ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

VYVESENÉ DOKUMENTY

NázovZverejnenéZvesené 
Vyhláška vo veci vyhlásenie za mŕtveho23.07.2021— (23.07.2022)
Ozámenie o začatí stavby ,,IBV Dechtice, lokalita 03-30RD"22.06.2021
Otvorenie Územného plánu obce Dechtice11.06.2021
Návrh VZN 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice27.05.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (1 smrek)29.04.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom08.04.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom08.04.2021
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže12.03.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín10.03.202110.04.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín03.03.202103.04.2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra03.03.202105.05.2021
Úroveň vytriedenia odpadov v obci Dechtice v roku 202026.02.202126.04.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín25.02.202125.03.2021
Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením 22.02.202122.03.2021
Návrh záverečného účtu obce za rok 202012.02.202112.04.2021
VYHLÁŠKA RÚVZ v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy TT, HC a PN03.02.202103.04.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Tlačová správa16.09.202030.12.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 vŕby a javša pri Blave)29.12.202029.01.2021
Uloženie zásielky - Lukáš Machovič21.12.202021.01.2021
Uloženie zásielky - Lukáš Machovič8.12.202008.01.2021
Verejná vyhláška - zmena stavby pred dokončením6.12.202006.01.2021
Návrh VZN 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce16.11.202030.11.2020
Návrh VZN 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o financovaní materskej školy a školských zariadení16.11.202030.11.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 vŕby a javša pri Blave)15.10.202015.11.2020
Zverejnenie zámeru - predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa25.9.202031.10.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín (2 lipy pri kríži pod Hoštákom)6.9.202031.10.2020

AKTUÁLNE VZN OBCE DECHTICE

VZN číslo:Názov:Uznesenie
a dátum
Dátum
zverejnenia:
Účinnosť
od:
 
2021
1/2021VZN 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
33/2021
15. 6. 2021
15. 5. 202116. 6. 2021
2020
1/2020o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/200965/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
2/2020ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
81/2020
30.11.2020
1.12.20201.1.2021
2019
1/2019o organizácii miestneho referenda59/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
2/2019o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd60/2019
15.5.2019
15.5.201916.5.2019
3/2019o zneškodňovaní obsahu žúmp61/2019
15.5.2020
15.5.201916.5.2019
4/2019o čistote a o ochrane verejnej zelene75/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
Dodatok č. 1 k VZN 4/201995/2019
26.9.2019
1.10.201915.10.2019
5/2019o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice76/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
6/2019o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane77/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
7/2019o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce78/2019
8.7.2019
9.7.201923.7.2019
8/2019o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice79/2019
8.7.2019
9.7.20191.9.2019
Dodatok č. 1 k VZN 8/20196/2020
28.1.2020
29.1.20201.2.2020
9/2019o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice91/2019
26.9.2019
27.9.201911.10.2019
Dodatok č.1 k VZN 9/2019 19/2020
23.4.2020
24.4.202010.5.2020
10/2019o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice so sídlom na území obce Dechtice92/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
11/2019o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác93/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
12/2019o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Dechtice.94/2019
26.9.2019
27.9.201915.10.2019
13/2019ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice - Zmeny a doplnky č.III/2018.105/2019
15.10.2019
16.10.20191.1.2020
14/2019o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice129/2019
12.12.2019
14.12.20191.1.2020
2018
1/2018o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice65/2018
16.6.2018
20.6.201828.7.2018
2/2018o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice66/2018
16.6.2018
20.6.201816.7.2018
3/2018o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice 82/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
4/2018o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice85/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
5/2018o zavedení a poskytovaní elektronických služieb86/2018
25.9.2018
26.9.201811.10.2018
2017
3/2017o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice76/2017
14.2.2017
15.2.20171.1.2018
Dod. č.1 k VZN č. 3/201720/2020
23.4.202020
24.4.20209.5.2020
2016
2/2016ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice5/2016
16.2.2016
17.2.20163.3.2016
3/2016o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice21/2016
28.4.2016
2.5.20163.3.2016
4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice30/2016
16.6.2016
16.6.20161.7.2016
5/2016o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice31/2016
16.6.2016
17.6.20162.7.2016
7/2016o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice55/2016
12.9.2016
14.12.201629.12.2016
2015
4/2015o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dechtice61/2015
10.12.2015
14.12.20151.1.2016
2007
1/2007O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice5/2007
23.2.2007
17.4.200312.3.2007

Header text

Header text

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE…Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť