Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 61 - 70 of 70 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
1 / 2010 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 08.06.2010
5 / 2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dechtice 14.12.2009
4 / 2009 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 14.12.2009
3 / 2009 O miestnych daniach na území obce Dechtice 14.12.2009
2 / 2009 O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice 14.12.2009
6 / 2009 O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou 15.05.2009
1 / 2009 Ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce 15.05.2009
1 / 2007 O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice 21.02.2007
4 / 2005 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 16.12.2005
1/2003 VZN Obce Dechtice č. 1/2003 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 16.04.2003
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Displaying 61 - 70 of 70 1 2 3