Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 1 - 25 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
2019/04 dod1Dod. č. 1 k VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene26.09.2019VZN2019_04_o-zeleni_dod1.pdf
1 / 2009Ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce15.05.2009VZN2009_01.pdf
1/2016 NávrhNávrh VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom29.01.2016VZN2016_01_Navrh-mali-znecistovatelia-ovzdusia.pdf
2/2017 NávrhNávrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice12.06.2017VZN2017_2N.pdf
2020/01 NávrhNávrh Dodatku č.1 k VZN 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice23.03.2020Dod.c.1_k_VZN_09_2019_NAVRH.pdf
2020/04 NávrhNávrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2017 o prideľovaní nájomných bytov v pôsobnosti Obce Dechtice13.04.2020Dod.c.1_k_VZN_03_2017_NAVRH.pdf
8/2016 NávrhNávrh VZN 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE26.11.2016VZN2016_08N_-o_daniach_miestnom_-poplatku_za_odpady.pdf
4 / 2016 NavrhNávrh VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice31.05.2016VZN2016_04_o_nakladani_s_KO_a_DSO_navrh.pdf
5 / 2016 NávrhNávrh VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice01.06.2016VZN2016_05_o_poskytovani_dotacii.pdf
6 / 2016 NávrhNávrh VZN 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice25.08.2016VZN201606_N.pdf
2019/001Návrh VZN č 1 /2019 o organizácii miestneho referenda20.03.2019VZN2019_01.pdf
1/2017 navrhNávrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice21.03.2017VZN201701.pdf
2019/10 NávrhNávrh VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ30.08.2019VZN2019_10-N_o-zapise-do-skoly.pdf
2019/11 NávrhNávrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác30.08.2019VZN2019_11-N_povodnove-plany.pdf
2019/11Návrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác26.09.2019VZN2019_11_povodnove-plany.pdf
2019/12 NávrhNávrh VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice.30.08.2019VZN2019_12-N_o-dotaciach.pdf
2019/13 NávrhNávrh VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./201927.09.2019VZN2019_13_N_o-uzemnom-plane.pdf
2019/14 NávrhNávrh VZN č. 14/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice25.11.2019VZN2019_14_N_dane_poplatky-za-odpady.pdf
2/2016 NávrhNávrh VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice29.01.2016VZN2016_02N_Dop_2_Uzemného_planu.pdf
3/2016 NávhNávrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice13.04.2016VZN-2016_3_Navrh.pdf
2019/04-d1 NavrhNávrh VZN č. 4/2019 - dodatok č. 1 - o čistote a o ochrane verejnej zelene10.09.2019VZN2019_04_d1_N-ochrana-zelene.pdf
2019/05NNávrh VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice.30.05.2019VZN2019_05N_psy.pdf
2019/06NNávrh VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane30.05.2019VZN2019_06N_plagaty.pdf
7/2016 NávrhNávrh VZN č. 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice26.11.2016VZN2016_07_o_pouzivani_pyrotechniky.pdf.pdf
2019/07NNávrh VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce30.05.2019VZN2019_07N_cas-predaja.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť