PhDr. Karol ZACHAR
starosta obce Dechtice


tel.:        033 55 75 102
mobil:   0905 828 281
e-mail: starosta@dechtice.skBohuš VALOVIČ
zástupca starostu obce Dechtice


mobil:   0907 726 028
e-mail: bohusvalovic1980@ gmail.com


Funkcia starostu obce

(Podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb.)

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s:

  • funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
  • funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej
    orgánu má byť volený,
  • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

História starostov

Volebné obdobieStarosta obce
2022 – Karol Zachar
2018 – 2022Karol Zachar
2014 – 2018Karol Zachar
2010 – 2014Karol Zachar
2006 – 2010Karol Zachar
2002 – 2006Karol Zachar
1998 – 2002Emil Hutta
1984 – 1998 Emil Hutta
1990 – 1984Emil Hutta

Tlačivá na Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Tlačivo – Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare

Tlačidlo Späť hore