Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. 6. 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutoční 22. 6. 2022 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Prerokovanie protestu prokurátora v VZN č. 7/2019
       6. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy k vybudovaniu Čerešienkovej cesty
       7. Schválenie nájomnej zmluvy k vybudovaniu Čerešienkovej cesty
       8. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy obce Dechtice za rok 2021
       9. Prerokovanie Výroku auditora k účtovnej uzávierke za rok 2021
       10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
       11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
       12. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrólnej činnosti za 1. polrok 2022
       13. Schválenie letnej školy v ZŠ s MŠ Dechtice
       14. Predĺženie nájomných zlúv v bytovom dome č. 615
       15. Informácie starostu obce
       16. Rôzne
       17. Diskusia
       18. Záver

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore