Obecné zastupiteľstvo

Zasadania obecného zastupiteľstva

DátumProgramZápisnicaUznesenia
29.4.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 4. 2024
28.2.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 2. 2024
2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 2. 2024
28.11.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 2. 2024
26.10.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. 10. 2023
30.8.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 8. 2023
31.5.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 5. 2023
29.3.2023Pracovné stretnutie pred domom č. 624
1.3.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. 3. 2023

2022
29.11.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 11. 2022

23.11.2022Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 23. 11. 2022
12.09.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. 9. 2022
22.06.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. 6. 2022
02.05.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 5. 2022
06.04.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. 4. 2022
07.03.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7. 3. 2022
24.02.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.2.2022
19.01.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.1.2022
2021
30.11.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021
06.10.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.10.2021
30.08.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.8.2021
15.06.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.6.2021
04.05.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.5.2021
02.03.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.3.2021
2020
30.11.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2020
21.9.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2020
23.6.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2020
23.4.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2020
28.1.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020
2019
12.12.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019
12.11.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019
15.10.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10.2019
26.9.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.9.2019
8.7.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.7.2019
15.5.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2019
18.2.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.2.2019
14.1.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.1.2019
2018
10.12.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018
30.11.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018
4.10.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018
25.9.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.9.2018
26.6.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018
22.5.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018
17.4.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018
27.2.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018
2017
14.12.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017
19.9.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017
26.6.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017
6.4.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.4.2017
14.2.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017

Poslanci obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach
v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
v y d á v a
tento
Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Dechticiach.

Schválené
Obecným zastupiteľstvom v Dechticiach dňa: 22. 05. 2018 uznesením č. 49/2018

Nadobúda právoplatnosť dňom schválenia.
V Dechticiach dňa 22. 05. 2018

PhDr. Karol Zachar v.r.
starosta obce Dechtice

P r v á   č a s ť
Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Tento rokovací poriadok v súlade s § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá rokovania Obecného zastupiteľstva v Dechticiach (ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.

D r u h á   č a s ť
Článok 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

 1. OZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou, najmä s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 2. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  • – schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
  • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce (na základe § 11b môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce aj starosta obce)
  • uznášať sa na nariadeniach,
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov,
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce
  • vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2 aa ods. 1.

článok 3
Zmeny v zložení obecného zastupiteľstva a jeho orgánov

 1. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká v súlade platnou právnou úpravou, najmä s ustanovením § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 2. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) sa môže svojho mandátu vzdať z akýchkoľvk dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.
 3. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 4. Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.

T r e t i a    č a s ť
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Článok 4
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 1. Ustanovujúce zasadnutie OZ zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 kalendárnych dní od vykonania volieb. Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, zasadnutie OZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
 2. Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím OZ v príslušnom volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.
 3. Zasadnutie otvorí a vedie až do vykonania sľubu doterajší starosta prípadne doterajší zástupca starostu, alebo poverený poslanec OZ. Novozvolený starosta obce sa zložením sľubu ujíma svojej funkcie a vedenia zasadnutia. Novozvolení poslanci následne zložia sľub poslanca a ujímajú sa svojich funkcií. Pri skladaní sľubu starostu a poslancov sa primerane použije aktuálny metodický návod MV SR pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.
 4. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí OZ, skladá sľub na tom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní prvýkrát.
 5. Novozvolený starosta navrhne dvoch overovateľov zápisnice a uznesení, členov volebnej komisie a mandátovej komisie. A dá o nich hlasovať. (respektíve môže aj návrhovej)
 6. OZ na začiatku ustanovujúceho zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
 7. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže zriadiť obecnú radu, schváliť jej zloženie a zvoliť členov obecnej rady. V zložení obecnej rady (ďalej len „OR“) sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v OZ.
 8. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi stále komisie OZ v zmysle platného štatútu obce Dechtice a ich zloženie. Predsedom komisie je poslanec OZ a členmi môžu byť aj obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci.
 9. Predsedov komisií OZ a členov OR zvolí OZ hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
 10. OZ podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadi komisiu, ktorej členom môže byť iba poslanec. Ak sú v OZ zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.
 11. Na základe Vnútorného predpisu postupu vybavovania sťažností, ktorý má obec prijatý ustanovuje komisiu na vybavovanie sťažností – zriadi komisiu na prešetrovanie a vybavovanie sťažností.
 12. Starosta obce postupuje primerane v zmysle ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 13. Poslanec obecného zastupiteľstva postupuje primerane v zmysle ustanovení § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o uvedenom predloží Mandátovej komisii do 30 dní Čestné prehlásenie, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
 14. Mandátová komisia overí zloženie sľubu starostu a poslancov a z overenia predloží správu obecnému zastupiteľstvu.
 15. Predsedajúci na prvom zasadnutí používa počas celého priebehu zasadnutia insígnie obce.
 16. Postup ustanovujúceho zasadnutia OZ neupravený týmto rokovacím poriadkom sa riadi aktuálnym metodickým návodom MV SR pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.

Článok 5
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1.  Zasadnutie OZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OZ možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ.
 2. Starosta zároveň určí miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a navrhne jeho program.
 3. V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie OZ, musí byť umiestnená štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.
 4. OZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
 5. Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ.
 6. Zasadnutie OZ sa uskutoční aj vtedy, ak požiada o jeho zvolanie aspoň tretina poslancov. Návrh na takto zvolané zasadnutie musí obsahovať aj návrh programu rokovania. Starosta zvolá zasadnutie OZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta v tomto prípade nezvolá zasadnutie OZ, zasadnutie sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Program rokovania OZ zvolaného podľa tohto bodu sa nemôže meniť ani dopĺňať.
 7. Neplánované zasadnutie OZ sa môže uskutočniť:
  1. na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí,
  2. pri slávnostných príležitostiach.
 8. Návrh programu rokovania OZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred zasadnutím OZ. V rovnakej lehote sa zverejní návrh programu rokovania OZ aj na web sídle obce.
 9. OZ zasadá v obci Dechtice.

Článok 6
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1.  Zvyčajne sa ku každému bodu programu pripravujú materiály a odborné podklady.
 2. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ pripravujú zvyčajne odborní pracovníci obecného úradu a starosta obce v Dechticiach. Hlavný kontrolór predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
 3. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami obce, uzneseniami obecného zastupiteľstva a ďaľšími normami obce.
 4. Komisie OZ ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými OZ. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim odporúčania ak ich o tom požiada OZ .
 5. Ak je navrhovateľom materiálu poslanec alebo skupina poslancov, za obsah predkladaného materiálu zodpovedá poslanec alebo skupina poslancov, ktorá materiál predkladá.
 6. Materiály na zasadnutie OZ sa predkladajú písomne a v elektronickej – editovateľnej podobe na Obecný úrad v Dechticiach najneskôr 10 dní pred konaním zasadnutia OZ.
 7. Pozvánka a materiály na zasadnutie OZ sa doručia poslancom najneskôr 3 dní pred uskutočnením zasadnutia, osobne zamestnancom obce, resp. elektronickou poštou. V prípade, ak ide o neplánované zasadnutie OZ a ak sa týka havarijných a živelných udalostí, nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.

Článok 7
Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Zasadnutia OZ sú zásadne verejné.
 2. Na zasadnutie OZ sú pozvaní poslanci, hlavný kontrolór, ktorý sa zúčastňuje s hlasom poradným a podľa potreby riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií. Osobitne na zasadnutie OZ môžu byť pozvaní:
  • zástupcovia vlády SR alebo iného štátneho orgánu,
  • poslanci NR SR alebo Európskeho parlamentu
  • osoby zastupujúce priameho účastníka vo veci rokovania.
 3.  Okruh osobitne pozvaných na rokovanie OZ určí starosta.
 4. OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To neplatí, ak je predmetom rokovania OZ:
  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Článok 8
Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Zasadnutie OZ vedie starosta. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, zasadnutie vedie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ (ďalej len „predsedajúci“).
 2. Po začatí zasadnutia OZ predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. Dôvod neúčasti vyznačí predsedajúci v prezenčnej listine pred začiatkom rokovania. Určí zapisovateľa a navrhne overovateľov zápisnice a predloží návrh programu zasadnutia.
 3. OZ rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.
 4. Na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Návrh nariadenia, o
  ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.
  V prípade ohrozenia, mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nepoužije.
  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
  Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním OZ o návrhu nariadenia. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia. Vyhlásenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle obce.
 5. Uznesenie, ktorého výkon pozastavil starosta (okrem voľby a odvolania hlavného kontrolóra, uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), môže potvrdiť OZ trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov OZ do troch mesiacov od jeho schválenia. Ak OZ nepotvrdí do troch mesiacov dané uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 6. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov pri voľbe takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
 7. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
  Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
 8. Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov OZ je potrebná v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy v prípade uzatvárania zmluvy na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti obce a v prípade uzatvárania zmluvy o združení obcí.
 9. V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do 15 minút po čase určenom na začiatok rokovania OZ, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu a ak sa ani 15 minút po výzve starostu v rokovacej miestnosti nezíde nadpolovičná väčšina poslancov, starosta rozpustí OZ a do 3 mesiacov zvolá ďalšie OZ.

Článok 9
Program zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. OZ na začiatku každého zasadnutia schvaľuje návrh programu zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce a o jeho schválení rozhodne hlasovaním. Na schválenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
 2. OZ môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Na zmenu návrhu programu zasadnutia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 3. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.
 4. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce najmenej 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
 5. Program rokovania obecného zastupiteľstva vychádza z potrieb obce, z prijatých uznesení a iniciatívnych návrhov orgánov obecného zastupiteľstva, poslancov a ostatných obyvateľov obce, ktoré musia byť doručené na obecný úrad najneskôr 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.
 6. Po otvorení a schválení programu prvým bodom je vždy kontrola uznesenia a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho rokovania. Ďalším bodom programu rokovania sú pripomienky a dopyty obyvateľov obce, ktoré neboli zodpovedané na predchádzajúcom zasadnutí. Vystúpenie obyvateľa, ktoré nie je možné zodpovedať ihneď sa zaznamená písomne, zastupiteľstvo je informované o výsledku vybavenia v rámci bodu kontrola plnenia uznesení. Časový limit vystúpenia každého občana v diskusii je maximálne 5 minút.
 7. Hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí po ukončení kontroly.

článok 10
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 1. Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ. Predkladať materiály na zasadnutí OZ môže starosta, riaditelia jednotlivých organizačných zložiek obce, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií, hlavný kontrolór a poslanci OZ.
 2. O prerokovávanom materiáli po vystúpení predkladateľa predsedajúci otvorí diskusiu.
 3. Do diskusie o prerokovávanom materiáli sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky.
 4. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v takom poradí, v akom sa prihlásili.
 5. Ak poslanec pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej miestnosti, stráca poradie a bude zaradený ako posledný prihlásený.
 6. Predsedajúci môže počas diskusie udeliť slovo (vyzvať) aj spracovateľovi materiálu alebo prítomným občanom, ak je potrebné podať podrobnejšie vysvetlenie k prerokovávanému materiálu.
 7. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Európskeho parlamentu, poslanec NR SR, zástupca vlády, iného štátneho orgánu alebo predseda samosprávneho kraja, predsedajúci mu udelí slovo.
 8. Ak starosta neudelí slovo poslancovi OZ v súvislosti s prerokovávaným bodom programu, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.
 9. Poslanec môže v diskusii vystúpiť alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy spravidla iba raz, opakovane iba so súhlasom OZ.
 10. Ak k prerokovávanej veci, pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu má poslanec faktickú poznámku, táto môže trvať maximálne 3 minúty.
 11. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým OZ nepristúpi k hlasovaniu o ňom.
 12. Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
 13. Ak sa diskutujúci opakovane po výzve predsedajúceho odchyľuje od predmetu prerokovávanej veci, slovo sa mu odoberie. Ak občan obce alebo iná fyzická osoba bude rušiť pokojný priebeh zasadnutia, slovo sa mu neudelí a po ďalšej výzve predsedajúceho bude vykázaný zo zasadnutia OZ.
 14. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže OZ požiadať o odborné stanovisko hlavného kontrolóra alebo predsedu pracovnej skupiny (komisie).
 15. Ak požiada o slovo hlavný kontrolór, ktorý sa zúčastňuje zasadnutia OZ s hlasom poradným, predsedajúci mu musí udeliť slovo.
 16. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Návrh na ukončenie diskusie pred vystúpením všetkých prihlásených môže dať poslanec OZ alebo starosta obce. O tomto návrhu hlasuje OZ bez diskusie.
 17. Po prerokovaní všetkých bodov programu OZ predsedajúci zasadnutie ukončí.

Článok 11
Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

 1. OZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Jednotlivé hlasovania poslancov sú zaznamenané menovite.
 2. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje OZ v poradí akom boli navrhnuté. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.
 3. Jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť, počas nich predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.
 4. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu.
 5. Ak nebol prijatý ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší zasadnutie OZ na čas potrebný na poradu poslancov v prípade, že sa na tom uznesie OZ. Doba prerušenia zasadnutia je maximálne 10 minút.
 6. Návrh na uznesenie po dohode poslancov, predloží starosta.
 7. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie OZ.
 8. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.
 9. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré sa rozdajú poslancom. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá volebná komisia zvolená OZ, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. Ak volebná komisia nebola zvolená na začiatku rokovania OZ, musí byť jej voľba najneskôr pred prvým tajným hlasovaním. Komisia si zvolí svojho predsedu.
 10. Predseda volebnej komisie oznámi počet:
  • vydaných hlasovacích lístkov,
  • počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh,
  • počet poslancov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu,
  • počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania,
  • počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky,
  • počet neplatných hlasov.
 11.  Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.
 12. 12. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.

Článok 12
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Z každého zasadnutia OZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia.
 2. V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, meno zapisovateľa, program zasadnutia, diskusia k jednotlivým materiálom a aký bol výsledok hlasovania /menovitý/.
 3. VZN a uznesenia OZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ.
 4. Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta obce a overovatelia. Overovatelia parafujú každú stranu zápisnice. Zápisnica sa po podpise overovateľmi zopne, prelepí páskou a cez pásku opečiatkuje. Ak overovateľ zápisnicu neoverí do 9 pracovných dní od preukázateľného doručenia, desiatym dňom sa zápisnica považuje za overenú.
 5. Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami na archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OZ a výsledky hlasovania.

Článok 13
Interpelácie

 1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, VZN a interných noriem obce.
 2. Poslanec OZ má právo interpelovať:
  • starostu,
  • vedúcich alebo riaditeľov jednotlivých organizačných zložiek obce,
  • riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou,
  • predsedov pracovných skupín.
 3. Interpelácie a požadované vysvetlenia sú pravidelnou súčasťou zasadnutí OZ.

Š t v r t á   č a s ť
Článok 14
Kontrola plnenia uznesení

 1. Starosta rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OZ.
 2. O plnení uznesení OZ informuje OZ na každom zasadnutí starosta.

Článok 15
Záverečné a splnomocňovacie ustanovenia

 1. Rokovací poriadok OZ v Dechticiach bol schválený OZ v Dechticiach dňa 22. 05. 2018 uznesením č. 48/2018
 2. Rokovací poriadok OZ v Dechticiach nadobúda účinnosť: 22. 05. 2018
 3. Ak sa počas zasadnutia OZ vyskytne pochybnosť o správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje o ďalšom postupe predsedajúci po konzultácii s hlavným kontrolórom.
 4. Rokovací poriadok OZ, jeho zmeny a doplnky schvaľuje OZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

V Dechticiach dňa: 22. 05. 2018

 PhDr. Karol Zachar
starosta obce Dechtice

Zásady odmeňovania poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4,
§ 25 ods. 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje tieto
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A ČLENOV ORGÁNOV OBCE DECHTICE
(ďalej len „Zásady“)

Čl. 1
Rozsah pôsobnosti

1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov
obecného zastupiteľstva Dechtice (ďalej len „obec“) upravujú odmeňovanie:

a) poslanca – zástupcu starostu obce, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania
na výkon funkcie zástupcu starostu obce. Za zástupcu starostu, ktorý nie je
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu obce sa
považuje zamestnanec, ktorému uvoľnenie na výkon verejnej funkcie umožňuje
trvale plniť povinnosti podľa pracovnej zmluvy. (ďalej len „zástupca starostu“),

b) poslancov obecného zastupiteľstva obce, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení zo
zamestnania na výkon funkcie,

c) poslancov – predsedov a členov stálych a dočasných komisií obecného
zastupiteľstva obce. (subjekty pod pís. a) a b) ďalej len „poslanec“),


d) členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva, z radov iných osôb
než poslancov obecného zastupiteľstva obce a zamestnancov obce zvolených
obecným zastupiteľstvom obce do týchto komisií (ďalej len „člen komisie OZ“).

Čl. 2
Poslanec obecného zastupiteľstva

1) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká ročná odmena vo
výške 200,- €.
2) Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške
25,- €.
3) Odmena podľa ods. 2 poslancovi nepatrí, ak sa nezúčastní minimálne 50 % trvania
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo
neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z
odmeny podľa ods. 2 tohto článku.
5) Poslancom za kvalitný výkon ich funkcie, najmä za aktívnu prácu pri osobnej účasti na
príprave materiálov do obecného zastupiteľstva, príprave všeobecne záväzných
nariadení, vnútorných smerníc obce, môže byť raz v roku vyplatená mimoriadna
odmena. O schválení odmeny podľa prvej vety a o jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím osobitného uznesenia obecného zastupiteľstva, na návrh starostu
obce, poslanca alebo skupiny poslancov, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
6) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý preukázateľne písomne alebo ústne do zápisnice
vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny, a to až do času, kým rovnakým
spôsobom nevyhlási opak. Poslanec má právo vzdať sa aj mimoriadnej odmeny podľa
ods. 5 tohto článku zásad.

Čl. 3
Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý je súčasne aj poslancom OZ

1) Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí k
poslaneckej odmene podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad aj odmena vo výške 15,- € za účasť
na jednom zasadnutí komisie.
2) Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí k
poslaneckej odmene podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad aj odmena vo výške 12,- € za účasť
na jednom zasadnutí komisie.
3) Odmena podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku zásad poslancovi nepatrí ak sa nezúčastní
minimálne 50 % trvania zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva.
4) Odmena nepatrí členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý preukázateľne písomne
alebo ústne do zápisnice vyhlási, že svoju funkciu bude vykonávať bez odmeny, a to až
do času, kým rovnakým spôsobom nevyhlási opak. Člen komisie obecného
zastupiteľstva má právo vzdať sa aj mimoriadnej odmeny podľa ods. 4 tohto článku.

Čl. 4
Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je súčasne aj poslancom OZ

1) Predsedom komisie obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami obecného
zastupiteľstva patrí odmena pod vo výške 10 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.
2) Členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom obecného
zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 8 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.
3) Odmena podľa ods. 1 tohto článku zásad členovi komisie obecného zastupiteľstva
nepatrí ak sa nezúčastní minimálne 50 % trvania zasadnutia komisie obecného
zastupiteľstva.
4) Odmena nepatrí členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý preukázateľne písomne
alebo ústne do zápisnice vyhlási, že svoju funkciu bude vykonávať bez odmeny, a to až
do času, kým rovnakým spôsobom nevyhlási opak. Člen komisie obecného
zastupiteľstva má právo vzdať sa aj mimoriadnej odmeny podľa ods. 2 tohto článku.

Čl. 5
Zúčtovanie odmien

1) Všetky odmeny priznané podľa týchto zásad sa vyplácajú raz za kalendárny rok
hotovostne alebo bezhotovostne. Vo výplatnom termíne za mesiac november.
2) Výdavky súvisiace s výplatou odmien podľa týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov obce.

Čl. 6
Záverečné ustanovenie

1) Zásady boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dechticiach na jeho
zasadnutí dňa: 28. 02. 2024 uznesením číslo 12/2024.
2) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje uznesením obecné zastupiteľstvo.
3) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
4) Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Dechtice a členov orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo č. 96/2019 zo
dňa 26. 09. 2019.

V Dechticiach, 08. 03. 2024

PhDr. Karol Zachar v.r.
starosta obce

Odmena zástupcu starostu obce

Podľa § 25 odsek 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov starosta obce Dechtice určuje poslancovi Bohušovi Valovičovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 a ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 4 % .

Tlačidlo Späť hore