Novinky
Home / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Dechtice

Obec Dechtice podľa ustanovenia  § 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky /  riaditeľa Základnej školy s materskou školou Dechtice 514, s predpokladaným nástupom dňa 01. ... Čítať viac »

Oprava strechy 21 bytového domu Dechtice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Obec Dechtice IČO: 00312363 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK Kontaktná osoba: PhDr. Karol Zachar, +421905 828 281   Informácie o zákazke Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Typ aukcie: Bez ... Čítať viac »

OZNÁMENIA O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

OBEC DECHTICE OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta: Levon Manasjan 919 53 Dechtice Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu ... Čítať viac »

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

Návrh VZN obce Dechtice č 1/2019              o organizácii miestneho referenda Návrh VZN zverejnený: 20.2.2019    Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie Vybavuje: Ing. Šáriková Dátum odoslania 6.1.2017   ... Čítať viac »

Dražba rodinného domu v Dechticiach

Dražba: Prvá Dátum dražby: 02.04.2019 09:30 Miesto dražby:  pravý salónik v reštaurácii MAX PLAZA na 1. poschodí hotela MAX PLAZA, Štefániková 21/111, 917 01 Trnava Prvá obhliadka: 18.03.2019 12:00 Druhá obhliadka: 29.03.2019 09:30 Najnižšie podanie: 60 500 € Minimálne prihodenie: 300 € Cena zistená znaleckým posudkom: 60 500 € Dražobná zábezpeka: 6 000 € Okres: Trnava Obec: Dechtice Katastrálne územie: Dechtice Ulica: Dechtice 177 VIAC INFORMÁCIÍ TU Zverejnené na internetovej stránke obce Dechtice v ... Čítať viac »

Zámery prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 1.) Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 43/2019 zo dňa 18. 02. 2019 zverejňuje zámer prenajať bytový priestor ... Čítať viac »

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Obec Dechtice sa zapojila do projektu  „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice“ financovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, prostredníctvom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23.  Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice, t.j. spracovanie vzniknutého biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (lístie, tráva, burina, zvyšky ... Čítať viac »