Archív obecných správ

ZVEREJNENIE ZÁMERU – Prenájom majetku – osobitný zreteľ

OBEC DECHTICE
Obecný úrad Dechtice č. 488, 919 53  Dechtice,    IČO: 00312363      DIČ: 2021175717,
tel. 033/ 55 75 102, email. obec@dechtice.sk

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  1.  Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 147/2018 zo dňa 10. 12. 2018 zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Predmetom je prenájom nebytového priestoru obce Dechtice:
    • podnikateľský nebytový priestor vo výmere: 13,8 m²
    • cena – m² /14,93  €
  3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomcu Ivana Rafayová , bytom Dechtice č. 137  – podľa Nájomnej zmluvy č.1/2019  zo dňa 31.12.2018
  4. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: dechtice.sk a úradná tabuľa obce
  5. Doba zverejnenia: od 21. 12. 2018 

V Dechticiach, dňa: 20. 12. 2018

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore