Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa dočasne zdržiava – a trvá viac ako 90 dní. Je to tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Po ukončení prechodného pobytu má právo nahlásiť prechodný pobyt opäť. Ak ukončí občan prechodný pobyt skôr.

Čo potrebujete

 •  Platný občiansky preukaz.
 •  Občan, ktorý trvalo žije v zahraničí, predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR.
 •  Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – originál.
 •  Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:

  1.  ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2.  ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka,
  3.  vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

V zmysle zákona 177/18 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a  doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) prichádza k úprave zákona 253/98 Z.z. o hlásení  pobytu na trvalý a prechodný pobyt a to tak, že občan už nebude predkladať ohlasovni doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy v listinnej podobe. Ohlasovni poskytne údaje – číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a číslo bytu.

Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpisy z informačných systémov verejnej správy ohlasovňa je oprávnená požiadať občana o predloženie výpisu v listinnej podobe – originál.

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu, v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom Obce Dechtice.

Vybavuje:

 • Iveta Tomaškovičová,
  tel.: 033 5575 102, e-mail: obec@dechtice.sk
  dane a poplatky, registratúra, stavebná agenda, evidencia obyvateľstva

Tlačidlo Späť hore