Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.2.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v pondelok,  18. 2. 2019

Program:

   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
   4. Interpelácie poslancov
   5. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
   6. Štatút obce Dechtice
   7. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dechtice
   8. Žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o spolufinancovanie pedagogického asistenta pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   9.  Rôzne
   10.  Diskusia
   11.  Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore