Novinky
Home / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční 26.6.2018  o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2018 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 2018/2022 Schválenie počtu poslancov v ďalšom volebnom roku 2018/2022 Schválenie volebného obvodu a volebného okrsku Dodatok ... Čítať viac »

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

V zmysle § 11a ods. 1 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 Dechtice 514,  919 53  Dechtice Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ Podkategória: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie    /učiteľ prvého stupňa ZŠ/ Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona č. 317/2009 Z. ... Čítať viac »

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti:              Veronika Horváthová Naposledy bytom:                  Dechtice 537 Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice Písomnosť číslo:                    EX6350/17 – 25 Označenie písomnosti:        EX6350/17 – 25 Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia ... Čítať viac »