Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 1 - 25 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
4 / 2005O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi16.12.2005VZN2005_04.pdf
1 / 2007O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice21.02.2007VZN2007_01.pdf
1 / 2009Ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce15.05.2009VZN2009_01.pdf
2 / 2009O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice14.12.2009VZN2009_02.pdf
3 / 2009O miestnych daniach na území obce Dechtice14.12.2009VZN2009_03.pdf
4 / 2009O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce14.12.2009VZN2009_04.pdf
5 / 2009O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dechtice14.12.2009VZN2009_05.pdf
6 / 2009O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou15.05.2009VZN2009_06.pdf
1 / 2010O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení08.06.2010VZN2010_01.pdf
2 / 2010O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dechtice27.08.2010VZN2010_02.pdf
1 / 2012O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice30.11.2011VZN2012_01.pdf
2 / 2012O spôsobe určenia výšky a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.31.05.2012VZN2012_02.pdf
3 / 2012Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice01.03.2012VZN2012_03.pdf
4 / 2012VZN, ktorým sa vydáva štatút obce Dechtice.15.06.2012VZN2012_04_StatutObce.pdf
5 / 2012VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov .20.08.2012VZN2012_05_ChovPsov.pdf
1 / 2013O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice14.12.2012VZN2013_01.pdf
2 / 2013O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice14.12.2012VZN2013_02.pdf
3 / 2013O miestnych daniach na území obce Dechtice31.12.2012VZN2013_03.pdf
4 / 2013O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou Dechtice01.01.2013VZN2013_04.pdf
5 / 2013O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní Obce Dechtice28.03.2013VZN2013_05.pdf
1 / 2014O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice01.01.2014VZN2014_01_kom_odpad.pdf
2 / 2014 NávrhO miestnych daniach na území obce DECHTICE na kalendárny rok 2015 a nasledujúce zdaňovacie obdobia04.11.2014VZN_č._2-2014_o_miestnych_daniach_na_rok_20151.pdf
3 / 2014 NávrhO miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady04.11.2014VZN_č._3-2014_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a-_drobné_stavebné_odpady_na_rok_20151.pdf
4 / 2014O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice07.12.2014VZN_č._4-2014_o_-podmienkach_poskytovania_dotácií.pdf
5 / 2014O zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice08.12.2014VZN_č._5-2014_o_-zásadách_hospodárenia.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť