Novinky
Home / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Výrub drevín oznámenie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.6.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 48/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice a 4 ks  brezy rastúcej na pozemku parc. ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo 26.6.2018  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2018 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 2018/2022 Schválenie počtu poslancov v ďalšom volebnom roku 2018/2022 Schválenie volebného obvodu a volebného okrsku Dodatok č. 1/2018 ... Čítať viac »

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti:              Veronika Horváthová Naposledy bytom:                  Dechtice 537 Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice Písomnosť číslo:                    EX6350/17 – 25 Označenie písomnosti:        EX6350/17 – 25 Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia ... Čítať viac »

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

NAJAKTUÁLNEJŠIE VZN OBCE DECHTICE: (všetky VZN sú publikované v archíve…   ARCHÍV VZN )   VZN obce Dechtice č 1/2018              Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice Návrh VZN zverejnený: 22.5.2018 VZN zverejnené: 13.7.2018 VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 28.7.2018   VZN obce ... Čítať viac »