Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Zobrazené 1 - 30 z 97 zázamov | 1 2 3 4
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
2019/008 Dod1 VZN č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach - Dodatok 29.01.2020
2019/14 VZN č. 14/2019 -o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 13.12.2019
2019/14 Návrh Návrh VZN č. 14/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 25.11.2019
2019/13 Návrh Návrh VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./2019 27.09.2019
2019/13 VZN č. 13/ 2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu III./2019 27.09.2019
2019/09 VZN č. 9/ 2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice 27.09.2019
2019/04 dod1 Dod. č. 1 k VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene 26.09.2019
2019/10 VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ 26.09.2019
2019/11 Návrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 26.09.2019
2019/12 VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice. 26.09.2019
2019/04-d1 Navrh Návrh VZN č. 4/2019 - dodatok č. 1 - o čistote a o ochrane verejnej zelene 10.09.2019
2019/10 Návrh Návrh VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ 30.08.2019
2019/11 Návrh Návrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 30.08.2019
2019/12 Návrh Návrh VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice. 30.08.2019
2019/09 Návrh Návrh VZN č. 9/ 2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice 25.08.2019
2019/08 VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice 09.07.2019
2019/07 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 09.07.2019
2019/06 VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 09.07.2019
2019/05 VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice 09.07.2019
2019/04 VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene 09.07.2019
2018/08 Návrh Návrh VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice 19.06.2019
2019/05N Návrh VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice. 30.05.2019
2019/06N Návrh VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 30.05.2019
2019/07N Návrh VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 30.05.2019
2019/03 VZN č. 3/ 2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp 25.05.2019
2019/01 VZN č. 1/ 2019 o organizácii miestneho referenda 20.05.2019
2019/02 VZN č. 2/ 2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 20.05.2019
2019/001 Návrh VZN č 1 /2019 o organizácii miestneho referenda 20.03.2019
2018/003 VZN č. 3/ 2018 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou 27.09.2018
4/2018 VZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice 26.09.2018
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Zobrazené 1 - 30 z 97 zázamov | 1 2 3 4