Geografia obce

Poloha

Dechtice sa nachádzajú pod úpätím malých karpát, tam, kde dolina riečky Blava vyúsťuje do Trnavskej tabule a tvorí plytké údolie.
Ležia ležia v najsevernejšom výbežku Trnavského okresu a od Trnavy sú vzdialené 19 km.

Krajinný charakter

Kataster obce je rozložený sčasti na zvlnenej trnavskej pahorkatine, sčasti na podhorských svahoch Malých Karpát. Má približne štvoruholníkový tvar. Zo severozápadu na juhovýchod tečie zo svahov Malých Karpát riečka Blava, ktorá preteká územím katastra obce bližšie k jeho severovýchodnej hranici.
Svahy Malých Karpát sú pokryté lesnými masívmi, v ktorých prevládajú listnaté porasty a pomerne rozsiahlymi výmerami trvalých trávnatých porastov. Zvlnené úbočia Trnavskej pahorkatiny rozprestierajúcej sa v juhovýchodnej časti podhoria Malých Karpát predstavujú v dechtickom katastri najmä poľnohospodársky obrábanú pôdu.
Geomorfológia terénu je charakterizovaná malými výškovými rozdielmi (cca 180m). Stred obce sa nachádza na kóte 180 m n.m. Najvyššie body katastra sú lokalizované v jeho severnej, severozápadnej a západnej čast: Šidlová hora ( 345 m n.m.), Lažteky (334 m.n.m.), Kátlovská hora ( 380 m n.m.)

Malé Karpaty predstavujú ako významný prírodný fenomén nezastupiteľné miesto tak v ekobiológii nadregionálneho významu (Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty), ako aj v lokálnom merítku. Okrem hospodárskej funkcie (ťažba drevnej hmoty ) predstavujú priestor kumulovania relaxačno-oddychových a turisticko-poznávacích funkcií ( rekreačné stredisko Planinka, turistická Štefániková magistrála, výletné miesto Katarínka, rekreačná oblasť Nové Hory a i.).

Geografické a geomorfologické pomery

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska ( Lukniš M.-Mazur E.,1980 ) patrí územie Dechtíc do fatransko-tatranskej oblasti, celok Malé Karpaty, podcelok Brezovské Karpaty.
Z hľadiska morfológie má oblasť vrchovinový reliéf, Dobrovodská kotlina má reliéf eróznej kotliny, údolie riečky Blava má horskej časti charakter „ V “ doliny so slabou vyvinutou nivou, v časti Trnavskej pahorkatiny je riečna niva vyvinutá výraznejšie.

Nadmorská výška terénu sa pohybuje v rozmedzí 180 – 380 m n.m.

Tlačidlo Späť hore