Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
2019/04 dod1 Dod. č. 1 k VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene 26.09.2019
1 / 2009 Ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce 15.05.2009
1/2016 Návrh Návrh VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 29.01.2016
2/2017 Návrh Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 12.06.2017
8/2016 Návrh Návrh VZN 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 26.11.2016
4 / 2016 Navrh Návrh VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice 31.05.2016
5 / 2016 Návrh Návrh VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 01.06.2016
6 / 2016 Návrh Návrh VZN 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.08.2016
2019/001 Návrh VZN č 1 /2019 o organizácii miestneho referenda 20.03.2019
1/2017 navrh Návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 21.03.2017
2019/10 Návrh Návrh VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ 30.08.2019
2019/11 Návrh Návrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 30.08.2019
2019/12 Návrh Návrh VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice. 30.08.2019
2019/13 Návrh Návrh VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./2019 27.09.2019
2/2016 Návrh Návrh VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice 29.01.2016
3/2016 Návh Návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice 13.04.2016
2019/04-d1 Navrh Návrh VZN č. 4/2019 - dodatok č. 1 - o čistote a o ochrane verejnej zelene 10.09.2019
2019/05N Návrh VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice. 30.05.2019
2019/06N Návrh VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 30.05.2019
7/2016 Návrh Návrh VZN č. 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice 26.11.2016
2019/07N Návrh VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 30.05.2019
2018/08 Návrh Návrh VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice 19.06.2019
2019/09 Návrh Návrh VZN č. 9/ 2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice 25.08.2019
3/2017 Návrh Návrh VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice 24.11.2017
3/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 25.11.2015
5/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby 25.11.2015
4/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE 25.11.2015
1/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice 25.11.2015
2/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.11.2015
2 / 2009 O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice 14.12.2009
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3