Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
1 / 2007 O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice 21.02.2007
1 / 2009 Ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce 15.05.2009
1 / 2010 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 08.06.2010
1 / 2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 30.11.2011
1 / 2013 O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice 14.12.2012
1 / 2014 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 01.01.2014
1/2003 VZN Obce Dechtice č. 1/2003 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 16.04.2003
1/2015 VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice 14.12.2015
1/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice 25.11.2015
1/2016 VZN Obce Dechtice č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 17.02.2016
1/2016 Návrh Návrh VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 29.01.2016
1/2017 VZN obce Dechtice č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 07.04.2017
1/2017 navrh Návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 21.03.2017
1/2018 VZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE 22.05.2018
1/2018 Návrh VZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE 17.05.2018
2 / 2009 O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice 14.12.2009
2 / 2010 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dechtice 27.08.2010
2 / 2012 O spôsobe určenia výšky a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 31.05.2012
2 / 2013 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 14.12.2012
2 / 2014 Návrh O miestnych daniach na území obce DECHTICE na kalendárny rok 2015 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 04.11.2014
2/2015 VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 14.12.2015
2/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.11.2015
2/2016 VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice 16.02.2016
2/2016 Návrh Návrh VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice 29.01.2016
2/2017 VZN obce Dechtice č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 01.07.2017
2/2017 Návrh Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 12.06.2017
2/2018 VZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 26.06.2018
2/2018 Návrh VZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 11.06.2018
2018/003 VZN č. 3/ 2018 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou 27.09.2018
2018/08 Návrh Návrh VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice 19.06.2019
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3