Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Rozpočty obce

2018   Rozpočet obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Rozpočet bol schválený uznesením OZ Dechtice č. 80/2017 dňa 14.12.2017 Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2018 2017  Rozpočet obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019 Rozpočet bol schválený na zasadnutí OcZ obce Dechtice 13.12.2016 Rozpočet bol zverejnený 14.12.2016 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 26.11.2016 Návrh záverečného účtu ... Čítať viac »

ZS – zastupovanie MUDr. Augustín

Zubná lekárka MUDr. Natália Augustín   v dňoch 21. 12. 2017  – 05. 01. 2018 nebude ordinovať z dôvodu PN. Zastupovať bude: –  MUDr. Vršanská – Jaslovské Bohunice- atómka –  21. 12. 2017 – 22. 12. 2017 27. 12. 2017 a 29. 12. 2017 – zubná pohotovosť v Trnave 28. 12. 2017 – zubná pohotovosť v Ružinove 02. 01. 2018 – ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  14.12.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce Dechtice Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Dechtice Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stanovisko hlavnej ... Čítať viac »

Faktúry 2017

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2017    Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2017    Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

OZNAM OU Dechtice

                                                                                    OZNAM Obecný úrad v Dechticiach bude v dňoch 27. a 28. novembra 2017  zatvorený z dôvodu účasti na školení.  ... Čítať viac »

Jesenná deratizácia

V Ý Z V A Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  19.9.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017 Kontrola plnenia rozpočtu obce k 14. 09. 2017 Zásady pre vybavovanie sťažností ... Čítať viac »

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Trnavský samosprávny kraj upozorňuje, ž v dňoch 18.9.2017 – 29.9.2017 budú na stránke TTSK www.trnava-vuc.sk zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov na obdobie 2017/2018. Požiadavky a pripomienky treba zaslať najneskôr do 29.9.2017 e-mailom alebo písomne dopravcovi. Na požiadavky doručené po tomto termíne nebude prihliadnuté. Čítať viac »

Prerušenie distribúcie elektriny 3.10.2017

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ oznamuje, že dňa 3.10.2 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. plánuje prerušenie distrubúcie elektriny adresách miesta spotreby: Dechtice č. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 243/BL, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, ... Čítať viac »