Archív obecných správ

ZVEREJNENIE ZÁMERU – Prenájom majetku – osobitný zreteľ

OBEC DECHTICE
Obecný úrad Dechtice č. 488, 919 53  Dechtice,    IČO: 00312363      DIČ: 2021175717,
tel. 033/ 55 75 102, email. obec@dechtice.sk

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1.  Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 147/2018 zo dňa 10. 12. 2018 zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
 2. Predmetom je prenájom nebytového priestoru obce Dechtice:
  • podnikateľský nebytový priestor vo výmere: 44,8 m²
  • spoločné priestory zdravotného strediska 65,5 m²
  • pozemok 27 m²
  • cena za nebytový priestor m²/11,62 €
  • cena za spoločný priestor m² / 6,64€
  • pozemok ročná sadzba 218,70 €
 3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomcu CORDATUM s.r.o., sídlo Dechtice č. 541 .  – podľa  Nájomnej zmluvy č.6/2019  zo dňa 31.12.2018
 4. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: dechtice.sk a úradná tabuľa obce
 5. Doba zverejnenia: od 21. 12. 2018 

V Dechticiach, dňa: 20. 12. 2018

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore