Archív obecných správOstatné dôležité informácie

Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice

» VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Dechtice
IČO: 00312363
  Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK
Kontaktná osoba:  PhDr. Karol Zachar, +421905 828 281
e-mail: ekonomka@dechtice.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.dechtice.sk/
Informácie o zákazke:
Typ zákazky:  Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie:  Bez elektronickej aukcie
   Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na   prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota:  16973,13 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie:  do 15.12. 2019
Lehota na predkladanie ponúk:  do 12.11.2019 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk:  Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
 https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-Y4wZt2SpQ_CkZOVHQSY
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka:  Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky:
Oblasť: Ostatné
Podoblasť: Prvky mestského mobiliáru

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
  Názov: Obec Dechtice, 919 53 Dechtice 488
  Zastúpený: PhDr. Karol Zachar, starosta obce
  IČO: 00312363
  Telefón: 0905 409 956
  Elektronická pošta: ekonomka@dechtice.sk
  Internetová adresa: www.dechtice.sk
 2. Druh zákazky: Spoločný slovník obstarávania
  (CPV): 45000000-7 – Stavebné práce
  37535200-9 – Zariadenie ihrísk
 3. Názov zákazky: Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice
 4. Opis zákazky: Ide o výmenu povrchu na jestvujúcom multifunkčnom ihrisku v obci Dechtice a  výmenu ochrannej siete okolo ihriska podľa špecifikácie.
  – Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177
  – Ihrisko musí byť bez údržbové
  Všetky prílohy ku súťaži sú na stránke obce www.dechtice.sk
 5. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 973,13 € bez DPH
 6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Dechtice
 7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.
 8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!
 9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 15.12.2019
 10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov poskytnutých z dotácie Úradu vlády SR.
  Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.
 11. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e)
  Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnené a potvrdené čestné prehlásenie – príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx
  Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
  Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 12. Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2019 do 12.00 hod.
 13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk bude 12.11.2019 o 15.00 hod. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude odoslaný formou emailu.
 14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky.
 15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania je Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluva o dielo je prílohou č. 1 tejto výzvy.
  V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok – príloha č.1. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.
 16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2019
 17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
  – Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
  – Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
  – Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
  – Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.
  – Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle §42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  – Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov
  Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
  Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

» ZOBRAZIŤ ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY «

Prílohy ku zákazke:
Návrh ZMLUVA O DIELO  DECHTICE
ČESTNÉ VYHLÁSENIE k účasti vo VO

Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore