Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

 

 

Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 
Pripravuje návrhy materiálov na pomenovanie ulíc, premenovanie existujúcich ulíc alebo prečíslovanie ulíc do zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dechticiach.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla. Súpisné číslo sa určuje každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie, každá budova má pridelené unikátne číslo.

Obec zabezpečuje:

 • vydáva Oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o ich zmene alebo zrušení
 • evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • výmenu evidenčných čísel za súpisné,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc
 • vydáva potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

Žiadosť môžete podať:

 • elektronickou formou na emailovú adresu: obec@dechtice.sk
 • písomnou formou na adresu: Obecný úrad Dechtice, 919 53  Dechtice 488
 • osobne v kancelárii Obecného úradu v Dechticiach 

Čo potrebujete
 
S účinnosťou odo dňa 01.07. 2015 zo zákona č. 125/2015  o registri adries vyplýva, že: 
a)   stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod stavby, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky. Pri stavbách s viacerými vchodmi, rodinné dvojdomy, bytové domy, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne.
b)   v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice ,,Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.
 
Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.6.2015 ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše do registra údaje podľa § 5  ods. 1 a 2 zákona a obec vyznačí polohu adresného bodu a grafickú os ulice v geografickej časti registra do 30.06.2016.
Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že: 
a)   osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.
b)   vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.
 
K žiadosti  je potrebné predložiť:

NOVOSTAVBA:

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom (od 1.7.2015 zákon 125/2015 Z.z. o registri adries, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky v popisnej časti a vyznačením budovy na parcele s označením polohy adresného bodu v grafickej časti), resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • V prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

V ojedinelých prípadoch (dvojdom, bytový dom a pod.) je potrebné doložiť potvrdenie (resp. výkresy pôdorysu), z ktorých bude jasné, že sa jedná o jednu, resp. viac samostatných stavieb.

ODSTRÁNENÁ STAVBA:

 • Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

Stavba, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo 
Stará garáž, chata, prístrešok a pod.

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o prípustnosti stavby (pre stavby postavené do 30. 09. 1976)
 • Rozhodnutie o určení evidenčného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom (od 1.7.2015 zákon 125/2015 Z.z. o registri adries, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky v popisnej časti a vyznačením budovy na parcele s označením polohy adresného bodu v grafickej časti), resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • V prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD po doložení nimi požadovaných podkladov. To platí aj pre stavby, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo a nezachovali sa k nim žiadne doklady.
Správny poplatok (v eurách)*:
Služba nie je spoplatnená.
Za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla sa účtuje správny poplatok 2,00  €.
 
Správny poplatok za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla v minulosti, v prípade straty dokladov k stavbe alebo nadobudnutia stavby do vlastníctva/ kúpou, darom, dedičstvom/ bez sprievodných dokladov. V súlade so zákonom o č. 145/1995 Zb.z. o správnych poplatkoch / za vyhotovenie odpisu, fotokópie,výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a spisov v úradnej úschove/ účtuje sa správny poplatok 2,00,-€.
* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti  v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom obce.

Vybavuje:

Tlačidlo Späť hore