Novinky
Home / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uskutočnilo v utorok,  28 1. 2020  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Schválenie Urbanistickej štúdie výstavby rodinných domov v lokalite Dolné Lúky Správa hlavnej kontrolórky za rok 2019 Rôzne ... Čítať viac »

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

V súlade s výzvou na predkladanie ponúk, podľa § 117 zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zariadenie do učební – nákup didaktických pomôcok“, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, uvádzame výsledné poradie uchádzačov: MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 92701 Šaľa, prevádzka: Bratislavská 48, 92401 Galanta Etechnology, s. r. o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec ŠKOLEX spol. s. ... Čítať viac »

Projekt REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – DECHTICE

Obec Dechtice realizuje projekt Rekonštrukcia materskej školy- Dechtice, ktorého cieľom je skvalitniť predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci Dechtice. Projekt je realizovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (IROP-PO2-SC221-2016-10). Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce.   Čítať viac »

Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice

VYHODNOTENIE ZÁKAZKY Zverejnené 13.11.2019 Názov zákazky: Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice Interné číslo zákazky: 128/ 2019 Zverejnená: 29.10.2019 Ukončená: 12.11.2019 Predpokladaná hodnota: 16973,13 € bez DPH Predpokl. obdobie realizácie: do 15.12. 2019 Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2019 12:00 Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie Typ produktu: TENDERnet PROFI   Zadávateľ Firma: Obec Dechtice IČO / DIČ / IČDPH: 00312363 / ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2020  Rozpočet obce Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019 Rozpočtet ZŠ s MŠ Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019     2019 ... Čítať viac »

Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-Y4wZt2SpQ_CkZOVHQSY Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Obec Dechtice IČO: 00312363 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK Kontaktná osoba:  PhDr. Karol Zachar, +421905 828 281 e-mail: ekonomka@dechtice.sk adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.dechtice.sk/ Informácie o zákazke: Typ zákazky:  Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom   obstarávaní a ... Čítať viac »

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

NAJAKTUÁLNEJŠIE VZN OBCE DECHTICE: (všetky VZN sú publikované v archíve…   ARCHÍV VZN )   VZN obce Dechtice č 1/2019              o organizácii miestneho referenda VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dechticiach dňa 15. 5. 2019, uznesením č. 59/2019 VZN nadobúda účinnosť dňom 16. 5. 2019 VZN obce Dechtice č 2/2019            ... Čítať viac »