AKTUALITYObecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. 6. 2021

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutoční 15. 6. 2021 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
  6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej uzávierke za rok 2020
  7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
  8. Predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch
  9. Rôzne
  10. Diskusia
  11. Záver

Keďže zasadnutie OZ  napĺňa znaky hromadného podujatia, koná sa za prísnych hygienických podmienok.
Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť