Archív obecných správVerejné obstarávanie

Oprava strechy 21 bytového domu Dechtice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Dechtice
IČO: 00312363
Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK
Kontaktná osoba: PhDr. Karol Zachar, +421905 828 281
Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokladané obdobie realizácie: máj – jún 2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 3.4.2019 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?drWfVSEQWahM7tmMfjceqdg
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predloženýchponukách

»   Z Á K A Z K A  «

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore