Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

vykonajú

v sobotu 30. septembra 2023 a

určujem

  1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
  2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,
  3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.


Boris Kollár v.r.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke https://www.minv.sk/?nr23-vzory1

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča),
    alebo
–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.  (Voľba poštou)

O Z N Á M E N I E
o počte obyvateľov obce Dechtice pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa budú konať 30. septembra 2023

Obec Dechtice podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zverejnením, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j.
k  8. 6. 2023  je v obci Dechtice evidovaných
1760 obyvateľov.


Obec Dechtice zastúpená starostom obce PhDr. Karolom Zacharom
v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n u j e
Ing. Jarmilu Matelovú, Ing. Paed. IGIP
sam. odb. referentku obecného úradu v Dechticiach
za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre volebný obvod č. 1, volebný okrsok č. 1 v obci
Dechtice volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, ktoré sa budú konať dňa
30. septembra 2023


e-mail: dane@dechtice.sk                                       tel. č.: 033/557 51 02


Zapisovateľka volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti
súvisiace s prípravou a chodom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného
poradcu volebnej komisie.

Sídlom zapisovateľky miestnej volebnej komisie je v pracovných dňoch Obecný úrad Dechtice,
488 Dechtice, 919 53, prízemie, kancelária č. 1.

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

Tlačidlo Späť hore