Civilná ochrana

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b)
a s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAR
U

n
a lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v
územnom obvode okresu Trnava
od
10.07.2023, 1200 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať

zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14
ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
požiarom sú podľa §4 písm. b), §6b a §14 písm. n) kona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í
najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest ; o vykonanej hliadkovacej činnosti viesť písomnú dokumentáciu; zabezpečiť pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v
  závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spravovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

plk. PhDr. Zoltán Takács
riaditeľ

Zobraziť viac
Tlačidlo Späť hore