ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

VYVESENÉ DOKUMENTY

NázovZverejnenéZvesené 
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 smrek)12.05.2022
Návrh plánu kontr. činnosti HK obce
na 2/2022.
10.05.2022
Verejná vyhláška
PREDLOŽENIE ODVOLANIA - IBV Miškárova (Siete)
5.05.2022—(25.5.2022)
Verejná vyhláška
PREDLOŽENIE ODVOLANIA - IBV Miškárova (Pozem.komunikácie)
5.05.2022—(25.5.2022)
Verejná vyhláška
Stavebné povolenie - Branislav Manca
26.04.2022
Verejná vyhláška - ohlásenie o odvolaní - IBV Miškárova 17.04.2022
Majetkové priznanie starostu obce27.04.2022
Výber daní a poplatkov za rok 202202.02.2022
Verejná vyhláška - vyhlásenie za mŕtveho: Helena Hesková - Holická14.1.2022— (14.1.2023)
Vyhláška vo veci vyhlásenie za mŕtveho23.07.2021— (23.07.2022)
Zvesené dokumenty
Verejná obchodná súťaž - Prenájom priestranstva Nové hory7.04.202210.5.2022
Verejná vyhláška - ohlásenie o odvolaní - IBV Miškárova 27.04.202210.5.2022
Verejná vyhláška - výrub drevín - IBV Miškárova31.03.2022 2.4.2022
VOS - VYHLÁSENIE
Prenájom priestranstva
18.03.202210.05.2022
Oznámenie o začatí konania - plán likvidácie lomu - navýšenie objemu08.03.20222.5.2022
Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania (nová trafostanica a rozvody)21.2.202231.3.2022
Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby IBV Miškárova09.02.202231.3.2022
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE
IBV Miškárova SO03 - prípojky, 04 - osvetlenie, 09 plynovod
08.03.202231.03.2022
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE
IBV Miškárova SO01 - pozemné komunikácie
08.03.202231.3.2022
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE
IBV Dechtice - Lokalita03 - 30RD - SO07 - verejné osvetlenie
08.03.202231.3.2022
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 orech)08.02.202231.3.2022
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č.1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach07.02.202231.3.2022
Verejná vyhláška - Dodatočné doručenie oznámenia o začatí stavebného konania (súp. č.32)18.1.20229.2.2022)
Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu - IBV Miškárova, Dechtice
Vodovod a kanalizácie
9.12.202120.1.2022
VOS - Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 463/2, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.2021.2.11.20211.1.2022
VOS - Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 106/3, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.20212.11.20211.1.2022
VOS - Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 158/5, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.20212.11.20211.1.2022
VOS -Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 107, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.2021.2.11.20211.1.2022
VOS -Prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice, 158/5, parcela registra „C“ katastra. Nehnuteľnosť sa ponúka do nájmu na dobu troch rokov od 01.01.2021.2.11.20211.1.2022
Návrh VZN 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia ...15.11.20211.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - Navrátil s.r.o., Kalinčiakova 29, Trnava, 917 01, IČO 4689879415.11.20211.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - MUDr. Natália Augustín, Maximiliána Hella 8 , Trnava 917 01 , IČO 4143020415.11.20211.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - Dana Hlavatovičová, Dechtice 612,, IČO 3120857615.11.20211.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - BEORG, s. r. o., Dechtice 541 ,IČO 4499416815.11.20211.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - LAUDATUM s.r.o, J. Hollého 176/74, Veľké Kostoľany, IČO 3682642115.11.20211.12.2021
Zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu - CORDATUM s.r.o Lekáreň, Dechtice 541, IČO 3628179415.11.20211.12.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 smrek)15.11.20211.12.2021
Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2022 - 23 a 2415.11.202130.11.2021
Návrh rozpočtu ZŠsMš Dechtice na rok 2022 - 23 a 2415.11.202130.11.2021
Verejná vyhláška
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
30.09.202116.10.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV Miškárova
22.09.202115.10.2021
Verejná obchodná súťaž
—Prenájom nebyt. priestoru a časti pozemku
15.09.202101.10.2021
Verejná obchodná súťaž
—Prenájom časti pozemku
15.09.202101.10.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania
IBV Miškárová - pozemné komunikácie
14.09.202130.09.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania
IBV Miškárová - siete
14.09.202130.09.2021
Otvorenie Územného plánu obce Dechtice11.06.202130.09.2021
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania
06.09.202130.09.2021
Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - trafostanica06.09.202130.09.2021
Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Uhrová04.09.202130.09.2021
Ozámenie o začatí stavby ,,IBV Dechtice, lokalita 03-30RD"22.06.202106.09.2021
Návrh VZN 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice27.05.202106.09.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 smrek)29.04.202106.09.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom08.04.202130.09.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom08.04.202130.09.2021
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže12.03.202106.09.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín10.03.202110.04.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín03.03.202103.04.2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra03.03.202105.05.2021
Úroveň vytriedenia odpadov v obci Dechtice v roku 202026.02.202126.04.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín25.02.202125.03.2021
Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením 22.02.202122.03.2021
Návrh záverečného účtu obce za rok 202012.02.202112.04.2021
VYHLÁŠKA RÚVZ v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy TT, HC a PN03.02.202103.04.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Tlačová správa16.09.202030.12.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 vŕby a javša pri Blave)29.12.202029.01.2021
Uloženie zásielky - Lukáš Machovič21.12.202021.01.2021
Uloženie zásielky - Lukáš Machovič8.12.202008.01.2021
Verejná vyhláška - zmena stavby pred dokončením6.12.202006.01.2021
Návrh VZN 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce16.11.202030.11.2020
Návrh VZN 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o financovaní materskej školy a školských zariadení16.11.202030.11.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 vŕby a javša pri Blave)15.10.202015.11.2020
Zverejnenie zámeru - predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa25.9.202031.10.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 lipy pri kríži pod Hoštákom)6.9.202031.10.2020

AKTUÁLNE VZN OBCE DECHTICE

VZN číslo:Názov:Uznesenie
a dátum
Dátum
zverejnenia:
Účinnosť
od:
 
2021
2/2021o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia ...96/2021
30. 11. 2021
30.11.20211. 1. 2021
1/2021o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
33/2021
15. 6. 2021
15. 5. 202116. 6. 2021
1/2021 dodatok 1o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
12/2022
7. 3. 2022
7. 3. 20229. 3. 2022
2020
1/2020o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/200965/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
2/2020ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
81/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
2019
1/2019o organizácii miestneho referenda59/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
2/2019o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd60/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
3/2019o zneškodňovaní obsahu žúmp61/2019
15.5.2020
15.5.201916.5.2019
4/2019o čistote a o ochrane verejnej zelene75/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
Dodatok č. 1 k VZN 4/201995/2019
26.9.2019
1.10.201915.10.2019
5/2019o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice76/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
6/2019o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane77/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
7/2019o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce78/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
8/2019o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice79/2019
8.7.2019
9.7.20191.9.2019
Dodatok č. 1 k VZN 8/20196/2020
28.1.2020
29.1.20201.2.2020
9/2019o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice91/2019
26.9.2019
27.9.201911.10.2019
Dodatok č.1 k VZN 9/2019 19/2020
23.4.2020
24.4.202010.5.2020
10/2019o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice92/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
11/2019o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác93/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
12/2019o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Dechtice.94/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
13/2019ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice - Zmeny a doplnky č.III/2018.105/2019
15.10.2019
16.10.20191.1.2020
14/2019o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice129/2019
12.12.2019
14.12.20191.1.2020
2018
1/2018o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice65/2018
16.6.2018
20.6.201828.7.2018
2/2018o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice66/2018
16.6.2018
20.6.201816.7.2018
3/2018o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice 82/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
4/2018o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice85/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
5/2018o zavedení a poskytovaní elektronických služieb86/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
2017
3/2017o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice76/2017
14.2.2017
15.2.20171.1.2018
Dod. č.1 k VZN č. 3/201720/2020
23.4.202020
24.4.20209.5.2020
2016
2/2016ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice5/2016
16.2.2016
17.2.20163.3.2016
3/2016o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice21/2016
28.4.2016
2.5.20163.3.2016
4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice30/2016
16.6.2016
16.6.20161.7.2016
5/2016o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice31/2016
16.6.2016
17.6.20162.7.2016
7/2016o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice55/2016
12.9.2016
14.12.201629.12.2016
2015
4/2015o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dechtice61/2015
10.12.2015
14.12.20151.1.2016
2007
1/2007O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice5/2007
23.2.2007
17.4.200312.3.2007

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE…


Tlačidlo Späť hore