Novinky
Home / Archív obecných správ / VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

NAJAKTUÁLNEJŠIE VZN OBCE DECHTICE:
(všetky VZN sú publikované v archíve…   ARCHÍV VZN )

 

Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 1/2019             
o organizácii miestneho referenda
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dechticiach dňa 15. 5. 2019,
uznesením č. 59/2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 16. 5. 2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 2/2019             
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dechticiach dňa 15. 5. 2019,
uznesením č. 60/2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 16. 5. 2019
Otvoriť dokument PDF
VZN obce Dechtice č 3/2019             
o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dechticiach dňa 15. 5. 2019,
uznesením č. 61/2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 16. 5. 2019
Otvoriť dokument PDF
VZN obce Dechtice č 4/2019             
o očistote a o ochrane verejnej zelene
Schválené uznesením OcZ č.75/2019 dňa 8.7.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 09. 07. 2019
Otvoriť dokument PDF Dodatok č. 1 k VZN obce Dechtice č 4/2019            
o očistote a o ochrane verejnej zelene
 Schválené uznesením OcZ č. 95/2019 dňa 26.9.2019
Dodatok k VZN nadobúda platnosť 1.10.2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 5/2019             
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku
psa na území obce Dechtice
Schválené uznesením OcZ č.76/2019 dňa 8.7.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 23. 07. 2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 6/2019             
o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Schválené uznesením OcZ č.77/2019 dňa 8.7.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 23. 07. 2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 7/2019             
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce
Schválené uznesením OcZ č.78/2019 dňa 8.7.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 23. 07. 2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 8/2019             
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
Schválené uznesením OcZ č.79/2019 dňa 8.7.2019
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 1.9.2019
Otvoriť dokument PDF DODATOK k VZN obce Dechtice č 8/2019             
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 9/2019             
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
Schválené uznesením OcZ č.91/2019 dňa 26.9.2019
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 11.10.2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 10/2019             
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice, so sídlom na území Obce Dechtice
Schválené uznesením OcZ č.92/2019 dňa 26.9.2019
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 15.10.2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 11/2019             
o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
Schválené uznesením OcZ č.93/2019 dňa 26.9.2019
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 15.10.2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 12/2019             
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice.
Schválené uznesením OcZ č.94/2019 dňa 26.9.2019
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 15.10.2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 13/2019             
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice
Zmeny a doplnky č.III/2018.
Schválené uznesením OcZ č.105/2019 dňa 15.10.2019
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 1.9.2019
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 14/2019             
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
Schválené uznesením OcZ č.129/2019 dňa 12.12.2019
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 1.1.2020

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice na základe § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dechtice.

Zverejnené 3.4.2019

 

Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 1/2018              Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dechtice
VZN zverejnené: 13.7.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 28.7.2018
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 2/2018              Dodatok č.1/2018 k VZN č. 2/2017
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce Dechtice
VZN zverejnené: 30.6.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 16.7.2018
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 3/2018       
o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou,
Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice
VZN zverejnené: 26.9.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 11.10.2018
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 4/2018       
o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice
VZN zverejnené: 26.9.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 11.10.2018
Otvoriť dokument PDF VZN obce Dechtice č 5/2018       
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN zverejnené: 26.9.2018
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 11.10.2018

 

pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2017   o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice

VZN schválené OZ obce Dechtice dňa 14.12.2017 uznesením č. 76/2017
VZN nadobúda právoplatnosť dňa: 30.12.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2018

TLAČIVO na Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Schválené uznesením OZ číslo 6/2016 zo dňa: 16.2.2016
Zverejnené po schválení OZ: 17.2.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 3.3.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 2 z roku 2016
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 5/2016 zo dňa: 16.2.2016
Zverejnené po schválení OZ: 16.2.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 3.3.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2016
o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 21/2016 zo dňa: 28.4.2016
Zverejnené po schválení OZ: 2.5.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 17.5.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 5 z roku 2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 31/2016 zo dňa: 16.6.2016
Zverejnené po schválení OZ: 17.6.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 2.7.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 7 z roku 2016
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 55/2016 zo dňa: 12.9.2016
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 29.12.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 8 z roku 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 56/2016 zo dňa: 12.9.2016
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2016   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 1.1.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2015
o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
na území obce Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015   Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 4 z roku 2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a trhový poriadok v obci Dechtice

Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 5 z roku 2015
o miestnych poplatkoch za služby


Schválené uznesením OZ číslo 58/2015 zo dňa: 10.12.2015
Zverejnené po schválení OZ: 14.12.2015    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 01.01.2016
pdf-logo300-300x300VZN obce Dechtice č. 1 z roku 2003
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov


Schválené uznesením OZ číslo 5/2003 zo dňa: 16.4.2003
Zverejnené po schválení OZ: 17.04.2003    Účinnosť VZN nadobúda dňa: 02.05.2016