Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 17.4.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Informácia starostu obce o vyhlásení výzvy na predloženie iadosti o dotáciu na financovanie projektu: Zdravotné stredisko Dechtice – komplexná rekonštrukcia a modernizácia. Rôzne Diskusia Záver  Zápisnica zo zasadnutia bude zverejnená po jej overení a podpísaní ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 27.2.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 Prerokovanie Záverečného účtu Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2017 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Schválenie Záverečného účtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Informácie starostu obce Rôzne ... Čítať viac »

Faktúry 2018

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2018    Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2018    Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

Objednávky 2018

    Objednávky obce Dechtice za obdobie Január 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Február 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Marec 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Apríl 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Máj 2018  Objednávky obce Dechtice za obdobie Jún 2018   Objednávky obce Dechtice za obdobie Júl 2018    Objednávky obce Dechtice za obdobie August 2018     Objednávky obce Dechtice ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2018   Rozpočet obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Rozpočet bol schválený uznesením OZ Dechtice č. 80/2017 dňa 14.12.2017 Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2018 2017  Rozpočet obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019 Rozpočet bol schválený na zasadnutí OcZ obce Dechtice 13.12.2016 Rozpočet bol zverejnený 14.12.2016 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 26.11.2016 Návrh záverečného účtu ... Čítať viac »

ZS – zastupovanie MUDr. Augustín

Zubná lekárka MUDr. Natália Augustín   v dňoch 21. 12. 2017  – 05. 01. 2018 nebude ordinovať z dôvodu PN. Zastupovať bude: –  MUDr. Vršanská – Jaslovské Bohunice- atómka –  21. 12. 2017 – 22. 12. 2017 27. 12. 2017 a 29. 12. 2017 – zubná pohotovosť v Trnave 28. 12. 2017 – zubná pohotovosť v Ružinove 02. 01. 2018 – ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  14.12.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce Dechtice Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Dechtice Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stanovisko hlavnej ... Čítať viac »

Faktúry 2017

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2017    Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2017    Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »