Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 51 - 75 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
2019/12VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice.26.09.2019VZN2019_13_o-uzemnom-plane.pdf
2019/12 NávrhNávrh VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice.30.08.2019VZN2019_12-N_o-dotaciach.pdf
2019/13VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./201927.09.2019VZN2019_13_o-uzemnom-plane.pdf
2019/13 NávrhNávrh VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./201927.09.2019VZN2019_13_N_o-uzemnom-plane.pdf
2019/14VZN č. 14/2019 -o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE13.12.2019VZN2019_14_dane-poplatky-za-odpady.pdf
2019/14 NávrhNávrh VZN č. 14/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice25.11.2019VZN2019_14_N_dane_poplatky-za-odpady.pdf
2020/01 NávrhNávrh Dodatku č.1 k VZN 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice23.03.2020Dod.c.1_k_VZN_09_2019_NAVRH.pdf
2020/04 NávrhNávrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2017 o prideľovaní nájomných bytov v pôsobnosti Obce Dechtice13.04.2020Dod.c.1_k_VZN_03_2017_NAVRH.pdf
3 / 2009O miestnych daniach na území obce Dechtice14.12.2009VZN2009_03.pdf
3 / 2012Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice01.03.2012VZN2012_03.pdf
3 / 2013O miestnych daniach na území obce Dechtice31.12.2012VZN2013_03.pdf
3 / 2014 NávrhO miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady04.11.2014VZN_č._3-2014_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a-_drobné_stavebné_odpady_na_rok_20151.pdf
3/2015VZN c. 3 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE14.12.2015VZN2015_03_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
3/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE25.11.2015VZN2015_03N-O-daniach-a-poplatku-za-komunalne-odpady.pdf
3/2016VZN Obce Dechtice č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice02.05.2016VZN2016_3.pdf
3/2016 NávhNávrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice13.04.2016VZN-2016_3_Navrh.pdf
3/2017VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice14.12.2017VZN2017_03_Pridelovanie-bytov.pdf
3/2017 NávrhNávrh VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice24.11.2017VZN201703-PridelovanieBytov.pdf
3/2018 NávrhVZN č 3/2018 - o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice08.09.2018VZN2018_03N_urcenie-skolskeho-obvodu.pdf
4 / 2005O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi16.12.2005VZN2005_04.pdf
4 / 2009O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce14.12.2009VZN2009_04.pdf
4 / 2012VZN, ktorým sa vydáva štatút obce Dechtice.15.06.2012VZN2012_04_StatutObce.pdf
4 / 2013O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou Dechtice01.01.2013VZN2013_04.pdf
4 / 2014O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice07.12.2014VZN_č._4-2014_o_-podmienkach_poskytovania_dotácií.pdf
4 / 2016VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice16.06.2016VZN201604.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť