Novinky
Home / Obecné oznamy

Obecné oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uskutoční vo štvrtok,  12. 12. 2019  o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022 Stanovisko ... Čítať viac »

Mikuláš 2019

Dňa 06. 12. 2019 sa na námestí v Dechticiach uskutočnil príchod Mikuláša. Mikuláša, čerta a anjela tentokrát privítali dechtické deti na vianočne vyzdobenom námestí. O výzdobu sa postarali naši záhradkári pod vedením predsedu Petra Hlavatoviča a Alenky Herrmannovej. Mikulášska výzdoba námestia: Čítať viac »

Rozprávka 1. adventnej nedele

Prvého decembra roku 2019 bola nedeľa, ktorá bola zároveň prvou nedeľou adventou. V Dechticiach je už tradíciou, že prvú adventnú nedeľu vítajú skôlkári zo Základnej školy s materskou školou v Dechticiach svojou Rozprávkou prvej adventnej nedele. Poobede sa miestny kultúrny dom zaplnil rodičmi, starými rodičmi, súrodencami a širokým príbuzenstvom mladých hercov a herečiek, ktorí pod vedením svojich učiteliek predviedli, čo ... Čítať viac »

Projekt REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – DECHTICE

Obec Dechtice realizuje projekt Rekonštrukcia materskej školy- Dechtice, ktorého cieľom je skvalitniť predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci Dechtice. Projekt je realizovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (IROP-PO2-SC221-2016-10). Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce.   Čítať viac »

Nové auto pre DHZ Dechtice je už doma

Dňa 18. 11. 2019 členovia DHZ Dechtice Peter Madeja, Patrik Hutta a Erik Červený pod vedením starostu obce prevzali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od nového hasičského auta. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil na Trojičnom námestí v Trnave. Nové auto posvätil Vikár Ordinariátu OS a OZ SR MV SR. Nech nám dobre slúži ! Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v utorok,  12. 11. 2019  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Žiadosť o bezodplatný prevod parciel pod Novohorskou cestou do vlastníctva obce Dechtice Žiadosť o zmenu Územného plánu od Karin Holickej a Jozefa Holického Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Správa hlavnej ... Čítať viac »

Prehliadka zrekonštruovanej MŠ a kuchyne

V podvečer stredy 29. októbra 2019  zorganizoval Obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ Dechtice prehliadku zrekonštruovanej materskej školy a školskej kuchyne. Občania mali možnosť nielen si prezrieť vynovené priestory, ale aj ochutnať nápoje,  pomazánky a ovocie, aké kuchárky pripravujú deťom. Návštevníci, ktorí prehliadku absolvovali vyjadrili veľkú spokojnosť s rekonštrukciou a zhodli sa v názore, že MŠ, kuchyňa a ... Čítať viac »

Telocvičňa Dechtice – informácia

Na výstavbu telocvične obec Dechtice získala z fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dotáciu vo výške 145.000 €.  Na komplexné vybudovanie telocvične je táto suma nepostačujúca a obec čaká na ďalšiu dotáciu, prípadne iný zdroj na dofinancovanie telocvične. Už pri vstupe do tohto projektu nám bolo jasné, že jeho vyfinancovanie nebude jednoduché, ale zahodiť šancu získať pre začiatok  145.000,- ... Čítať viac »