SPÔSOB ZRIADENIA SAMOSPRÁVY

Obec Dechtice bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to
dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

Obec je samostatný, územný, samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a zásad o hospodárení s majetkom obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je upravený v ustanovení § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Tlačidlo Späť hore