Archív obecných správOdkazy starostuOstatné dôležité informácie

Územný plán obce

Územný plán obce Dechtice v podobe čistopisu bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2006. V januári roku 2008 bol spracovaný Doplnok I. Územného plánu obce Dechtice, ktorý bol spracovaný na základe požiadaviek konkrétnych stavebníkov v obci a po dohode s obecným zastupiteľstvom o rozšírenie možnosti výstavby individuálnych rodinných domov v časti Závodie II.
Po prerokovaní a pripomienkovaní boli všetky pripomienky akceptované a bola spracovaná výsledná podoba Doplnku I Územného plánu obce Dechtice.l vo forme čistopisu.
Doplnok II Územného plánu obce Dechtice je spracovaný na základe nových podnetov zo strany obyvateľov obce a členov obecného zastupiteľstva. Zmeny riešenia pôvodného územného plánu a jeho schváleného Doplnku I, sú parciálneho charakteru a neovplyvnia zásadným spôsobom prijatú koncepciu rozvoja obce. Riešenie je doplnené o nové funkčné rozvojové plochy v obmedzenom rozsahu v jednotlivých obecných štvrtiach. Všetky nové navrhované plošné zmeny, mimo preklasifikovaní starého cintorína na parkovú zeleň sú zmenami pre možnú výstavby rodinných domov.
Obsahová náplň Doplnku II ÚPN-O Dechtice je zabezpečená v súlade s § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona 479/2005 Z.z. a zákona č.24/2006 Z.z. ako aj § 17 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Po prerokovaní a pripomienkovaní Návrhu Doplnku II Územného plánu obce Dechtice, ako i následnom vyhodnotení vznesených pripomienok, bolo v októbri 2015 pristúpené spracovateľom k spracovaniu čistopisu Doplnku II Územného plánu obce Dechtice.
Doplnok II Územného plánu obce Dechtice je neoddeliteľnou súčasťou schváleného ÚPN-O z júna 2006 a jeho schváleného Doplnku I z januára 2008.

Územný plán obce Dechtice – Doplnok III:

Na základe nových požiadaviek obyvateľov obce ako i podnetov niektorých podnikateľských subjektov bolo v mesiaci marec 2018 pristúpené zástupcami obce k prehodnoteniu dovtedy platného územného plánu ako i jeho dodatkov a bolo rozhodnuté, že obec obstará nové Zmeny a doplnky č.III/2018 k ÚPN O obce Dechtice. Navrhované zmeny sú parciálneho charakteru a neovplyvnia zásadným spôsobom prijatú koncepciu rozvoja obce. Riešenie je doplnené o nové funkčné rozvojové plochy v obmedzenom rozsahu v jednotlivých obecných štvrtiach. Všetky nové navrhované plošné zmeny, mimo novonavrhovanej menšej priemyselnej zóny v južnej časti obce sú zmenami pre možnú výstavby, resp. dostavbu rodinných domov.
Obsahová náplň Zmien a doplnkov č.III/2018 ÚPN-O Dechtice je zabezpečená v súlade s § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona 479/2005 Z.z. a zákona č.24/2006 Z.z. ako aj § 17 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.<br />Zmeny a doplnky č. III/2018 Územného plánu obce Dechtice sú neoddeliteľnou súčasťou schváleného ÚPN-O z júna 2006 a jeho schválených Doplnkov č. I a II.<br />Zmeny a doplnky č. III/2018 Územného plánu obce Dechtice boli schválené uznesením na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dechticiach 26.9.2019

pdf-logo300-80x80  NÁVRH RIEŠENIA

pdf-logo300-80x80  ZÁVÄZNÁ ČASŤ

pdf-logo300-80x80  KOMPLEXNÝ NÁVRH, REGULATÍVY ROZVOJA

pdf-logo300-80x80  VÝKRES ZMIEN FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA A ORGANIZAČNÉHO ČLENENIA

pdf-logo300-80x80 VÝKRES ZÁSOBOVANIA VODOU

pdf-logo300-80x80 VÝKRES ODKANALIZOVANIA ÚZEMIA

pdf-logo300-80x80 VÝKRES ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU A PLYNOM

pdf-logo300-80x80 RIEŠENIE DOPRAVY

pdf-logo300-80x80  VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

pdf-logo300-80x80  ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A ŠIRŠIE VZŤAHY

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore