Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
4 / 2005 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 16.12.2005
1 / 2007 O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice 21.02.2007
1 / 2009 Ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce 15.05.2009
2 / 2009 O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice 14.12.2009
3 / 2009 O miestnych daniach na území obce Dechtice 14.12.2009
4 / 2009 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 14.12.2009
5 / 2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dechtice 14.12.2009
6 / 2009 O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou 15.05.2009
1 / 2010 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 08.06.2010
2 / 2010 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dechtice 27.08.2010
1 / 2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 30.11.2011
2 / 2012 O spôsobe určenia výšky a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 31.05.2012
3 / 2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice 01.03.2012
4 / 2012 VZN, ktorým sa vydáva štatút obce Dechtice. 15.06.2012
5 / 2012 VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov . 20.08.2012
1 / 2013 O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice 14.12.2012
2 / 2013 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 14.12.2012
3 / 2013 O miestnych daniach na území obce Dechtice 31.12.2012
4 / 2013 O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou Dechtice 01.01.2013
5 / 2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní Obce Dechtice 28.03.2013
1 / 2014 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 01.01.2014
2 / 2014 Návrh O miestnych daniach na území obce DECHTICE na kalendárny rok 2015 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 04.11.2014
3 / 2014 Návrh O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 04.11.2014
4 / 2014 O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice 07.12.2014
5 / 2014 O zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice 08.12.2014
1/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice 25.11.2015
2/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.11.2015
3/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 25.11.2015
4/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE 25.11.2015
5/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby 25.11.2015
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3