Archív obecných správ

ZVEREJNENIE ZÁMERU – Predaj majetku – osobitný zreteľ

  1. Obec Dechtice, so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice  v zmysle § 9a. ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 136/2018 zo dňa 10.12.2018 zverejňuje zámer predať pozemok obce, parcela č. 464/9 o výmere 39 m2 z dôvodu osobitného zreteľa o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Predmetom prevodu – predaja je nehnuteľný majetok – pozemok, parcela č. 464/9 o výmere 39m2
  3. Kúpna cena za predmet prevodu vo výške stanovenej znaleckým posudkom
  4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je verejný záujem – vysporiadanie majetku v dlhodobom užívaní žiadateľkou o odkúpenie Martou Krajcovou
  5. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce a úradná tabuľa obce
  6. Doba zverejnenia: od 17.12.2018

V Dechticiach, dňa 17.12.2018

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore