Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční 26.6.2018  o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2018 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 2018/2022 Schválenie počtu poslancov v ďalšom volebnom roku 2018/2022 Schválenie volebného obvodu a volebného okrsku Dodatok ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 22.5.2018  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dechtice Čerpanie rozpočtu obce Dechtice k 30.04.2018 Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Určenie poplatku pre vstup do Rotundy, propagačný materiál a reklamné predmety Žiadosť o prenájom ... Čítať viac »

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.3.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 31/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 4 ks orecha, 2 ks čerešne a 1 ks ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 17.4.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Informácia starostu obce o vyhlásení výzvy na predloženie iadosti o dotáciu na financovanie projektu: Zdravotné stredisko Dechtice – komplexná rekonštrukcia a modernizácia. Rôzne Diskusia Záver Zápisnica zo zasadnutia     Čítať viac »

Jarná deratizácia

V Ý Z V A Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 27.2.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 Prerokovanie Záverečného účtu Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2017 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Schválenie Záverečného účtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Informácie starostu obce Rôzne ... Čítať viac »

Faktúry 2018

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2018    Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

Objednávky 2018

    Objednávky obce Dechtice za obdobie Január 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Február 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Apríl 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Máj 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Jún 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Objednávky obce Dechtice za obdobie August 2018     Objednávky obce Dechtice ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2018   Rozpočet obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Rozpočet bol schválený uznesením OZ Dechtice č. 80/2017 dňa 14.12.2017 Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2018 2017  Rozpočet obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019 Rozpočet bol schválený na zasadnutí OcZ obce Dechtice 13.12.2016 Rozpočet bol zverejnený 14.12.2016 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 26.11.2016 Návrh záverečného účtu ... Čítať viac »