Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 1 - 25 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
1 / 2007O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice21.02.2007VZN2007_01.pdf
1 / 2009Ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce15.05.2009VZN2009_01.pdf
1 / 2010O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení08.06.2010VZN2010_01.pdf
1 / 2012O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice30.11.2011VZN2012_01.pdf
1 / 2013O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice14.12.2012VZN2013_01.pdf
1 / 2014O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice01.01.2014VZN2014_01_kom_odpad.pdf
1/2003VZN Obce Dechtice č. 1/2003 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov16.04.2003VZN2003_01.pdf
1/2015VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice14.12.2015VZN2015_01_o_skolskych_zariadeniach.pdf
1/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice25.11.2015VZN2015_01N-O_skolskych-zariadeniach.pdf
1/2016VZN Obce Dechtice č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom17.02.2016VZN-2016_1.pdf
1/2016 NávrhNávrh VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom29.01.2016VZN2016_01_Navrh-mali-znecistovatelia-ovzdusia.pdf
1/2017VZN obce Dechtice č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice07.04.2017VZN2017_01.pdf
1/2017 navrhNávrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice21.03.2017VZN201701.pdf
1/2018VZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE22.05.2018VZN2018_01.pdf
1/2018 NávrhVZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE17.05.2018VZN2018_01_d01k-4_2016.pdf
2 / 2009O dani z nehnuteľnosti na území obce Dechtice14.12.2009VZN2009_02.pdf
2 / 2010O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dechtice27.08.2010VZN2010_02.pdf
2 / 2012O spôsobe určenia výšky a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.31.05.2012VZN2012_02.pdf
2 / 2013O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice14.12.2012VZN2013_02.pdf
2 / 2014 NávrhO miestnych daniach na území obce DECHTICE na kalendárny rok 2015 a nasledujúce zdaňovacie obdobia04.11.2014VZN_č._2-2014_o_miestnych_daniach_na_rok_20151.pdf
2/2015VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice14.12.2015VZN2015_02_o_prispevku_SZ.pdf
2/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice25.11.2015VZN2015_02N-O-prispevku-SZ.pdf
2/2016VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice16.02.2016VZN2016_2.pdf
2/2016 NávrhNávrh VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice29.01.2016VZN2016_02N_Dop_2_Uzemného_planu.pdf
2/2017VZN obce Dechtice č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice01.07.2017VZN2017_02.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť