Rybársky lístok

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka. Obecný úrad Dechtice vydáva rybárske lístky v súlade so:

 • zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Rybársky lístok  je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Žiadosť môžete podať:

 • elektronickou formou na emailovú adresu: obec@dechtice.sk
 • písomnou formou na adresu: Obecný úrad Dechtice, 919 53  Dechtice 488
 • osobne v kancelárii Obecného úradu v Dechticiach 

Čo potrebujete

 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o uhradení správneho poplatku
 • starý rybársky lístok na odovzdanie

Poplatky

Trojročný rybársky lístok  17,00 €
Ročný rybársky lístok  7,00 €
Mesačný rybársky lístok 3,00 €
Týždenný rybársky lístok 1,50 €

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu, v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom Obce Dechtice.

Vybavuje:

 • Iveta Tomaškovičová,
  tel.: 033 5575 102, e-mail: obec@dechtice.sk
  dane a poplatky, registratúra, stavebná agenda, evidencia obyvateľstva

Tlačidlo Späť hore