Zamestnanci Obecného úradu

PhDr. Zdenka Mašková
Ekonómka

 • účtovníctvo
 • rozpočet a výkazy
 • personalistika a mzdy
 • matrika
 • majetok

— tel.: 033 5575 103  —  e-mail: ekonomka@dechtice.sk


Ing. Jarmila Matelová, Ing.Paed.IGIP
samostatný odborný referent

 • dane a poplatky
 • evidencia obyvateľstva
 • registratúra – podateľňa, zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva
 • majetok – administratíva
 • stavebná agenda
 • cintorín – register hrobových miest

— tel.: 033 5575 102 — e-mail: dane@dechtice.sk


Daša Holická
samostatný odborný referent

 • sekretariát
 • pokladňa
 • bytové a nebytové hospodárstvo
 • civilná obrana
 • projektová činnosť

— tel.: 033/5575 103,  0905 409 956 — e-mail: obec@dechtice.sk


PhDr. Zlatica Opáleková
hlavná kontrolórka obce

— e-mail: kontrola@dechtice.sk


Mária Mašková
správca kultúrneho domu, upratovanie kultúrneho domu a obecného úradu


Marek Stacho, Ivan Mráz
— zberný dvor, údržba majetku obce
— tel.: 0918 953 096


Mária Kolláriková,
upratovanie v areáli telovýchovnej jednoty


Tlačidlo Späť hore