ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

VYVESENÉ DOKUMENTY

NázovZverejnenéZvesené
Zverejnenie zámeru obce č. 1/2024 10.5.2024
Verejná vyhláška - oznamenie o začatí kolaud. konania8.5.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 202426.4.2024
Plán likvidácie lomu - navýšenie objemu - UPOVEDOMENIE O PODKLADOCH ROZHODNUTIA26.4.2024
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa školy26.4.2024
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania23.4.2024
Pozemkové úpravy23.2.2024
Zvesené dokumenty
Voľby prezidenta SR 2024 - 1. kolo - ZÁPISNICA24.3.20248.5.2024
Záverečný účet obce Dechtice za rok 202328.2.20248.5.2024
Správa o vykonanej kontrole za rok 202326.2.20248.5.2024
Návrh záverečného účtu obce Dechtice za rok 202313.2.202426.2.2024
Kolaudačné rozhodnutie - trafo a prípojka22.12.202323.2.2024
Oznámenie o strategickom dokumente25.11.20231.1.2024
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín21.11.20231.1.2024
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín21.11.20231.1.2024
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po
vodojem v obci Zvončín
14.11.20231.1.2024
Návrh VZN č. 5/2023 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dechtice
13.11.20231.1.2024
Návrh VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zo dňa 30.11.20218.11.20231.1.2024
Rozhodnutie o schválení regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava08.11.20231.1.2024
Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie, prístrešok pre poľnohospodársku techniku03.11.20231.1.2024
Návrh PKČ Dechtice 1/202427.10.20231.1.2024
Zverejnenie zámeru obce č 8/2023 - zámena pozemkov9.11.202324.11.2023
Oznámene o uložení zásielky27.10.202327.11.2023
Oznámene o uložení zásielky18.10.202327.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ16.10.202314.11.2023
Zámer obce Dechtice č. 6/20239.10.202314.11.2023
Zámer obce Dechtice č. 7/20239.10.202314.11.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie - voľby 30.9.20232.10.202327.11.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania na výrub drevín30.9.202314.11.2023
Verejná vyhláška - Kolaudácia - Inžinierska stavba Planinka26.9.202314.11.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
DOPLNOK IV. - 2023
10.9.202327.11.2023
Verejná vyhláška - Kolaudácie - Západoslovenská distribučná21.8.202320.9.2023
Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie stavby ..Obec Dechtice, rozšírenie vodovodu"16.8.202320.9.2023
Návrh VZN obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice (zmeny a doplnky IV/2023)14.8.202320.9.2023
Návrh uznesenia k Územnému plánu14.8.202320.9.2023
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Dechtice č.1/2023
14.8.202320.9.2023
Verejná vyhláška - územné konanie-Rekonštrukcia vodovodu11.8.202320.9.2023
Zverejnenie zámeru obce 4/2023 - predaj pozemkových nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa1.8.202320.9.2023
Zverejnenie zámeru obce 5/2023 - predaj pozemkových nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa1.8.202320.9.2023
Zverejnenie zámeru obce 3/2023 - predaj pozemkových nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa27.7.202311.8.2023
Zverejnenie zámeru obce 2/2023 - predaj pozemkových nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa27.7.202311.8.2023
NÁVRH VZN č. 2/2023
o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou,
Dechtice 514, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice
23.6.202320.9.2023
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení ,,Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu“.1.6.202320.9.2023
Oznámenie o začatí konania-Plán likvidácie lomu-navýšenie objemu19.5.202320.9.2023
Rozhodnutie - povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby26.4.202330.7.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie13.5.202330.7.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie11.5.202330.7.2023
VZN TTSK č. 87/2023 o zriadení školského internátu28.6.202330.7.2023
VZN TTSK č. 86/2023 o zrušení SOŠ chemickej a ŠUP Hlohovec a zriadení Spojenej školy
28.6.202330.7.2023
VZN TTSK č. 85/2023 o poskytovaní štipendií28.6.202330.7.2023
VZN TTSK č. 84/2023 o poskytnutí fin. príspevku na zebezpečenie účasti žiakov ZŠ na aktivitách organizovaných TTSK28.6.202330.7.2023
VZN TTSK č. 83/2023 o Kreatívnom centre Trnava28.6.202330.7.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
Návrh - DOPLNOK IV.
19.4.202310.9.2023
Verejná vyhláška - uloženie písomnosti - Veronika Horváthová11.4.20231.5.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení vodoprávneho konania - TAVOS28.3.20231.5.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
13.3.20231.5.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stav. konania - cesta ku Katarínke7.3.202329.3.2023
Zverejnenie zámeru obce Dechtice č. 1/202313.2.202327.3.2023
Verejná vyhláška - uloženie písomnosti - Erik Horváth10.2.202313.3.2023)
Návrh VZN č 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,7.2.202320.3.2023
Návrh Záverečného účtu obce Dechtice za rok 20221.2.202325.3.2023
Verejná vyhláška - uloženie písomnosti - Martina Ševčíková1.2.202313.3.2023
Verejná vyhláška - Výrub stromov - Kátlovce27.1.202313.3.2023
Verejná vyhláška - Dodatočné stav. povolenie-prístrešok PD24.1.202313.3.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Garáž - Dechtice 44823.1.202313.3.2023
Referendum 2023 - zápisnica21.1.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Prístavba č.d. 60313.12.202215.1.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - PD - prístrešok13.12.202215.1.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Výmen krovu č.d. 31913.12.202215.1.2023
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Dechtice na rok 2023, 2024 a 202514.11.202220.12.2022
Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2023, 2024 a 202514.11.202220.12.2022
Návrh VZN č.2/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.11.202220.12.2022
Návrh VZN č.1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach13.11.202220.12.2022
Zápisnica OVK - voľby do orgánov VÚC30.10.202220.12.2022
Zápisnica MVK - voľby do orgánov samosprávy obce30.10.202220.12.2022
Oznámenie o čase a mieste konania volieb23.9.202210.11.2022
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - TA Dechtice - Planinka22.9.202210.11.2022
Verejná vyhláška - vyhlásenie za mŕtveho: Helena Hesková - Holická14.1.2022— (14.1.2023)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 29. 10. 20227.9.202210.11.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 29. 10. 20227.9.202210.11.2022
Oznamenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022
18.07.202210.11.2022
Kontakt na doručenie kandidátnych listín pre voľby 202210.07.202210.11.2022
Verejná vyhláška - rozšírenie vodovodu-vodoprávne konanie29.9.202210.11.2022
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného konania - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu garáže21.10.202210.11.2022
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania25.10.202210.11.2022
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov TTSK10.07.202220.11.2022
E-mailová adresa pre voľby 202210.07.202220.11.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o zač. konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania30.08.202215.9.2022
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia26.08.202213.9.2022
Oprava rozhodnutia25.08.202212.9.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - úprava križovatky20.08.202210.9.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie IBV Dechtice18.08.202216.9.2022
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 orech)16.08.202216.9.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - úprava križovatky09.08.202224.8.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - úprava križovatky04.08.202222.8.2022
Návrh plánu kontr. činnosti HK obce
na 2/2022.
10.05.202210.07.2022
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 smrek)12.05.202210.07.2022
Výber daní a poplatkov za rok 202202.02.202230.06.2022
Verejná vyhláška
PREDLOŽENIE ODVOLANIA - IBV Miškárova (Siete)
05.05.202230.05.2022
Verejná vyhláška
PREDLOŽENIE ODVOLANIA - IBV Miškárova (Pozem.komunikácie)
05.05.202230.05.2022
Verejná vyhláška
Stavebné povolenie - Branislav Manca
26.04.202230.05.2022
Verejná vyhláška - TAVOS-ústne pojednanie-kolaudacia29.04.202217.05.2022
Majetkové priznanie starostu obce27.04.202231.07.2022
Verejná vyhláška - ohlásenie o odvolaní - IBV Miškárova 107.04.202230.05.2022
Verejná obchodná súťaž - Prenájom priestranstva Nové hory07.04.202210.05.2022
Verejná vyhláška - ohlásenie o odvolaní - IBV Miškárova 207.04.202210.05.2022
Verejná vyhláška - výrub drevín - IBV Miškárova31.03.2022 02.04.2022
VOS - VYHLÁSENIE
Prenájom priestranstva
18.03.202210.05.2022
Oznámenie o začatí konania - plán likvidácie lomu - navýšenie objemu08.03.202202.05.2022
Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania (nová trafostanica a rozvody)21.2.202231.03.2022
Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby IBV Miškárova09.02.202231.03.2022
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE
IBV Miškárova SO03 - prípojky, 04 - osvetlenie, 09 plynovod
08.03.202231.03.2022
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE
IBV Miškárova SO01 - pozemné komunikácie
08.03.202231.03.2022
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE
IBV Dechtice - Lokalita03 - 30RD - SO07 - verejné osvetlenie
08.03.202231.03.2022
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 orech)08.02.202231.03.2022
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č.1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach07.02.202231.03.2022
Verejná vyhláška - Dodatočné doručenie oznámenia o začatí stavebného konania (súp. č.32)18.1.20229.2.2022)
Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu - IBV Miškárova, Dechtice
Vodovod a kanalizácie
09.12.202120.01.2022
VOS - Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 463/2, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.2021.02.11.202101.01.2022
VOS - Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 106/3, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.202102.11.202101.01.2022
VOS - Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 158/5, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.202102.11.202101.01.2022
VOS -Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 107, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.2021.02.11.202101.01.2022
VOS -Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 158/5, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.2021.02.11.2021010.1.2022
Návrh VZN 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia ...15.11.202101.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - Navrátil s.r.o., Kalinčiakova 29, Trnava, 917 01, IČO 4689879415.11.202101.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - MUDr. Natália Augustín, Maximiliána Hella 8 , Trnava 917 01 , IČO 4143020415.11.202101.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - Dana Hlavatovičová, Dechtice 612,, IČO 3120857615.11.202101.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - BEORG, s. r. o., Dechtice 541 ,IČO 4499416815.11.202101.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - LAUDATUM s.r.o, J. Hollého 176/74, Veľké Kostoľany, IČO 3682642115.11.202101.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - CORDATUM s.r.o Lekáreň, Dechtice 541, IČO 3628179415.11.202101.12.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 smrek)15.11.202101.12.2021
Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2022 - 23 a 2415.11.202130.11.2021
Návrh rozpočtu ZŠsMš Dechtice na rok 2022 - 23 a 2415.11.202130.11.2021
Verejná vyhláška
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
30.09.202116.10.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV Miškárova
22.09.202115.10.2021
Verejná obchodná súťaž
—Prenájom nebyt. priestoru a časti pozemku
15.09.202101.10.2021
Verejná obchodná súťaž
—Prenájom časti pozemku
15.09.202101.10.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania
IBV Miškárová - pozemné komunikácie
14.09.202130.09.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania
IBV Miškárová - siete
14.09.202130.09.2021
Otvorenie Územného plánu obce Dechtice11.06.202130.09.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania
06.09.202130.09.2021
Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - trafostanica06.09.202130.09.2021
Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Uhrová04.09.202130.09.2021
Vyhláška vo veci vyhlásenie za mŕtveho23.07.202109.08.2022
Ozámenie o začatí stavby ,,IBV Dechtice, lokalita 03-30RD"22.06.202106.09.2021
Návrh VZN 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice27.05.202106.09.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 smrek)29.04.202106.09.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom08.04.202130.09.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom08.04.202130.09.2021
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže12.03.202106.09.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín10.03.202110.04.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín03.03.202103.04.2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra03.03.202105.05.2021
Úroveň vytriedenia odpadov v obci Dechtice v roku 202026.02.202126.04.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín25.02.202125.03.2021
Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením 22.02.202122.03.2021
Návrh záverečného účtu obce za rok 202012.02.202112.04.2021
VYHLÁŠKA RÚVZ v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy TT, HC a PN03.02.202103.04.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Tlačová správa16.09.202030.12.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 vŕby a javša pri Blave)29.12.202029.01.2021
Uloženie zásielky - Lukáš Machovič21.12.202021.01.2021
Uloženie zásielky - Lukáš Machovič08.12.202008.01.2021
Verejná vyhláška - zmena stavby pred dokončením06.12.202006.01.2021
Návrh VZN 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce16.11.202030.11.2020
Návrh VZN 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o financovaní materskej školy a školských zariadení16.11.202030.11.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 vŕby a javša pri Blave)15.10.202015.11.2020
Zverejnenie zámeru - predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa25.9.202031.10.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 lipy pri kríži pod Hoštákom)06.9.202031.10.2020

AKTUÁLNE VZN OBCE DECHTICE

VZN číslo:Názov:Uznesenie
a dátum
Dátum
zverejnenia:
Účinnosť
od:
2024
1/2024o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice15/2024
28. 2. 2023
8. 3. 20231. 3. 2024
2023
1/2023o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice01/2023
1. 3. 2023
1. 3. 20231. 4. 2023
1/2023 - dodatok 1o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec Dechtice
--/2023
30. 8. 2023
4.9.20231. 9. 2023
2/2023o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou,
Dechtice
66/2023
30. 8. 2023
1.9.20231. 9. 2023
3/2023ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č.IV/202376/2023
30. 8. 2023
31. 8. 202314. 9. 2023
4/2023ktorým sa vzrušuje VZN2/2021 zo dňa 30.11.2021
92/2023
28.11. 8. 2023
15.12. 20231.1.2023
5/2023o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dechtice
93/2023
28.11.2023
13. 12. 20231. 4. 2024
2022
1/2022o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice20/2022
29. 11. 2022
9. 12. 20221. 1. 2023
--- (do 31.12.2023)
2/2022o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice21/2022
29. 11. 2022
15. 12. 20221. 1. 2023
2021
1/2021o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
33/2021
15. 6. 2021
15. 5. 202116. 6. 2021
1/2021 dodatok 1o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
12/2022
7. 3. 2022
7. 3. 20229. 3. 2022
2/2021o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia ...96/2021
30. 11. 2021
30.11.20211. 1. 2021
2020
1/2020o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/200965/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
2/2020ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
81/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
2019
1/2019o organizácii miestneho referenda59/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
2/2019o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd60/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
3/2019o zneškodňovaní obsahu žúmp61/2019
15.5.2020
15.5.201916.5.2019
4/2019o čistote a o ochrane verejnej zelene75/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
Dodatok č. 1 k VZN 4/201995/2019
26.9.2019
1.10.201915.10.2019
5/2019o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice76/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
6/2019o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane77/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
7/2019o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce78/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
8/2019o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice79/2019
8.7.2019
9.7.20191.9.2019
Dodatok č. 1 k VZN 8/20196/2020
28.1.2020
29.1.20201.2.2020
9/2019o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice91/2019
26.9.2019
27.9.201911.10.2019
Dodatok č.1 k VZN 9/2019 19/2020
23.4.2020
24.4.202010.5.2020
10/2019o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice92/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
11/2019o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác93/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
12/2019o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Dechtice.94/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
13/2019ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice - Zmeny a doplnky č.III/2018.105/2019
15.10.2019
16.10.20191.1.2020
14/2019o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice129/2019
12.12.2019
14.12.20191.1.2020
2018
1/2018o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice65/2018
16.6.2018
20.6.201828.7.2018
2/2018o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice66/2018
16.6.2018
20.6.201816.7.2018
4/2018o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice85/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
5/2018o zavedení a poskytovaní elektronických služieb86/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
2017
3/2017o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice76/2017
14.2.2017
15.2.20171.1.2018
Dod. č.1 k VZN č. 3/201720/2020
23.4.202020
24.4.20209.5.2020
2016
2/2016ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice5/2016
16.2.2016
17.2.20163.3.2016
3/2016o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice21/2016
28.4.2016
2.5.20163.3.2016
4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice30/2016
16.6.2016
16.6.20161.7.2016
5/2016o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice31/2016
16.6.2016
17.6.20162.7.2016
7/2016o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice55/2016
12.9.2016
14.12.201629.12.2016
2015
4/2015o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dechtice61/2015
10.12.2015
14.12.20151.1.2016
2007
1/2007O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice5/2007
23.2.2007
17.4.200312.3.2007

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DátumProgramZápisnicaUznesenia
29.4.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 4. 2024
28.2.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 2. 2024
2023
28.11.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 11. 2023
26.10.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. 10. 2023
30.8.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 8. 2023
31.5.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 5. 2023
29.3.2023Pracovné stretnutie pred domom č. 624
1.3.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. 3. 2023

2022
29.11.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 11. 2022

23.11.2022Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 23. 11. 2022
12.09.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. 9. 2022
22.06.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. 6. 2022
02.05.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 5. 2022
06.04.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. 4. 2022
07.03.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7. 3. 2022
24.02.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.2.2022
19.01.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.1.2022
2021
30.11.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021
06.10.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.10.2021
30.08.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.8.2021
15.06.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.6.2021
04.05.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.5.2021
02.03.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.3.2021
2020
30.11.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2020
21.9.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2020
23.6.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2020
23.4.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2020
28.1.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020
2019
12.12.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019
12.11.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019
15.10.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10.2019
26.9.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.9.2019
8.7.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.7.2019
15.5.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2019
18.2.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.2.2019
14.1.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.1.2019
2018
10.12.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018
30.11.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018
4.10.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018
25.9.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.9.2018
26.6.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018
22.5.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018
17.4.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018
27.2.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018
2017
14.12.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017
19.9.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017
26.6.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017
6.4.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.4.2017
14.2.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE…

Názov projektu: Zberný dvor Dechtice- rozšírenie

Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 – 72. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Cieľom projektu ,,Zberný dvor Dechtice – rozšírenie,, je úprava existujúceho Zberného dvora a zvýšenie jeho kapacity pre triedenie komunálneho odpadu. V obci Dechtice je už vybudovaný Zberný dvor, ktorý slúži na sústredený zber odpadových surovín. Tento Zberný dvor pozostáva z prevádzkovej budovy a samotného zberného dvora, na ktorého ploche sú umiestnené kontajnery na rôzne komodity vyseparované z komunálneho odpadu. Realizácia projektu zahŕňa stavebné práce v areáli Zberného dvora v obci Dechtice a obstaranie technológie, ktorú tvorí:

  • Traktor
  • Príslušenstvo ku traktoru – Čelný nakladač
  • Príslušenstvo ku traktoru – Mulčovač
  • Príslušenstvo ku traktoru – Komunálny štiepkovač za traktor s hydraulickou rukou
  • Kontajnery pre hákový kontajnerový nosič a zberné nádoby.

Header text


Tlačidlo Späť hore