Novinky
Home / Obecné oznamy

Obecné oznamy

TAVOS – zmena spôsobu fakturácie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb. Týmto sa TAVOS, a.s. pripája k ostatným vodárenským spoločnostiam a dodávateľom energíí, ktorí už obdobný spôsob fakturácie pri svojich zákazníkoch uplatňujú. Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uskutoční v utorok,  28 1. 2020  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Schválenie Urbanistickej štúdie výstavby rodinných domov v lokalite Dolné Lúky Správa hlavnej kontrolórky za rok 2019 Rôzne ... Čítať viac »

POZVÁNKA NA DIVADLO

Farský úrad, v spolupráci s Obecným úradom v Dechticiach vás srdečne pozýva v nedeľu 26.1.2020 o 17:00 do dechtického kultúrneho domu na predstavenie divadelnej hry Stanislava Štepku KONEČNÁ STANICA v podaní divadelného súboru HLAVINA z Radošiny. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z predstavenia bude použitý na obnovu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. O predstavení >>   Čítať viac »

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 24.1.2020 od 8:00 do 11:00 bude prerušená dodávka elektriny pre nasledovné adresy: Dechtice č. 324, 325 a 326 Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 27.1.2020 od 8:00 do 12:00 bude prerušená dodávka elektriny pre nasledovné adresy: Dechtice č.256, 257, 258, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 a 276 ... Čítať viac »

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

V súlade s výzvou na predkladanie ponúk, podľa § 117 zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zariadenie do učební – nákup didaktických pomôcok“, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, uvádzame výsledné poradie uchádzačov: MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 92701 Šaľa, prevádzka: Bratislavská 48, 92401 Galanta Etechnology, s. r. o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec ŠKOLEX spol. s. ... Čítať viac »

Vianočný koncert 2019

V tretiu adventnú nedeľu 15. 12. 2019 sa v dechtickom kultúrnom domu  konal VIANOČNÝ KONCERT. V spolupráci s Obecným úradom ho zorganizovali ho členovia DH Dechtičanka pod vedením kapelníka Pavla Mancoviča. V programe, okred DH Dechtičanka vystúpili aj žiaci ZŠ Dechtice pod vedením Anny Dzurenkovej a Jozefa Mnešického a spevácky súbor Dechtickí dôchodci pod taktovkou Emílie Uváčkovej. Obecný úrad zabezpečil ... Čítať viac »