Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  15.5.2015 o 18:00  zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Prerokovanie čerpania úveru na predfinancovanie dotácie zo štrukturálnych fondov E.Ú. na projekt „ Revitalizácia románskej rotundy DECHTICE “
  5. Voľba obecného kontrolóra
  6. Prerokovanie otvorenia tretej triedy v Materskej škole na základe informácie získanej na zasadnutí rodičovského združenia, ktorú predloží zástupkyňa pre Materskú školu
  7. Schválenie predaja obecného, osobného, motorového vozidla ŠKODA FABIA 1,2 HTP Clasic, TT – 306 CH, na základe vypracovaného znaleckého posudku
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia: pdf-logo300

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore