Archív obecných správ

VZN obce Dechtice – Archív

Archív všeobecne záväzných nariadení obce Dechtice (vrátane zrušených)

VZN číslo:Názov:Uznesenie
a dátum
Dátum
zverejnenia:
Účinnosť
od:
05/2023 - Návrh
Návrh VZN 5/2023 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dechtice
13. 11. 2023
05/2023
VZN 5/2023o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dechtice
93/2023
28.11.2023
13. 12. 20231.1.2024
04/2023
VZN 4/2023ktorým sa ruší VZN o financovaní MŠ a školských zariadení92/2023
28.11.2023
8. 11. 20231.1.2024
04/2023 - Návrh
Návrh VZN 4/2023ktorým sa ruší VZN o financovaní MŠ a školských zariadení8. 11. 2023
02/2023
VZN 2/2023 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou,
Dechtice
66/2023
30. 8. 2023
1. 9. 20231. 9. 2023
03/2023
VZN 3/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č.IV/2023 76/2023
30. 8. 2023
31. 8. 202314. 9. 2023
01/2023
VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,01/2023
1. 3. 2023
1. 3. 20231.4.2023
01/2023-Dod 1 - Návrh

Návrh dodatku č.1 k VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach14. 8. 2023
01/2023-Dod 1

VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach30.8.20234. 9. 20231.9.2023
02/2023-Návrh
Návrh VZN 2/2023 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou,
Dechtice 514, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice
23.6.2023
Návrh
Návrh VZN , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice - zmeny a doplnky IV/2023 24.8.2023
02/2022
VZN 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady21.2022
29.11.2022
15.12.20221.1.2023
01/2022
VZN 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice20/2022
29.11.2022
9.12.20221.1.2023
01/2021 - dod. 1 VZN 1/2021 - Dodatok 1 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach 12/2022
7. 3. 2022
07.03.20229.3.2022
01/2021 - dod. 1
Návrh
VZN 1/2021 - Dodatok 1 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach 07.02.2022
02/2021VZN 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia ...96/2021
30.11.2021
30.11.20211.1.2022
02/2021
NÁVRH
VZN 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia ...16.11.2021
01/2021VZN 1/2021o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice33/2021
15. 6. 2021
16.06.202130.6.2021
01/2021
NÁVRH
NÁVRH VZN 1/2021o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice27.05.2021
02/2020VZN 2/2020ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
81/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
01/2020VZN 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadeni65/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
02/2020
NÁVRH
NÁVRH VZN 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce16.11.2020
01/2020
NÁVRH
NÁVRH VZN 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadeni16.11.2020
2020
dodatok
Dodatok č. 1 k VZN 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice20/2020
23.4.2020
24.4.20209.5.2020
2020
dodatok
Dodatok č. 1 k VZN 9/2019 financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce19/2020
23.4.2020
24.4.202010.5.2020
2020
dodatok
Dodatok č. 1 k VZN 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce17/2020
23.4.2020
23.4.20208.5.2020
2020
dodatok
Dodatok č. 1 k VZN 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach6/2020
28.1.2020
29.1.20201.2.2020
14/2019o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice129/2019
12.12.2019
14.12.20191.1.2020
13/2019ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice - Zmeny a doplnky č.III/2018.105/2019
15.10.2019
16.10.20191.1.2020
2019
dodatok
Dodatok č. 1 k VZN 4/2019
o čistote a o ochrane verejnej zelene
95/2019
26.9.2019
1.10.201915.10.2019
12/2019o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Dechtice.94/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
11/2019o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác93/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
10/2019o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice92/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
9/2019o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice91/2019
26.9.2019
27.9.201911.10.2019
8/2019o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice79/2019
8.7.2019
9.7.20191.9.2019
7/2019o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce78/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
6/2019o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane77/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
5/2019o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice76/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
4/2019o čistote a o ochrane verejnej zelene75/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
3/2019o zneškodňovaní obsahu žúmp61/2019
15.5.2020
15.5.201916.5.2019
2/2019o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd60/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
1/2019o organizácii miestneho referenda59/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
5/2018o zavedení a poskytovaní elektronických služieb86/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
4/2018o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice85/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
3/2018o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou82/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
2/2018o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice66/2018
16.6.2018
20.6.201816.7.2018
1/2018o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice65/2018
16.6.2018
20.6.201828.7.2018
3/2017o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice76/2017
14.2.2017
15.2.20171.1.2018
2/2017o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice35/2017
26.6.2017
27.6.20171.7.2017
1/2017o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice20/2017
6.4.2017
7.4.20171.5.2017
8/2016o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice56/2016
12.9.2016
14.12.20161.1.2017
7/2016o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice55/2016
12.9.2016
14.12.201629.12.2016
6/2016o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice42/2016
12.9.2016
13.9.201614.9.2016
5/2016o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice31/2016
16.6.2016
17.6.20162.7.2016
4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice30/2016
16.6.2016
16.6.20161.7.2016
3/2016o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice21/2016
28.4.2016
2.5.20163.3.2016
2/2016ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice5/2016
16.2.2016
17.2.20163.3.2016
1/2016o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom6/2016
16.2.2016
17.2.20163.3.2016
5/2015 o miestnych poplatkoch za služby62/2015
10.12.2015
14.12.20151.1.2016
4/2015o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dechtice61/2015
10.12.2015
14.12.20151.1.2016
3/2015o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice60/2015
10.12.2015
14.12.20151.1.2016
2/2015o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice59/2015
10.12.2015
14.12.20151.1.2016
1/2015o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice58/2015
10.12.2015
10.12.20151.1.2016
5/2014o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dechtice52/2014
5.12.2014
5.12.201420.12.2014
4/2014o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dechtice51/2014
5.12.2014
8.12.20141.1.2015
3/2014o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady50/2014
5.12.2014
8.12.20141.1.2015
2/2014o miestnych daniach na území obce Dechtice na kalendárny rok 2015 a nasledujúce zdaňovacie obdobia49/2014
5.12.2014
8.12.20141.1.2015
1/2014o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice40/2014
13.12.2013
13.12.20131.1.2014
5/2013O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní Obce Dechtice7/2013
12.4.2013
12.4.201327.4.2013
4/2013o miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou Dechtice36/2012
14.12.2012
14.12.20121.1.2013
3/2013o miestnych daniach na území obce Dechtice35/2012
14.12.2012
14.12.20121.1.2013
2/2013o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice34/2012
14.12.2012
14.12.20121.1.2013
1/2013o dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice33/2012
14.12.2012
14.12.20121.1.2013
5/2012ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov .5/2012
5.9.2012
5.9.201220.9.2012
4/2012 ktorým sa vydáva štatút obce Dechtice.4/2012
31.5.2012
31.5.201215.6.2012
3/2012Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice3/2012
5.9.2012
5.9.201220.9.2012
2/2012o spôsobe určenia výšky a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.9/2012
31.5.2012
31.5.201216.6.2012
1/2012o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice48/2011
16.12.2011
16.12.20111.12.2012
1/2010o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení3/2010
8.6.2010
9.6.201023.6.2010
6/2009o miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou6/2009
11.12.2009
14.12.20091.1.2010
5/2009o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dechtice5/2009
11.12.2009
14.12.20091.1.2010
4/2009o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce4/2009
11.12.2009
14.12.20091.1.2010
3/2009o miestnych daniach na území obce Dechtice3/2009
11.12.2009
14.12.20091.1.2010
2/2009o dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice2/2009
11.12.2009
14.12.20091.1.2010
1/2009O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení3/2009
15.5.2009
16.5.20091.6.2019
1/2007O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice1/2007
23.2.2007
24.2.200712.3.2007
4/2005O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi5/2005
16.12.2005
16.12.20051.1.2006
2/2010o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dechtice2/2010
27.8.2010
28.8.201010.9.2010
1/2003o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov5/2003
16.4.2003
17.4.20032.2.2003
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore