MATRIKA

Matrikárka:  Daša Holická

Kontakt:
tel.č. : 033/55 75 103,    0905 409 956
e-mail : matrika@dechtice.sk

ÚRADNÉ HODINY MATRIKY:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00- 15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00- 15:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00- 17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00 – 12:00 13:00- 14:00
* náležitosti ohľadom úmrtia, matrika vybavuje aj v nestránkové dni

 

INFORMÁCIE

Uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára (cirkevný sobáš), pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu (civilný sobáš) na príslušnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušným ustanovením Zákona o rodine.

Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej miestnosti Obce Dechtice a na poľovníckom zámočku Planinka. Miesto vykonania obradu nesmie rušiť zachovanie dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, nesmie ohrozovať život alebo zdravie snúbencov, ako aj zástupcov obce a zároveň s tým súhlasí matričný úrad a sobášiaci.

Doba na uzavretie manželstva pred Matričným úradom Dechtice je piatok od 12.00 h do 15.00 h a sobota od 13.00 h do 16.00 h. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa obrad uzavretia manželstva nevykonáva.

Potrebné doklady:

Slobodní:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • v prípade maloletého snúbenca, staršieho ako 16 rokov, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Rozvedení:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • právoplatné súdne rozhodnutie (vyznačené súdom, kedy nadobudlo právoplatnosť, aj keď ste sa vzdali odvolania)

Ovdovelí:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • úmrtný list manžela/ky, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

Cudzinci:

 • rodný list
 • doklad o totožnosti (pas, občiansky preukaz)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • doklad o osobnom stave, ak je rozvedený právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva, alebo ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)
 • doklady písané v cudzom jazyku musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby legalizované alebo musia mať doložku „Apostille“
 • vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

Vzor textu osvedčenia:

(Názov orgánu, ktorý osvedčenie vydáva)…… osvedčuje, že………štátny občan(meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, osobný sta, adresa trvalého pobytu) je podľa…………..právneho poriadku spôsobilý uzavrieť manželstvo so slovenskou štátnou občiankou..(meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko).

Platnosť dokladov – 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť uvedené doklady matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o skoršie priezvisko a to na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo.

Potrebujete: predložiť písomnú žiadosť + občiansky preukaz, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Poplatok za vydanie potvrdenia: 7 €
( poplatok schválený Obecný zastupiteľstvom č. 38/2024 zo dňa 29.4.2024 bod d) )

 

Vydanie duplikátu matričného dokladu: rodného, sobášneho alebo úmrtného listu

Žiadosť podáva občan, ktorého sa rodný alebo sobášny list týka, jeho zákonný zástupca (rodič, dieťa), prípadne člen rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu).

Poplatok za každý vydaný duplikát: 7 €

Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine sa evidujú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.                                                                  Matričný úrad v Dechticiach preberá žiadosti do osobitnej matiky od občanov s trvalým pobytom v Dechticiach alebo ak bola posledným trvalým pobytom v SR obec Dechtice.

Poplatok: 15 €

Ďalšie poplatky

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 30 €
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 100 €
 3. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 30€ 
 4. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 100 €
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 280 €
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 280 €

Poplatky za vykonanie sobášu na poľovníckom zámočku Planinka,  schválený Obecným zastupiteľstvom č. 49/2021

 • Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 30 €
 • Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 30 €
 • Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 280 €

Poplatky za vykonanie sobášu na Obecnom úrade, schválený Obecným zastupiteľstvom č. 49/2021

 • Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 30 €
 • Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 30 €
 • Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 150 €

 

Ďalšie poplatky schválené Obecným zastupiteľstvom č. 38/2024 zo dňa 29.4.2024:

 1. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky, ktorí sú z miestneho matričného obvodu: 20 €
 2. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky, ktorí sú z iného matričného obvodu: 30 €
 3. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti medzi štátnym občanom  Slovenskej republiky z miestneho alebo iného matričného obvodu a cudzincom: 45 €

Osvedčenie podpisov a listín

 Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebným dokladom pre vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt).

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín vykonania osvedčenia.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,
 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,
 • ➢ na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku (osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár).

 Poplatok: 2,00 € / podpis

 Osvedčovanie listín

 Potrebným dokladom pre vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt), originál listiny a jej fotokópia. Osvedčenie listiny nie je možné vykonať ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, legitimácií, cestovných pasov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • listiny legitimačnej povahy, vodičské preukazy, osvedčenia o technickom stave motorového vozidla
 • vkladné knižky, šeky, žreby, tikety hier a lotérií
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.) ➢ sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom
 • k nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (mapy, geometrické plány)

 Poplatok:

  • 2,00€ každá začatá strana,
  • 4,00€ v českom jazyku každá začatá strana
Tlačidlo Späť hore