Novinky
Home / Archív obecných správ / VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

NAJAKTUÁLNEJŠIE VZN OBCE DECHTICE:
(všetky VZN sú publikované v archíve…   ARCHÍV VZN )

Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 1/2018              Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dechtice
Návrh VZN zverejnený: 22.5.2018
VZN zverejnené: 13.7.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 28.7.2018

 

Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 2/2018              Dodatok č.1/2018 k VZN č. 2/2017
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce Dechtice
Návrh VZN zverejnený: 11.6.2018
VZN zverejnené: 30.6.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 16.7.2018

 

Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 3/2018       
o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou,
Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice
Návrh VZN zverejnený: 10.9.2019
VZN zverejnené: ……..
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: …………..

 

Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 4/2018       
o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice
Návrh VZN zverejnený: 10.9.2019
VZN zverejnené: 26.9.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 11.10.2018

 

Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 5/2018       
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Návrh VZN zverejnený: 10.9.2019
VZN zverejnené: 26.9.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 11.10.2018

 

pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2017   o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dechtice 24.11.2017, zvesený z 14.12.2017
Návrh VZN zverejnený na webovej stránke obce Dechtice dňa: 24.11.2017
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 11.12.2017
VZN schválené OZ obce Dechtice dňa 14.12.2017 uznesením č. 76/2017
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa: 15.12.2017
VZN nadobúda právoplatnosť dňa: 30.12.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2018
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Schválené uznesením OZ číslo 6/2016 zo dňa: 16.2.2016
Zverejnené po schválení OZ: 17.2.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 3.3.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 2 z roku 2016
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 5/2016 zo dňa: 16.2.2016
Zverejnené po schválení OZ: 16.2.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 3.3.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2016
o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 21/2016 zo dňa: 28.4.2016
Zverejnené po schválení OZ: 2.5.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 17.5.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 5 z roku 2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 31/2016 zo dňa: 16.6.2016
Zverejnené po schválení OZ: 17.6.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 2.7.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 7 z roku 2016
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 55/2016 zo dňa: 12.9.2016
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 29.12.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 8 z roku 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 56/2016 zo dňa: 12.9.2016
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 1.1.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2015
o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 4 z roku 2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a trhový poriadok v obci Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 5 z roku 2015
o miestnych poplatkoch za služby


Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2003
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov


Schválené uznesením OZ číslo 5/2003 zo dňa: 16.4.2003
Zverejnené po schválení OZ: 17.04.2003    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 02.05.2016