trnava, nezávislá
  kandidátka
 2. Daniela Balážová, Ing., PhD., 62 r., dôchodkyňa, Suchá nad Parnou, Hlas – sociálna
  demokracia
 3. Peter Bartovič, JUDr., 53 r., starosta, Opoj, Starostovia a nezávislí kandidáti
 4. Mária Benová, PhDr., 46 r., asistentka poslanca národnej rady, Trnava, Obyčajní ľudia
  a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a
  solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
  – občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 5. Natália Blahová, Mgr., 48 r., sociálna poradkyňa, Zavar, Demokratická strana
 6. Alan Bočkay, Ing., 45 r., špecialista informačných technológii, Trnava, nezávislý
  kandidát
 7. Kristína Bolemanová, Ing., PhD., 35 r., odborníčka na európsku a zahraničnú politiku,
  Trnava, Progresívne Slovensko
 8. Zuzana Bošnáková, JUDr., Bc., 36 r., riaditeľka vysokoškolského internátu, Trnava,
  Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,
  Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia,
  Šanca, Ods – občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska
  konzervatívna strana
 9. Kashif Butt, Ing., 53 r., obchodný zástupca, Trnava, Starostovia a nezávislí kandidáti
 10. Ivan Dobrovodský, Ing., 58 r., starosta obce, Vlčkovce, nezávislý kandidát
 11. Ján Drobný, 42 r., živnostník, Trstín, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
 12. Magdaléna Eliášová, Mgr., 40 r., riaditeľka školy, Trnava, nezávislá kandidátka
 13. Jana Fridrichová, MUDr., 56 r., lekárka, Trnava, Starostovia a nezávislí kandidáti
 14. Anita Gajarská, Ing., 47 r., starostka, Voderady, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
  (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
  demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 15. Marián Galbavý, Mgr., Ing., 50 r., advokát, Trnava, nezávislý kandidát
 16. Martin Glončák, Ing., 46 r., starosta, Suchá nad Parnou, Obyčajní ľudia a nezávislé
  osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
  demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 17. Žaneta Gogolová, Mgr., Ing., 46 r., starostka obce, Šúrovce, nezávislá kandidátka
 18. Marta Gubrická, PaedDr., 63 r., pedagogička, Trnava, Hlas – sociálna demokracia
 19. Jana Guldanová, Ing., 60 r., správkyňa registratúry, Trnava, Hnutie občan národ
  spravodlivosť
 20. Martin Halaksa, PhDr., PhD., 48 r., starosta, Košolná, Hlas – sociálna demokracia
 21. Peter Hambálek, 40 r., technický inžinier, Trnava, Smer – sociálna demokracia
 22. Martin Hanák, 47 r., podnikateľ, Trnava, Hlas – sociálna demokracia
 23. Juraj Horváth, 39 r., strojár, Cífer, Slovenská národná strana
 24. Radovan Horváth, 44 r., podnikateľ, Ružindol, Progresívne Slovensko
 25. Ľubica Horváthová, Mgr., 37 r., administrátorka projektov, Trnava, nezávislá
  kandidátka
 26. Stanislav Hric, Mgr., 39 r., riaditeľ materskej školy, Trnava, nezávislý kandidát
 27. Ján Hrubý, Mgr., 35 r., manažér, Trnava, Hlas – sociálna demokracia
 28. Eva Huttová, RNDr., 59 r., vedúca odboru metodiky, Križovany nad Dudváhom,
  Progresívne Slovensko
 29. Radovan Hynek, 47 r., zámočník, Trnava, Republika
 30. Peter Chmela, Ing., 50 r., riaditeľ regionálnej televízie, producent, Trnava, nezávislý
  kandidát
 31. Ján Jobb, Ing., 59 r., environmentálny a športový manažér, Trnava, Starostovia a
  nezávislí kandidáti
 32. Eva Kalkan, Bc., 41 r., manažérka, podnikateľka, Biely Kostol, Progresívne Slovensko
 33. Katarína Karolová, PhDr., PhD., 42 r., riaditeľka, Trnava, Hlas – sociálna demokracia
 34. Viliam Kochajda, 32 r., operátor vo výrobe, Hrnčiarovce nad Parnou, Smer – sociálna
  demokracia
 35. Ľuboš Kollár, Mgr., 35 r., obchodný riaditeľ, Trnava, nezávislý kandidát
 36. Martin Kováč, Mgr., et Mgr., PhD., 31 r., programový manažér kultúrno-komunitného
  centra a starokatolícky kňaz, Trnava, Progresívne Slovensko
 37. Jozef Kozoň, 67 r., občiansky aktivista, Bohdanovce nad Trnavou, nezávislý kandidát
 38. Marcel Krajčo, Bc., 34 r., projektový manažér, poslanec mestského zastupiteľstva,
  Trnava, nezávislý kandidát
 39. Branislav Kramár, MUDr., 49 r., lekár, Trnava, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
  (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
  demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 40. Štefan Krištofík, MUDr., 60 r., všeobecný lekár, Trnava, Smer – sociálna demokracia
 41. Karol Križan, Ing., 58 r., marketingový riaditeľ, Trnava, Starostovia a nezávislí
  kandidáti
 42. Peter Kvasničák, Ing., 37 r., manažér počítačových sieti, Trnava, nezávislý kandidát
 43. Matej Lančarič, Mgr., 37 r., manažér, poslanec samosprávneho kraja, Trnava, nezávislý
  kandidát
 44. Dušan Mikulka, Mgr., 34 r., špecialista pre preberanie stavieb železníc, Boleráz,
  Slovenská národná strana
 45. Rastislav Mráz, Mgr., 44 r., právnik, Trnava, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
  (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
  demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 46. Peter Náhlik, PhDr., PhD., 41 r., manažér, Trnava, Hlas – sociálna demokracia
 47. Eva Nemčovská, PhDr., PhD., MPH, 39 r., zástupkyňa primátora, Trnava, nezávislá
  kandidátka
 48. Marek Neštický, Mgr., 44 r., podpredseda samosprávneho kraja, Trnava, nezávislý
  kandidát
 49. Martin Ostrovský, Mgr., 35 r., technická ortopédia, Horné Orešany, Slovenská národná
  strana
 50. Tibor Pekarčík, Mgr., 44 r., zástupca primátora mesta, Trnava, nezávislý kandidát
 51. Marek Polonec, Bc., 47 r., riaditeľ hotela, Trnava, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
  (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
  demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 52. Jozef Remenár, 46 r., hasič – záchranár, Bučany, Republika
 53. Juraj Rezbárik, PaedDr., DBA, LL.M., 44 r., manažér, Trnava, Hlas – sociálna
  demokracia
 54. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 55. Martin Ružička, Ing., 42 r., konateľ spoločnosti, Dobrá Voda, Slovenská národná strana
 56. Maroš Sagan, Mgr., PhD., 47 r., starosta obce, Cífer, nezávislý kandidát
 57. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, Hnutie občan národ
  spravodlivosť
 58. Róbert Suchý, Ing. arch., Ing., 49 r., architekt, Trnava, Starostovia a nezávislí kandidáti
 59. Ľudovít Šoltés, Ing., CSc., 66 r., živnostník, Trnava, Socialisti.sk
 60. Šimon Štefunko, PhDr., 31 r., manažér, Trnava, nezávislý kandidát
 61. Silvia Urmínska, Mgr., 38 r., právnička, Trnava, Smer – sociálna demokracia
 62. Stanislav Vančo, Ing., 55 r., riaditeľ bezpečnosti, Trnava, Obyčajní ľudia a nezávislé
  osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
  demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 63. Marián Viskupič, RNDr., Ing., 45 r., poslanec národnej rady, Šúrovce, Obyčajní ľudia
  a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a
  solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
  – občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
 64. Lívia Voleková, PhDr., MPH, 46 r., sestra anestéziológie, Biely Kostol, Republika
 65. Július Zemko, PhDr., 57 r., starosta obce, Špačince, Smer – sociálna demokracia
 66. Ľudovít Žambokréthy, Mgr., 55 r., konateľ, Malženice, Republika
Tlačidlo Späť hore