ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE DECHTICE

Poradové číslo vnútorného predpisu 2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce (ďalej len „Zásady“):

Článok 1 — Úvodné ustanovenia

 1. Obec Dechtice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. Obec Dechtice je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 1/
 2. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch v zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je starosta obce Dechtice. Štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch rozpočtových a príspevkových organizácií s právnou subjektivitou zriadených obcou je riaditeľ organizácie.
 3. Tieto „Zásady“ sa vzťahujú na majetok:
  a) určený na výkon samosprávy obce
  b) zverený do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila
  c) ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu
  d) ktorý sa využíva na podnikateľskú činnosť obce
  e) ktorý je v prenájme, alebo vo výpožičke
 4. Tieto „Zásady“ sa nevzťahujú na finančné prostriedky obce, hospodárenie ktorých sa riadi schváleným rozpočtom obce a pravidlami finančného hospodárenia obce a na nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné predpisy (zákon NRSR č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov)
 5. Obec, rozpočtové a príspevkové organizácie a právnické osoby, ktoré zriadila alebo založila, hospodária s majetkom obce spôsobom vymedzeným týmito „Zásadami“.
 6. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

Článok 2 — Obsahové vymedzenie majetku obce

 1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
 2. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou. 2/
 3. Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného zákona (§ 8 ods.1 písm. b) zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní).
 4. Prioritný majetok je nehnuteľný majetok obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku; prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby ani previesť do vlastníctva iných osôb; prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie; označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľnosti sa vykoná poznámkou na návrh obce.
 5. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
 6. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
 7. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 8. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
 9. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 10. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 4/

Článok 3 — Predmet a rozsah úpravy

Tieto „Zásady“ upravujú:

a) nadobúdanie vecí do vlastníctva obce a prevody vlastníctva obecného majetku
b) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností
c) postup prenechávania majetku do užívania alebo do nájmu,
d) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
e) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
f) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce
g) nakladanie s cennými papiermi,
h) koncesný majetok, spoločný podnik a prioritný majetok.
i) evidencia a inventarizácia majetku
j) nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
k) hospodárenie s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom v týchto zásadách,
e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v týchto zásadách,
f) vklady majetku obce do majetku zakladaných lebo existujúcich obchodných spoločností,
g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu a to trojpätinovou väčšinou poslancov.

Článok 4 — Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce a prevody vlastníctva obecného majetku

A. Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce

1. Obec môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok:

a) prechodom z majetku Slovenskej republiky v súlade s platnou právnou úpravou (Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky).
b) od právnických a fyzických osôb na základe zmluvy, a to odplatne alebo bezodplatne 3/
c) vlastnou podnikateľskou činnosťou:
● majetkovou účasťou na podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb
● peňažnými a nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností
d) investorskou činnosťou:
● stavbou objektov a budov
● v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami
e) dedením, darovaním

2. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie vlastníctva hnuteľných vecí; jednotlivej veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad 3 tisíc eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.
4. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie majetku na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (lízing) s obstarávacou cenou nad 33 tisíc eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.
5. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce môžu nadobúdať hnuteľný majetok v obstarávacej cene do 3000 €. Nad hodnotu 3000€  len so súhlasom zriaďovateľa.
6. Obec so súhlasom obecného zastupiteľstva môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže so súhlasom obecného zastupiteľstva zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

B. Prevody vlastníctva obecného majetku

1. Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú zmluvne a za odplatu a vždy podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.
O zmluvnom prevode vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku obce rozhodujú:

a) starosta obce do hodnoty 3 500 eur zostatkovej ceny
b) obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 3 500 eur zostatkovej ceny

2. Medzi zmluvné prevody majetku patria najmä:

● predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku
● zámenné zmluvy a delimitácia majetku v zmysle platných právnych predpisov

3. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aj zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o záložnom práve, zmluvy o vecnom bremene, notárske zápisnice príp. spoločenské zmluvy o založení obchodných spoločností a pod.

4. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom.

5. Prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať

a) na základe obchodnej verejnej súťaže (§ 281 až 288 Obchodného zákonníka) – podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže ,
b) dobrovoľnou dražbou (zákon č. 527/2002 Z. z. v z. n. p.) alebo
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (vyhláška č.492/2004 Z. z. v z. n. p.) – obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (vyhláška č.492/2004 Z. z. v z. n. p.) presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
6. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 5 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

8. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v obci

a) starostom obce,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
d) prednostom obecného úradu,
e) zamestnancom obce,
f) hlavným kontrolórom obce,
g) blízkou osobou (§116 Občianskeho zákonníka) osôb uvedených v písmenách a) až f).

9. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 8; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

10. Ustanovenia odsekov 5 až 9 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to

a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu (zákon č.182/1993 Z. z. v z. n. p.) alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu (zákon č.182/1993 Z. z. v z. n. p.)
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo (napr. § 140 Občianskeho zákonníka)
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500€,
e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

11. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce Dechtice podľa týchto zásad len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Partnerom verejného sektora je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobúda majetok obce, práva k majetku obce (nájom) alebo iné majetkové práva obce, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000€.

Článok 5 — Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám

1. Ustanovenia článku 4 bodu B ods. 5 až 9 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur,
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

2. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce a obchodné spoločnosti s obchodným podielom obce, môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce prostredníctvom štatutárneho zástupcu:

● na dobu určitú, najviac na dobu 1 rok
● na dobu určitú, najviac na dobu 5 rokov. Na platnosť zmluvy je potrebný písomný súhlas starostu obce.
● na dobu určitú, na dobu dlhšiu ako 5 rokov. Nájom podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
● na dobu neurčitú, s príslušnou výpovednou lehotou. Nájom podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

3. Obec vedie úplnú a aktuálnu evidenciu majetku obce zvereného do nájmu, ako aj jeho prírastky a úbytky.

4. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do nájmu sú povinné predkladať súpis evidencie prenajatého majetku obce vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku obce, a to pravidelne k 31.12. bežného roka alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania obecného úradu.

Článok 6 – Výpožička majetku obce a služby spojené s užívaním majetku obce.

1. Zmluvu o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku obce je možné uzavrieť za splnenia nasledovných podmienok:

– jeho použitie je viazané na nepodnikateľské účely,
– bezodplatné poskytnutie nesmie odporovať cieľom a záujmom obce.

2. Zmluvu podpisuje starosta obce v mene obce.

3. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu zmluvy určí užívateľovi obec resp. správca majetku v zmluve o výpožičke.

4. Službami spojenými s užívaním predmetu zmluvy sa rozumejú najmä:

– spotreba vody – vodné, stočné
– dodávka elektrickej energie a plynu
– vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
– poplatky za užívanie internetu, poštové a telekomunikačné služby
– upratovacie služby pod.

5. Organizácia zriadená obcou, ktorej je majetok poskytnutý v zmysle zmluvy o výpožičke, všetky služby spojené s užívaním majetku hradí dodávateľom sama.

Článok 7 — Správa majetku obce

1. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 4/

2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.

3. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce.

4. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce.

5. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.

6. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

7. Správa majetku obce vzniká:

a) zverením majetku obce do správy správcu,
b) prevodom správy majetku obce,
c) nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu.

8. Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Obec môže za podmienok určených v týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce správcovi zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce.

9. Obec spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správy. Protokol musí obsahovať podrobnú špecifikáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, musí v ňom byť uvedený spôsob hospodárenia a nakladania s majetkom obce, musí obsahovať číslo uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktorým bol majetok zverený do správy. Protokol musí obsahovať aj povinnosť správcu majetku poistiť majetok obce, ktorý má zverený do správy, ak tento nie je poistený.

10. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho zostatková cena je nad 33 tisíc € podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho zostatková cena je do 33 tisíc € schvaľuje starosta obce.

12. Odovzdávanie nehnuteľného majetku do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

13. Obec vedie evidenciu majetku obce zvereného do správy, ako aj jeho prírastky a úbytky.

14. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do správy sú povinné predkladať súpis evidencie majetku obce vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku obce, a to pravidelne k 31.12. bežného roka alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania obecného úradu.

15. Organizácie zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa týchto zásad, navrhujú na správu katastra zapísať správu majetku obce.

16. Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise /3 aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas obce.

17. Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok obce vo svojej správe. Odsek 16 sa použije aj na zmluvu o zámene správy.

Článok 8 – Podmienky odňatia správy majetku

1. Obec môže odňať majetok rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorým bol majetok zverený do správy podľa článku 7 týchto zásad za týchto podmienok:

● ak neplnia povinnosti uvedené v týchto „Zásadách“
● ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný
● ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre obec

2. Odňatie správy nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena je nad hodnotu 33000€.

4. Starosta obce schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena je do hodnoty 33000€.

5. Odňatie správy majetku sa vykoná prostredníctvom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý má podstatné náležitosti ako sú uvedené v článku 7 ods. 9.

Článok 9  — Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce

1. Majetok obce tvoria aj majetkové práva a pohľadávky.

2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha:

● prijatie úveru (pôžičky)
● odpísanie a odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky (nedaňovej) v hodnote prevyšujúcej 300 eur za podmienok stanovených v článku 9 bod 4 týchto „Zásad“
● dohoda o splátkach s lehotou splatnosti dlhšou ako 2 roky
● poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí (v zmysle platného VZN o dotáciách) 4a/

3. O odpísaní a odpustení nevymožiteľnej pohľadávky (nedaňovej) obce v hodnote do 300 eur vrátane môže rozhodnúť starosta obce po prerokovaní v škodovej komisii na základe jej návrhu za podmienok stanovených v článku 9 bod 4 týchto „Zásad“.

4. Pohľadávka (nedaňová) je nevymožiteľná ak:

a) vymáhanie od dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohla byť vymáhaná, je bezvýsledné,
b) majetkové pomery dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu nedoplatku,
c) majetok dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov a správca dane rozhodnutím zastaví daňové exekučné konanie,
d) je jej vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
e) dlžník zomrel a pohľadávka nemôže byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
f) pohľadávka sa premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť,
g) pohľadávka je v evidencii obce dlhšie ako 5 rokov

5. Daňové pohľadávky a postup pri ich vymáhaní upravuje zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Obec môže previesť pohľadávku za primeranú odplatu na inú osobu.

7. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, obec môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia pohľadávky obce, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy.

Článok 10 — Nakladanie s cennými papiermi

1. Cenné papiere kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecného zastupiteľstva za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov. 5/

2. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa článku 4 bodu B ods. 5 až 9, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis /napr. zákon 530/1990 Zb. o dlhopisoch, zákon 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, zákon 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní, Obchodný zákonník/

Článok 11 — Koncesný majetok, spoločný podnik a prioritný majetok.

1. Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného zákona (§ 8 ods.1 písm. b) zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní).

2. Obsahom užívania koncesného majetku môže byť :

a) vstup na nehnuteľný majetok obce
b) zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve obce, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane obec najneskôr v lehote podľa koncesnej listiny
c) prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve obce
d) rekonštrukcia, prevádzka , údržba a oprava majetku obce
e) poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie
f) prenechanie majetku obce do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok obce v prospech tretej osoby
g) nakladanie s majetkom obce, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke, alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h) nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve obce za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.

3. Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene a nemá postavenie správcu majetku obce podľa týchto zásad. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať obec o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluvy a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.

4. Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie založila obec spoločne s koncesionárom. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok obce.

5. Obec môže vložiť majetok obce ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve.

6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n. p.) a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

7. Prioritný majetok je nehnuteľný majetok obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku; prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby ani previesť do vlastníctva iných osôb; prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie; označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľnosti sa vykoná poznámkou na návrh obce.

8. Obec vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje obci.

Článok 12 — Evidencia a inventarizácia majetku

1. Majetok obce sa eviduje a inventarizuje podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

2. Pri evidencii a inventarizácii majetku sa obec Dechtice riadi vypracovaným vnútorným predpisom č. 4/2017 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku a vnútorným predpisom č. 5/2017 o vykonaní inventarizácie.

Článok 13 — Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

1. Prebytočný hnuteľný majetok obce je majetok, ktorý obec, rozpočtové a príspevkové organizácie alebo obcou založené právnické osoby trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh.

2. Neupotrebiteľný majetok je taký majetok obce, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže už slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.

3. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce rozhoduje starosta na základe odporúčania ústrednej inventarizačnej komisie a návrhu vyraďovacej komisie. O spôsobe naloženia s týmto majetkom rozhodujú:

a) starosta obce do hodnoty 3500 € zostatkovej ceny
b) obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 3500 € zostatkovej ceny vrátane

4. K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce sa musí pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.

5. O spôsobe naloženia s prebytočným a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Článok 14 — Hospodárenie s majetkom obce

1. Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a obcou založené právnické osoby majú právo najmä:

a) používať zverený majetok na plnenie svojich úloh
b) vo všetkých majetkovoprávnych vzťahoch v rozsahu týchto „Zásad“ vystupovať svojim menom (právna subjektivita) a niesť majetkovú zodpovednosť (viď ods. 2) z týchto vzťahov vyplývajúcu v súlade s týmito „Zásadami“
c) správca obecného majetku nesmie majetok obce prevádzať do vlastníctva iných osôb, majetok akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, alebo zriadiť vecné bremeno bez súhlasu obecného zastupiteľstva

2. Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a obcou založené právnické osoby sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

a) starať sa o účelné a hospodárne využitie zvereného majetku v prospech rozvoja obce, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia
b) udržiavať a užívať majetok
c) chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
d) používať všetky právne prostriedky na zachovanie majetku obce, na jeho ochranu, uplatňovať právo náhrady škody proti tým, ktorí za škodu zodpovedajú, uplatňovať právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu proti tomu, kto ho na úkor obce alebo organizácie či subjektu získal, vymáhať s tým súvisiace pohľadávky
e) plniť ďalšie povinnosti uložené obcou pri správe majetku obce
f) viesť majetok obce v účtovníctve podľa osobitného predpisu 6/
g) v termíne do 31.12. bežného kalendárneho roka vykonávať inventarizáciu majetku obce, podľa potreby aj mimoriadne

Článok 15 — Záverečné ustanovenia

1. Kontrolou nad dodržiavaním „Zásad“ je poverený hlavný kontrolór obce.
2. Zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Dechticiach dňa 25.9.2018 uznesením č. 78/2018.
Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia zásady hospodárenia s majetkom obce zo dňa 05.09.2012.

V Dechticiach, dňa 25.9.2018

………………………………….
PhDr. Karol Zachar v. r.
starosta obce

Odkazy:
1/ Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2/ Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3/ Občiansky zákonník
3a/ Obchodný zákonník
4/ Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
4a/ Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
5/ Zákon č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
6/ Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Tlačidlo Späť hore