Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 61 - 77 of 77 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
2 / 2013 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 14.12.2012
5 / 2012 VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov . 20.08.2012
4 / 2012 VZN, ktorým sa vydáva štatút obce Dechtice. 15.06.2012
2 / 2012 O spôsobe určenia výšky a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 31.05.2012
3 / 2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice 01.03.2012
1 / 2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 30.11.2011
2 / 2010 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dechtice 27.08.2010
1 / 2010 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 08.06.2010
5 / 2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dechtice 14.12.2009
4 / 2009 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 14.12.2009
3 / 2009 O miestnych daniach na území obce Dechtice 14.12.2009