Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v stredu,  15. 5. 2019 o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
   4. Interpelácie poslancov
   5. Prerokovanie Záverečného účtu 2018
   6. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 2018
   7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2018
   8. Schválenie Záverečného účtu 2018
   9. Rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4 / 2019
   10. Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2019
   11. Návrh VZN Obce Dechtice  č. 1 o organizácii miestneho referenda
   12. Návrh VZN Obce Dechtice  č. 2 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
   13. Návrh VZN Obce Dechtice  č. 3 o zneškodňovaní žúmp
   14. Žiadosť o pridelenie miestnosti – Slovenský zväz záhradkárov Dechtice
   15. Schválenie úveru na dofinancovanie rekonštrukcie a rozšírenia  MŠ Dechtice
   16. Informácie starostu obce
   17. Rôzne
   18. Diskusia
   19. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore