Novinky

V Z N

pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Schválené uznesením OZ číslo 6/2016 zo dňa: 16.2.2016Z
Zverejnené po schválení OZ: 17.2.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 3.3.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 2 z roku 2016
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 5/2016 zo dňa: 16.2.2016
Zverejnené po schválení OZ: 16.2.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 3.3.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2016
o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 21/2016 zo dňa: 28.4.2016
Zverejnené po schválení OZ: 2.5.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 17.5.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 4 z roku 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 30/2016 zo dňa: 16.6.2016
Zverejnené po schválení OZ: 16.6.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 1.7.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 5 z roku 2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 31/2016 zo dňa: 16.6.2016
Zverejnené po schválení OZ: 17.6.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 2.7.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 6 z roku 2016  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 42/2016 zo dňa: 13.9.2016
Zverejnené po schválení OZ: 14.9.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 14.9.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 7 z roku 2016
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 55/2016 zo dňa: 12.9.2016
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 29.12.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 8 z roku 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 56/2016 zo dňa: 12.9.2016
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 1.1.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2015
o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 2 z roku 2015
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
na území Obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 4 z roku 2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a trhový poriadok v obci Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 5 z roku 2015
o miestnych poplatkoch za služby


Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016