Voľby do Európskeho parlamentu


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Pre voľby do európskeho parlamentu 8. 6. 2024 bol vo volebnom obvode Dechtice vytvorený 1. volebný okrsok.
Miestom hlasovanie je budova Obecného úradu Dechtice 488 – zasadacia miestnosť.
Voľby sa budú konať 8. 6. 2024  od 7:00 do 22:00 hod.

Žiadosti a oznámenia týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu možno doručiť v listinnej podobe na adresu:

Obec Dechtice,
Dechtice 488,
919 53 Dechtice,

alebo v elektronickej forme na adresu e-mail: dane@dechtice.sk       
tel. č.: 033/557 51 02

Obec Dechtice zastúpená starostom obce PhDr. Karolom Zacharom
v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n u j e
Ing. Jarmilu Matelovú, Ing. Paed. IGIP
sam. odb. referentku obecného úradu v Dechticiach

e-mail: dane@dechtice.sk                                                    tel. č.: 033/557 51 02

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre volebný obvod č. 1, volebný okrsok č. 1 v obci Dechtice pre voľby do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa uskutočnia 08. 06. 2024.

Zapisovateľka volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a chodom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.

Sídlom zapisovateľky miestnej volebnej komisie je v pracovných dňoch Obecný úrad Dechtice, 488 Dechtice, 919 53, prízemie, kancelária č. 1.

Dechtice, 15. 3. 2024


PhDr. Karol Zachar
starosta obce

Tlačidlo Späť hore