Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční  14.12.2017 o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce Dechtice Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Dechtice Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a ... Čítať viac »

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2017   Návrh VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice Zverejnené po 24.11.2017    Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA Zaslanie oznámenia o zmene ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2018   Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2017 2017  Rozpočet obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019 Rozpočet bol schválený na zasadnutí OcZ obce Dechtice 13.12.2016 Rozpočet bol zverejnený 14.12.2016 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 26.11.2016 Rozpočtové opatrenia č.1 – 6 2016   Rozpočet obce Dechtice na rok 2016 ... Čítať viac »

OZNAM OU Dechtice

                                                                                    OZNAM Obecný úrad v Dechticiach bude v dňoch 27. a 28. novembra 2017  zatvorený z dôvodu účasti na školení.  ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  19.9.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017 Kontrola plnenia rozpočtu obce k 14. 09. 2017 Zásady pre vybavovanie sťažností ... Čítať viac »

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Trnavský samosprávny kraj upozorňuje, ž v dňoch 18.9.2017 – 29.9.2017 budú na stránke TTSK www.trnava-vuc.sk zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov na obdobie 2017/2018. Požiadavky a pripomienky treba zaslať najneskôr do 29.9.2017 e-mailom alebo písomne dopravcovi. Na požiadavky doručené po tomto termíne nebude prihliadnuté. Čítať viac »

Prerušenie distribúcie elektriny 3.10.2017

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ oznamuje, že dňa 3.10.2 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. plánuje prerušenie distrubúcie elektriny adresách miesta spotreby: Dechtice č. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 243/BL, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, ... Čítať viac »

FUTBALOVÁ PRÍPRAVA

Futbalová príprava – TJ Družstevník Dechtice, pozýva všetky deti od 5 rokov, ktoré majú záujem o futbalové tréningy do tréningového procesu na futbalovom štadióne v Dechticiach. Začíname  08. 08. 2017 o 16:30 . Rodičia, príďte so svojím  dieťaťom a zažite dni plné športového nadšenia a radosti.   V prípade otázok sa informujte u : Marek Maška, Andrej Jurkas, Matúš Kunka, ... Čítať viac »

XIV. ročník Dechtického karmelského jarmoku

V sobotu 17.7.2017 a v nedeľu 16.7.2017 sa konal XIV. ročník tradičného Dechtického karmelského jarmoku. Jarmočiskom bolo, už tradične,  námestie a priľahlá Farská ulica. Na terase Pohostinstva u Šutiaka koncertovala miestna dychová hudba Dechtičanka  a pre Snack barom Kanas hudobné duo Relax. Na 845 . výročie posvätenia národnej pamiatky – vzácnej románskej rotundy z roku 1172 – Kostola Všetkých svätých, ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  26.6.2017  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Kontrola plnenia rozpočtu obce k 23. 06.  2017 Správa hlavnej kontrolórky obce ... Čítať viac »