ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE DECHTICE

Poradové číslo vnútorného predpisu 1/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice  na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dechtice (ďalej len „Zásady“).

Časť I. — Úvodné  ustanovenia

§ 1 Účel

Tieto zásady upravujú:

 1. Rozpočtový proces obce Dechtice (ďalej len „obec“).

Časť II. — Rozpočtový proces

§ 2 — Rozpočtový harmonogram

 1. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý určuje starosta obce.
 2. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu a zverejnenie na úradnej tabuli zodpovedá ekonomický úsek obecného úradu – ekonómka.

§ 3 — Subjekty rozpočtového procesu

 1. Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty v rozsahu uvedenom v týchto Zásadách a v rozpočtovom harmonograme, a to:
  1. rozpočtová organizácie obce ak sú zriadené
  2. príspevková organizácia obce ak sú zriadené
  3. obecný úrad
  4. komisie obecného zastupiteľstva ak sú zriadené
  5. starosta obce
  6. obecné zastupiteľstvo
  7. hlavný kontrolór obce
 2. Rozpočtová /príspevková organizácia (ak sú zriadené) — najmä:
  1. predkladá obci rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu,
  2. predkladá obci podklady potrebné pre vypracovanie záverečného účtu
  3. predkladá v zákonom stanovených termínoch údaje potrebné k zverejňovaniu v rozpočtovom informačnom systéme RIS.SAM v termínoch podľa § 10 týchto zásad.
 3. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom, najmä:
  1. zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu rozpočtu obce a návrhu na zmenu rozpočtu obce,
  2. sústreďuje a spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od fyzických a právnických osôb a subjektov rozpočtového procesu podľa týchto zásad,
  3. vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
  4. spracúva záverečný účet obce,
  5. na požiadanie obecného zastupiteľstva spracováva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.,
  6. zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou,
  7. vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa rozpočtovej klasifikácie platnej v zmysle osobitných predpisov,
  8. v rámci obecného úradu zabezpečuje ekonomický úsek – ekonómka počas rozpočtového procesu poradenstvo všetkým subjektom rozpočtového procesu.
 4. Finančná komisia obecného zastupiteľstva ak je zriadená najmä:
  1. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, k návrhom na zmeny rozpočtu, k čerpaniu rozpočtu a záverečnému účtu obce a organizácií zriadených obcou,
  2. k žiadostiam o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
 5. Starosta obce najmä:
  1. riadi rozpočtový proces,
  2. predkladá návrh rozpočtu na rokovanie obecnému zastupiteľstvu,
  3. predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rokovanie obecnému zastupiteľstvu,
  4. predkladá návrh záverečného účtu na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.
 6. Obecné zastupiteľstvo najmä:
  1. schvaľuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, zmeny rozpočtu a použitie rezervného fondu,
  2. kontroluje finančné plnenie rozpočtu obce,
  3. schvaľuje záverečný účet obce, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia,
  4. rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
  5. schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov obce.
 7. Hlavný kontrolór obce najmä:
  1. vypracováva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu,
  2. vypracováva odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu,
  3. kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami obce a hospodárenie s prostriedkami poskytnutými rozpočtovým a príspevkovým organizáciám ak sú zriadené,
  4. kontroluje finančné plnenie rozpočtu,
  5. kontroluje právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a kontroluje osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či  nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Časť III. — Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu

§ 4 — Zostavovanie rozpočtu

 1. Práce na zostavení návrhu rozpočtu obce riadi a koordinuje starosta obce prostredníctvom ekonomického úseku obecného úradu – ekonómky obce.
 2. Ekonomický úsek obecného úradu – ekonómka, zostavuje návrh rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať rozpočtové požiadavky v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.
 3. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu obce je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi.
 4. Zostavený návrh rozpočtu obce prerokuje zamestnanec ekonomického úseku – ekonómka so starostom obce.

§ 5 — Schvaľovanie rozpočtu

 1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh rozpočtu obce na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
 2. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov.

Časť IV. — Zmena rozpočtu

§ 6  — Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia

 1. Ekonomický úsek obecného úradu – ekonómka vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v priebehu roka.
 2. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu obce riadi a koordinuje starosta obce prostredníctvom ekonomického úseku obecného úradu – ekonómky obce.
 3. Ekonomický úsek – ekonómka zostavuje návrh na zmenu rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať ekonomickému úseku- ekonómke požiadavky na zmenu rozpočtu v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.
 4. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu obce je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi.
 5. Zostavený návrh na zmenu rozpočtu obce prerokuje pracovník ekonomického úseku-ekonómka s finančnou komisiou obecného zastupiteľstva, ak je zriadená, a starostom obce.

§ 7. — Schvaľovanie zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom

 1. Starosta obce predkladá návrh na zmenu rozpočtu obce na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
 2. Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu obce musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov.
 3. Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu.

§ 8. — Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom

 1. Starosta obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenia obce nasledovne:
  1. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 5 000 € štvrťročne
  2. presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky do výšky 5 000 € štvrťročne
  3.  viazanie rozpočtových výdavkov do výšky 5 000 € štvrťročne
 2. Starosta obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenia rozpočtovej organizácie / príspevkovej organizácie aj je zriadená nasledovne :
  1. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtovej organizácie / príspevkovej organizácie do sumy 2.000,00 € štvrťročne
  2. presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky do výšky 2.000,00 € štvrťročne
  3. viazanie rozpočtových výdavkov do výšky 2.000,00 € štvrťročne.

Časť V. — Zodpovednosť za hospodárenie a monitorovanie rozpočtového hospodárenia

§9. — Zodpovednosť za hospodárenie

 1. Za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá starosta obce.
 2. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií obce a preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku obce zodpovedajú:
  1. starosta obce,
  2. štatutárny zástupca  rozpočtovej organizácie / príspevkovej organizácie ak je zriadená.

§ 10. — Programové hospodárenie

 1. Obecné zastupiteľstvo Dechtice rozhodlo o neuplatňovaní programov obce v zmysle § 4 odsek 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zmení.

Časť VI. — Záverečný účet

§ 11 —  Zostavovanie záverečného účtu

 1. Práce na zostavení návrhu záverečného účtu obce riadi a koordinuje starosta obce prostredníctvom ekonomického úseku obecného úradu – ekonómky obce.
 2. Ekonomický úsek obecného úradu – ekonómka zostavuje návrh záverečného účtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré vychádzajú z nimi realizovaného hodnotenia.
 3. Zostavený návrh záverečného účtu obce prerokuje pracovníčka ekonomického úseku obecného úradu – ekonómka so starostom.

§ 12 — Schvaľovanie záverečného účtu

 1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu obce na schválenie obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 Časť VII. — Záverečné ustanovenia

§ 13.  

 1. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Dechtice.
 2. Na týchto Zásadách sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Dechticiach dňa 18.02.2019 uznesenímOZ č. 37/2019.
 3. Prijatím týchto Zásad sa ruší VZN č. 5/2014  o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dechtice zo dňa 5.12.2014. Návrh na zrušenie VZN č. 5/2014 bolo zverejnené na úradných tabuliach v obci 04.02.2019.
 4. Zásady nadobúdajú účinnosť 19.02.2019

V Dechticiach, 11.02.2019

PhDr. Karol Zachar v. r.
starosta obce

Tlačidlo Späť hore