Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
8/2016 Návrh Návrh VZN 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 26.11.2016
8/2016 VZN obce DECHTICE č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 14.12.2016
7/2016 Návrh Návrh VZN č. 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice 26.11.2016
7/2016 VZN č. 7/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice 14.12.2016
6/2016 VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 14.09.2016
6/2016 VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 14.09.2016
6 / 2016 Návrh Návrh VZN 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.08.2016
6 / 2009 O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou 15.05.2009
5/2018 Návrh VZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 10.09.2018
5/2018 VZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 26.09.2018
5/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby 25.11.2015
5/2015 VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby 14.12.2015
5 / 2016 Návrh Návrh VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 01.06.2016
5 / 2016 VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 17.06.2016
5 / 2014 O zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice 08.12.2014
5 / 2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní Obce Dechtice 28.03.2013
5 / 2012 VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov . 20.08.2012
5 / 2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dechtice 14.12.2009
4/2018 Návrh VZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice 09.09.2018
4/2018 VZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice 26.09.2018
4/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE 25.11.2015
4/2015 VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE 14.12.2015
4 / 2016 Navrh Návrh VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice 31.05.2016
4 / 2016 VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice 16.06.2016
4 / 2014 O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice 07.12.2014
4 / 2013 O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou Dechtice 01.01.2013
4 / 2012 VZN, ktorým sa vydáva štatút obce Dechtice. 15.06.2012
4 / 2009 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 14.12.2009
4 / 2005 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 16.12.2005
3/2018 Návrh VZN č 3/2018 - o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice 08.09.2018
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Displaying 1 - 30 of 89 1 2 3